شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدگیاه پزشکی بایگانی - صفحه 2 از 36 - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

دسته: گیاه پزشکی

بیماری لکه آجری برگ بادام

بیماری لکه آجری برگ بادام Polystigma amygdalinum مقدمه درخت بادام ( Prusammygdalus ) از خانواده Rosaceae گیاهی غالبا دگرگشن است که زادگاه آن آسیای مرکزی ایران، تاجیکستان، افغانستان و قسمت هایی از چین است و به علت نیاز آبی پایین آن و رشد در خاکهای آهکی همیشه مورد توجه است. براساس آمار فائو (FAO) در حال حاضر، درخت بادام در…

بیماری پژمردگی فوزاریومی خرما

راهنمای شناسائی و ردیابی آفت قرنطینه خارجی بیماری پژمردگی فوزاریومی خرما بیماری پژمردگی فوزاریومی خرما Fusarium wilt of date palm Fusarium oxysporum f.sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Domain Eukaryota Kingdom: Fungi Phylum: Ascomycota Class: Ascomycetes Subclass: Sordariomycetidae Order: Hypocreales نام های مترادف : Fusarium albedinis (Kill. & Maire) Malençon [anamorph] Cylindrophora albedinis Kill. & Maire [anamorph] Fusarium oxysporum var.…

بیماری پوسیدگی باکتریایی ساقه ذرت

بیماری پوسیدگی باکتریایی ساقه ذرت (Bacterial Stalk Rot) با آنکه بیماری چندان متداولی نیست ولی تحت شرایطی میتواند خسارت قابل توجهی داشته باشد. بیماری لهیدگی باکتریایی ساقه ذرت اولین بار در سال 1930 توسط پراساد گزارش شد. این بیماری از منطقه دشت ناز ساری و فارس گزارش شده است (بناپور و امانی،1365 ). بیماری پوسیدگی باکتریایی ساقه ذرت در بسیاری…

بیماری زنگ زرد گندم ( زنگ خطی یا نواری )

بیماری زنگ زرد گندم یا زنگ نواری گندم ( زنگ خطی گندم ) از مخربترین بیماریهای برگی گندم محسوب میشود. زنگ زرد در صورت وجود شرایط مساعد آب و هوایی و کشت ارقام حساس گندم میتواند خسارت جبران ناپذیری به این محصول وارد کند. بر اساس اصول بیماری شناسی گیاهی، تشخیص صحیح عامل بیماریزا و مبارزه بموقع با آن، اساسی…

نماتد مولد گره ریشه انار و مدیریت آن

نماتد مولد گره ریشه انار و مدیریت آن مقدمه انار با نام علمی ( Punica granatum L ) درخت یا درختچه ای بزرگ، پرشاخ و برگ با پاجوش  های زیاد از شاخه پیدازادان، رده نهاندانگان، دولپه ای و متعلق به خانواده   Punicaceae است. برگهای درخت انار نیزه ای شکل با کناره های صاف و ندرتاً کنگره ای است که به…

بیماری پوسیدگی قهوه ای میوه مرکبات

بیماری پوسیدگی قهوه ای میوه مرکبات   مقدمه: مرکبات یکی از میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری جهان است . امروزه درختان مرکبات در بیش از 100 کشور جهان که شرایط آب و هوایی ایجاب کند کاشته میشوند. برزیل، چین ، آمریکا ، مکزیک، اسپانیا، هندوستان، ایران، ایتالیا، نیجریه و ترکیه به ترتیب اولویت مهمترین آنها به شمار میروند. بیماری…

شانکر سیتوسپورایی درختان سیب

مدیریت بیماری شانکر سیتوسپورایی درختان سیب مقدمه: گونه های قارچ Cytospora باعث بیماری شانکر روی تنه یا شاخه های درختان مثمر و غیر مثمر میشوند و بسته به شدت بیماری باعث خشک شدن قسمتی و یا تمام درخت میشوند . بیمارگر با ایجاد آلودگی در پوست باعث ایجاد شانکر روی تنه میشود که با فراگرفتن دور تنه منجر به خشکشدن…

بیماری پوسیدگی خوشه ذرت

  بیماری پوسیدگی خوشه ذرت بیماری پوسیدگی خوشه ذرت جزو مهمترین و شایعترین بیماریهای ذرت در کشور میباشد. هرچند بیماری در اغلب مناطق ذرتکاری کشور وجود دارد، ولی به دلیل مساعد بودن شرایط آب و هوایی در زمان ظهور بیماری از قبیل بارندگی و رطوبت کافی، این بیماری بیشتر در مناطقی چون استانهای گلستان، مازندران و اردبیل خسارتزا است. عوامل…

بیماری پوسیدگی بذر و مرگ گیاهچه ذرت

بیماری پوسیدگی بذر و مرگ گیاهچه ذرت بیماری پوسیدگی بذر و مرگ گیاهچه ذرت به خصوص در اوایل فصل رشد صدمات جبران ناپذیری به گیاه وارد سـاخته و سـبب افـت شدید عملکرد می شود. بذر ذرت توسط تعدادی از عوامل بیماریزای خاکزاد یـا بـذرزاد مـورد حملـه قـرار می گیرد که موجب پوسیدگی بذر و مرگ گیاهچه میشوند. آلودگی شدید موجب…

بیماری بلایت شمالی برگ ذرت

بیماری بلایت شمالی برگ ذرت (Northern Corn Leaf Blight) این بیماری روی ذرتهای هیبرید زیاد مشکل زا نمیباشد. ولی روی اینبرد لاینهایی که در تولید بذرهای هیبرید مورد استفاده قرار میگیرند، حایز اهمیت می باشد. اگر بیماری قبل از کاکل دهی شروع شود، خسارت قابل توجهی به عملکرد دانه میزند. عامل این بیماری قارچ Helminthosporium turcicum است که اولین بار…

error: عدم امکان کپی مطالب