شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدگیاه پزشکی بایگانی - صفحه 3 از 36 - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

دسته: گیاه پزشکی

سفیدک داخلی ذرت ( سفیدک دروغی ذرت )

سفیدک داخلی ذرت ( سفیدک دروغی ذرت ) در حال حاضر سفیدک داخلی ذرت ( سفیدک دروغی ذرت ) از گسترش زیادی در کشور برخوردار نیست و خسارت اقتصادی چندانی به ذرت وارد نمیکند. سفیدک داخلی ذرت در مناطقی از رشت و نیز منطقه چناران مشهد گزارش شده است.  علایم بیماری سفیدک داخلی یا دروغی ذرت علایم ایجاد شده توسط…

زنگ معمولی ذرت ( Puccinia sorghi )

  زنگ معمولی ذرت ( Puccinia sorghi ) زنگ معمولی ذرت در ایران خیلی اقتصادی نیست. این زنگ در صورت بروز معمولا قبل از ظهور تاسلها در ذرت مشاهده میشود. بیشتر مزارع تولید بذر و نیز ذرتهای شیرین را مبتلا میکند و کمتر در مزارعی که هیبریدهای ذرت کشت و کار میشوند، مشاهده میگردد. بیماری از طریق کاهش سطح فتوسنتز کننده…

سفیدک پودری سیب , Podosphaera leucotricha

سفیدک پودری سیب , Podosphaera leucotricha پیشگفتار بیماری سفیدک پودری سیب درختی در تمام مناطق سیب کاری جهان وجود دارد، در بعضی کشورها از اهمیت کمی برخوردار است اما در غالب کشورها ازجمله ایران روی برخی ارقام یکی از مشکلات اساسی و مهم تولید این محصول است . شناخت عامل، بیولوژی و روش پیشگیری از اقدامات اساسی در کنترل بیماری…

کرم ساقه خوار سزامیا , Sesamia spp

کرم ساقه خوار سزامیا , Sesamia spp     ساقه خواران جنس سزامیا در ایران متعلق به دو گونه Sesamia cretica Lederer و (Sesamia.nonagrioides Lefebvre (Lepidoptera: Noctuidae می باشند .     مناطق انتشار گونه Sesamia cretica Lederer در کتابهای مختلف در زمینه آفات گیاهان زراعی، این گونه به نام ساقه خوار ذرت ذکر شده است و در استانهای واقع در حاشیه…

کاربرد نماتدها در کنترل بیولوژیکی حشرات

کاربرد نماتدها در کنترل بیولوژیکی حشرات مقدمه تلاش برای کنترل آفات به منظور دستیابی به محصول بیشتر و یا به عبارت دیگر از دست ندادن محصول قابل انتظار در کشاورزی، از هزاران سال قبل ذهن بشر را به خود مشغول کرده است. در زمان های گذشته معمولاً از روش های غیر شیمیایی برای کنترل آفات استفاده می شد. بعد از…

مومیایی درختان میوه ( پوسیدگی قهوه ای درختان میوه )

بیماری مومیایی درختان میوه ( پوسیدگی قهوه ای درختان میوه ) Brown rot of stone fruit   عامل بیماری Monilinia است که آنامورف آن monilia می باشد. سه گونه دارد Monilinia Laxa معروف به European brown rot Monilinia Fructicola معروف به American brown rot که در ایران وجود ندارد. Monilinia Fructigena میزبانهای بیماری پوسیدگی قهوه ای درختان میوه در ایران :…

مهمترین آفات موز

مهمترین آفات موز مقدمه موز (Musa acuminata L) از خانواده زنجبیل است که در نواحی مختلف جنوب و جنوب شرقی کشور نظیر هرمزگان، کرمان و سیستان و بلوچستان کشت و تولید میگردد . ارتفاع آن 5 - 8 متر، و گاهی تا 10 الی 12 متر نیز میرسد. موز گیاهی علفی، ریزوم دار با ساقه کاذب است و برگ آن…

بیماری ویروسی موزاییک چغندرقند

بیماری ویروسی موزاییک چغندرقند (Beet Mosaic Virus, BMV) مقدمه ویروس موزاییک چغندرقند (Beet Mosaic Virus, BMV) اولین بار از فرانسه گـزارش شـد. در ایران نیز در سال 1342، از مزارع چغندرکاری کرج، اصفهان، شیراز و مشهد گزارش شد. ویروس توسط شته ها  به ویژه شته سبز هلو و به صورت ناپایا منتقل میشود. علـفهـای هـرز مختلـف از جمله شیرتیغک به عنوان…

بیماری های قارچی تنه انگور

بیماری های قارچی تنه انگور مقدمه بــا توجــه بــه خشکیدگی­ رو بــه فزونــی باغــات انگور در سرتاســر کشــور و بویژه اســتانهای تولیــد کننــده عمــده انگور، بــه نظــر مــی رســد کــه عوامــل متعــدد و جدیــدی ممکــن اســت باغــات انگور را تهدیــد نماینــد. در ایــن بیــن عوامــل مهــم قارچــی مــی تواننــد در زوال انگور نقــش بســزایی داشــته باشــد. در ضمــن رونــد تغییــرات…

بیماری سوختگی باکتریایی پنبه

بیماری سوختگی باکتریایی پنبه مقدمه بیماری سوختگی باکتریایی پنبه یا بلایت باکتریایی پنبه از بیماریهای مخـرب پنبه اسـت. علائم بیماری سوختگی باکتریایی پنبه در تمام مناطق پنبـه کاری دنیـا قابل مشـاهده اسـت. تمام قسـمتهای فوقانی گیـاه تحت تأثیر بیمـاری قرار می گیـرد و تخمیـن خسـارت ناشـی از بیماری را مشـکل میکنـد. این امر در مـرگ گیاهچه و کاهش درصد سـبز…

error: عدم امکان کپی مطالب