2017-04-29
مهمترین آفات انباری گندم

مهمترین آفات انباری گندم

مهمترین آفات انباری گندم در کشور   شپشه گندم Sitophilus granarius (Col.; Curculionidae) این آفت بنابر گزارشهای رسمی از بیشتر شهرهای ایران گزارش شده اسـت. حـشرات کامل به طول 3 تا 4 میلیمتر به رنگ قهوه ای تیره و بدون نقاط قرمز رنگ روی بـالپوشهـا […]
2017-04-27
پاخوره گندم ( TAKE-ALL )

پاخوره گندم ( TAKE-ALL )

پاخوره گندم ( TAKE-ALL )     بیماری پاخوره گندم ، جزو بیماریهای ریشه، طوقه و قاعده ساقه بـوده و نخـستین بـار درکشور توسط فروتن و همکاران در سال 1368 از استان مازندران گزارش شده است. عامل بیماری نیز قارچ Gaeumannomyces graminis بوده که قارچی […]
2017-04-25
Blumeria graminis f.sp. tritici سفیدک سطحی گندم

سفیدک پودری گندم ( Erysiphe graminis f.sp.tritici )

سفیدک پودری گندم ( سفیدک سطحی گندم ) Blumeria graminis f.sp. tritici  Erysiphe graminis f.sp.tritici Powdery Mildew سـفیدک پـودری ( سـطحی یـا حقیقـی ) روی گنـدم، جـو و بـسیاری از گنــدمیان علامتهایی تولید میکند که قرن ها است شـناخته شـده انـد. سـفیدک پـودری غـلات بوسیله […]
2017-04-24
ویروس کوتولگی زرد جو و غلات

ویروس کوتولگی زرد جو و غلات

ویروس کوتولگی زرد جو Barley Yellow Dwarf Virus (BYDV) و ویروس کوتولگی زرد غلات Cereal yellow dwarf virus (CYDV)   دو ویـروس مهـم Barley Yellow Dwarf Virus ( ویروس کوتولگی زرد جو ) و ( ویروس کوتولگی زرد غلات ) Cereal yellow dwarf virus گسترش […]
2017-04-23
ویروس موزاییک خاک زاد گندم (WSBMV)

ویروس موزاییک خاک زاد گندم (WSBMV)

ویروس موزائیک خاک زاد گندم Wheat Soil borne Mosaic Tobamovirus (WSBMV)     ویروس موزائیک خاک زاد گندم نخستین بار از آمریکا در سال 1919 گزارش شـد. بـدنبال آن از اروپـا و ژاپن ردیابی شده است. در طبیعت گندم، جو ، چاودار و دیگـر گیاهـان […]
2017-04-23
ویروس موزاییک رگه ای گندم ( WSMV )

ویروس موزاییک رگه ای گندم ( WSMV )

بیماری ویروسی موزائیک رگه ای گندم Wheat streak mosaic virus (WSMV)     بیماری ویروسی موزائیک رگه ای گندم نخـستین بـار از ذرت شـیرین کارهـای آمریکـا گـزارش شـده اسـت. پـس از آن از کولتیوارهـای ذرت ردیـابی شـد. ایـن ویـروس ذرت، گنـدم و گرامینـه هـای دیگـر […]
2017-01-30
بلایت فوزاریومی سنبله گندم

بلایت فوزاریومی سنبله گندم

بیماری بلایت فوزاریومی سنبله گندم و روش هاي كنترل آن در ايران و جهان پيش گفتار بيماري بلایت فوزاریومی سنبله گندم كه يكي از مهمترين بيماري هاي گندم در مناطق مرطوب و نيمه مرطوب جهان است در بسياري از كشور هاي توليد كننده گندم به عنوان […]
2017-01-11
Oscinella pusilla

مگس گندم Oscinella pusilla

مگس گندم Oscinella pusilla Mg (Dip.Chloropidae)   شکل شناسی   حشره کامل مگس گندم  1.3 – 2.4 میلیمتر طول دارد.سر و تمام ضمائم آن و تمام سینه متمایل به سیاه است.شکم در  یک سوم ابتدائی قهوه ای مایل به زرد و در دوسوم انتهائی تیره […]
2017-01-11
Meromyza saltatrix

مگس ساقه گندم Meromyza saltatrix

مگس ساقه گندم Meromyza saltatrix Wheat Stem Maggot (Dip.Chloropidae)   لارو این مگس پس از رشد کامل 8ـ6 میلیمتر طول دارد و هر دو انتهای بدنش باریک و رنگ آن سبز روشن است. حشره کامل به رنگ تیره است. روی سطح فوقانی سر مگس نقشی […]
2017-01-10
پروانه خوشه خوار گندم Hadena basilinea

پروانه خوشه خوار گندم

پروانه خوشه خوار گندم Hadena basilinea F Parastichtis basilinea F نام انگلیسی Rustic shoulder,Knot moth,Wheat cutworm (Lep. Noctuidae)     شکل شناسی طول پروانه خوشه خوار گندم ( Hadena basilinea )  40 – 45 میلی متر و رنگ آنمعمولا زرد خاکستری میباشد . بالهای رویی دارای […]
error: عدم امکان کپی مطالب