شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدآفات کیوی فروت بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: آفات کیوی فروت

شپشک توت ( Pseudaulacaspis pentagona )

شپشک توت ( Pseudaulacaspis pentagona )   در حــال حاضــر شپشک توت ( Pseudaulacaspis pentagona ) مهم‌تريــن آفت خســارت‌زای درختــان كيوي‌فروت کشــور اســت. ایــن شپشک از حشــرات سپردار مــی باشــد کــه در مناطــق گرمســير و معتــدل مرطــوب دنیــا فعــال اســت. ایــن آفت چنــد میزبانه اســت و مهمتریــن میزبــان های آن درختانــی نظيــر هلــو، آلــو، گوجــه، بــادام، زردآلو،گــردو، بيــد، زيتــون، زبــان گنجشــك،…