شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدآفات گلخوار بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: آفات گلخوار

پروانه گل‎خوار انار

notocelia rosaecolana   این آفت اولین بار درسال 1367 در باغ‎های انار عقداء از توابـع شهرسـتان اردکـان یزد توسط شاکری جمع‎آوری گردید و در حال حاضر در تمام منـاطق انارکـاری اسـتان یزد پراکنده‎است. با توجه به منابع موجود، نام علمی این آفت تاکنـون مـشخص نـشده‎است. مشخصات حشره کامل پروانه کوچکی است به رنگ قهـوه‎ای بـا نوارهـای نـسبتا عـریض سفید رنگ،…

error: عدم امکان کپی مطالب