شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدآفات کیوی فروت بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: آفات کیوی فروت

شپشک توت ( Pseudaulacaspis pentagona )

شپشک توت ( Pseudaulacaspis pentagona )   در حــال حاضــر شپشک توت ( Pseudaulacaspis pentagona ) مهم‌تريــن آفت خســارت‌زای درختــان كيوي‌فروت کشــور اســت. ایــن شپشک از حشــرات سپردار مــی باشــد کــه در مناطــق گرمســير و معتــدل مرطــوب دنیــا فعــال اســت. ایــن آفت چنــد میزبانه اســت و مهمتریــن میزبــان های آن درختانــی نظيــر هلــو، آلــو، گوجــه، بــادام، زردآلو،گــردو، بيــد، زيتــون، زبــان گنجشــك،…

error: عدم امکان کپی مطالب

تماس با ما

برگشت به منوی تماس ها

پشتیبانی واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

کانال تلگرام شرکت

برگشت به منوی تماس ها

پیج اینستاگرام شرکت

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها