شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدآفات و بیماریهای انگور بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: آفات و بیماریهای انگور

بیماری های قارچی تنه انگور

بیماری های قارچی تنه انگور مقدمه بــا توجــه بــه خشکیدگی­ رو بــه فزونــی باغــات انگور در سرتاســر کشــور و بویژه اســتانهای تولیــد کننــده عمــده انگور، بــه نظــر مــی رســد کــه عوامــل متعــدد و جدیــدی ممکــن اســت باغــات انگور را تهدیــد نماینــد. در ایــن بیــن عوامــل مهــم قارچــی مــی تواننــد در زوال انگور نقــش بســزایی داشــته باشــد. در ضمــن رونــد تغییــرات…

کپک خاکستری انگور ( Botrytis cinerea )

کپک خاکستری انگور ( Botrytis cinerea )     چکیده   کپک خاکستری خوشه تاک (Botrytis cinerea Pers.) که بیماری پوسیدگی خوشه تاک را باعث می شود، مهم ترین بیماری قبل و پس از برداشت تاک محسوب می شود. مناسب ترین روش کنترل بیمارگر مدیریت تلفیقی است. بر اساس نتایج آخرین تحقیقات انجام شده، دستورالعمل کاربردی جهت مدیریت کنترل این…

کاشت انگور

پرورش و کاشت انگور   مقدمه استان آذربایجان شرقی با ۲۳۸۲۴ هکتار سطح زیر کشت انگور، (7/66 درصد) بعد از استان های فارس ، قزوین و خراسان رضوی در رتبه چهارم کشور و با ۴۴۱۰۰۰ تن تولید انگور، (12/13 درصد ) در رتبه سوم کشور بعد از استان های فارس و قزوین قرار دارد . شهرستان های عمده تولید کننده انگور در…

سفیدک پودری انگور (سیاه بور) Grapevine powdery mildew

سفیدک پودری انگور (سیاه بور) Grapevine powdery mildew پیشگفتار انگور یکی از مهمترین محصولات باغی ایران است و 18.3درصد از تولید میوه کشور به این محصول اختصاص دارد. حدود 12 درصد از زمینهای کشاورزی کشور زیر کشت (حدود 336 هزار هکتار) انگور میباشد. این محصول علاوه بر تازه خوری به صورت کشمش، آب میوه و آب غوره نیز استفاده میشود.…

  • خانه
  • آفات و بیماریهای انگور
error: عدم امکان کپی مطالب

تماس با ما

برگشت به منوی تماس ها

پشتیبانی واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

کانال تلگرام شرکت

برگشت به منوی تماس ها

پیج اینستاگرام شرکت

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها