شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدآفات بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: آفات

کنه تار عنکبوتی ( کنه تارتن یا دو نقطه ای)

شناسایی و کنترل کنه تار عنکبوتی (کنه تارتن یا دونقطه ای)     مقدمه: کنه دو لکه ای عمومی    Tetranychus urticae Koch جانوریست از بندپایان راسته  Acarina  خانواده  Tetranychidae  که تقریبا در تمام مناطق دنیا انتشار دارد و از اهمیت اقتصادی زیادی برخوردار است. کنه دو لکه ای عمومی که با اسامی کنه دو نقطه ای یا کنه تار…

شپشک آردآلود

شپشک آردآلود (Mealybugs)(Pseudococcus sp) شپشک آردآلود برای اولین بار در درختان مرکبات و سایر نباتات زینتی و غیر زینتی توسط پرفسور کریوخین تشریح شد . (۱۳۲۲) به عقیده نامبرده شپشک آرد آلود در سال ۱۲۹۵-۱۲۹۲ از اروپا وارد ایران شد و سالها در گلخانه های رشت فعالیت و زندگی می کرد و از آنجا به اشجار زینتی سرایت نموده و…

آفات مهم بادام

آفات مهم بادام - زنبور مغزخوار بادام - سرشاخه خوار هلو - شته های بادام - چوبخوارها ارائه: سیامک روشندل، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری دی ماه ۱۳۹۴   زنبور مغزخوار بادام Eurytoma amigdali مبارزه: جمع آوری و سوزاندن بادامهای آلوده روی درختان بصورت همگانی   مبارزه شِمیایی با این آفت توصیه نمی…

بید کلم plutella xylostella

مقدمه : خانواده چليپاييان (Brassicaceae) داراي 10 قبيله ،350 جنس و حدود 4000گونه است كه عموماً  نباتات علفي هستند. مهمترين نباتات اين خانواده عبارتند از انواع كلم (پيچ، ‌بروكسل، قمري، براوكاس) شلغم ، كلزا، ازمك ، تره تيزك ، تربچه نقلي ، ترب سياه ، خردل‌هاي سفيد و سياه ، قدومه ، منداب و انواع شب بو كه همگي داراي…

مهمترین آﻓﺎت درﺧﺘﺎن ﻣﯿﻮه ﺳﺮدﺳﯿﺮی اﯾﺮان ( قسمت پنجم )

‫3- ﭘﺴﯿﻞﻫﺎ‬ ‫ﭘﺴﯿﻞ ﮔﻼﺑﯽ ‪Psylla pyricola‬‬ ‫از ﺧﺎﻧﻮاده: ‪Psyllidae‬‬ ‫ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ آﻓﺖ‬ ‫ﺣﺸﺮه ﮐﺎﻣﻞ ﭼﻨﺪ ﺷﮑﻠﯽ ﻓﺼﻠﯽ دارد. اﯾﻦ اﺧﺘﻼف ﺷﮑﻞ، رﻧﮓ و اﻧﺪازه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻧﺪازه ﺑﺎل را درﺑﺮ ﻣـﯽﮔﯿـﺮد. رﻧـﮓ ﺗﺨـﻢ آن اﺑﺘـﺪا‬ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﻮده و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﻪ رﻧﮓ ﻧﺎرﻧﺠﯽ روﺷﻦ ﻣﯽﮔﺮاﯾﺪ. در اﻧﺘﻬﺎی ﺗﺨﻢ زاﺋﺪهای ﻃﻮﯾﻞ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد ﮐﻪ ﻃﻮل آن ﺑﻪ 5/1 ﺑﺮاﺑـﺮ‬ﻃﻮل ﺗﺨﻢ…

مهمترین آﻓﺎت درﺧﺘﺎن ﻣﯿﻮه ﺳﺮدﺳﯿﺮی اﯾﺮان ( قسمت چهارم )

[caption id="" align="alignnone" width="640"] ﺷﭙﺸﮏ ﻧﺨﻮدی ﮔﻮﺟﻪ و آﻟﻮ[/caption] ﺷﺘﻪ ﺳﺒﺰ ﻫﻠﻮ ‪Myzus persicae‬‬ ‫از ﺧﺎﻧﻮاده: ‪Aphididae‬‬ ‫ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ آﻓﺖ‬ ‫رﻧﮓ ﺑﺪن ﻣﺎده زﻧﺪه زای ﺑﯽﺑﺎل از ﺳﺒﺰ ﺗﺎ ﺳﺒﺰ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ زرد ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺷﺎﺧﮑﻬﺎ از روی ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ ﻫـﺎی ﻣﺸﺨﺼـﯽ در‬ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﺷﺮوع ﺷﺪه و ﻃﻮل آﻧﻬﺎ از ﻃﻮل ﺑﺪن ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ. دم رﻧﮕﯽ روﺷﻦ دارد و ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮ از…

مهمترین آﻓﺎت درﺧﺘﺎن ﻣﯿﻮه ﺳﺮدﺳﯿﺮی اﯾﺮان ( قسمت سوم )

Sphenoptera kambyses‬‬ ‫ﺧﺎﻧﻮاده: ‪Buprestidae‬‬ ‫ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ آﻓﺖ‬ ‫رﻧﮓ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺪن اﯾﻦ ﺣﺸﺮه ﻗﻬﻮه ای ﺗﯿﺮه، زﯾﺮ ﺑﺪن و ﭘﺎﻫﺎ ﺑﻪ رﻧﮓ ﻣﺴﯽ ﺑﺮﻧﺰه ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺳﺎق ﭘﺎی وﺳﻄﯽ، در ﻧﺮﻫﺎ، ﺧﻤﯿﺪه‬ و در ﻣﺎده ﻫﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً راﺳﺖ اﺳﺖ. آﺧﺮﯾﻦ ﻧﯿﻢ ﺣﻠﻘﻪ ﺷﮑﻤﯽ ﻧﯿﺰ در ﺣﺸﺮات ﻧﺮ در اﻧﺘﻬﺎ ﺑﺮﯾﺪه و در ﺣﺸﺮات ﻣﺎده ﮔﺮد ﺑﻪ ﻧﻈـﺮ‬ ﻣﯽرﺳﺪ. در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺗﺨﻢ ﺑﯿﻀﻮی ﺑﻮده…

مهمترین آﻓﺎت درﺧﺘﺎن ﻣﯿﻮه ﺳﺮدﺳﯿﺮی اﯾﺮان ( قسمت دوم )

ﮐﺮم ﺑﻪ‬ ‫‪Euzophera bigella‬‬ ‫ ‫ﺧﺎﻧﻮاده: ‪Pyralidae‬‬ ‫ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ آﻓﺖ‬ ‫ﺑﺎل روﺋﯽ اﯾﻦ ﺣﺸﺮه ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی ﺑﺎ ﻧﻮارﻫﺎی ﻋﺮﺿﯽ روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﮑﻞ و آراﯾﺶ آﻧﻬﺎ در ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ اﯾـﻦ ﺣﺸـﺮه ﮐﻤـﮏ‬ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺗﺨﻢ ﺑﯿﻀﻮی ﺑﻮده و رﻧﮓ آن ﺳﻔﯿﺪ ﺷﮑﺮی اﺳﺖ. ﻻرو ﺳﻦ اول ﻧﯿﺰ ﭘﺲ از ﺧﺮوج از ﺗﺨﻢ ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﻔﯿﺪ ﺷﮑﺮی ﻣﯽ‬ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺢ در ﺳﻨﯿﻦ ﺑﻌﺪی رﻧﮕﺶ…

مهمترین آﻓﺎت درﺧﺘﺎن ﻣﯿﻮه ﺳﺮدﺳﯿﺮی اﯾﺮان ( قسمت اول )

ﻣﻨﻈﻮر از درﺧﺘﺎن ﻣﯿﻮه ﺳﺮدﺳﯿﺮی ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﻠﺴـﺮﺧﯿﺎن ‪ ( (Rosaceae‬اﺳـﺖ ﮐـﻪ در اﯾـﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ، ﮔـﺮدو و‬ﻓﻨﺪق، از ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ‪ Juglandaceae‬و ‪ Betulaceae‬ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﻓﺰوده ﺷﺪه اﺳـﺖ. در ﺧـﺎﻧﻮاده ﮔﻠﺴـﺮﺧﯿﺎن درﺧﺘـﺎن‬ ﻣﯿﻮه ای ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدی از اوﻟﻮﯾﺖ وﯾﮋهای ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ در دو ﮔﺮوه داﻧﻪدارﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﯿﺐ و ﮔﻼﺑﯽ و ﺑﻪ و ﻫﺴـﺘﻪدارﻫـﺎ‬ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﯿﻼس و زردآﻟﻮ و ﻫﻠﻮ…

سوسكهاي گرده خوار

 سوسكهاي گرده خوار 1-   Epicometis hirta (Col.: Scarabaeidae) حشره كامل به طول 8 تا 13 ميليمتر است. رنگ عمومي بدن سياه مات تا نيمه شفاف مي‌باشد. بالپوشها مزين به نقطه‌هاي كوچك سفيد رنگ بوده كه تعداد و شكل آنها در نمونه‌هاي مختلف متفاوت هستند. سراسر بدن پوشيده از كركهاي بسيار ظريف كم و بيش متراكم و به رنگ زرد بسيار…

error: عدم امکان کپی مطالب

تماس با ما

برگشت به منوی تماس ها

پشتیبانی واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

کانال تلگرام شرکت

برگشت به منوی تماس ها

پیج اینستاگرام شرکت

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها