2017-03-26
پروانه تک نقطه ای برنج ( Cirphis unipuncta )

پروانه تک نقطه ای برنج ( Cirphis unipuncta )

پروانه تک نقطه ای برنج Cirphis unipuncta (Haworth) Mythimna unipuncta خانواده:(Lep., Noctuidae)   مناطق انتشار شب پره تک نقطه ای برنج پروانه تک نقطه ای برنج در همه دنیا انتشار دارد و از استرلیا، چین، فیجی، هندوستان، انـدونزی، ژاپـن، کره، گینه نو، نیوزیلند، پاکستان، فیلیپـین، […]
2017-03-17
ملخ آسیایی ( Locusta migratoria )

ملخ آسیایی ( Locusta migratoria )

ملخ آسیایی  Locusta migratoria L راسته و خانواده:  (Ortho., Acrididae)   مناطق انتشار مهمترین مرکز نشو و نماي ملخ آسیائی، نیزارهاي جنوب روسیه و اطراف دریاچـه هـا و رودخانه هاي مجاور دریاي خزر که در خاك و اطراف دریاچه هاي شمالی چـین مـیباشـد. فاز مهاجري […]
2017-03-16
مگس خزانه برنج ( Ephydra afghanica Dahl )

مگس خزانه برنج ( Ephydra afghanica )

مگس خزانه برنج ( Ephydra afghanica Dahl ) خانواده  ( Ephydridae. , Dip )         شکل شناسی   الف- حشره بالغ   اندازه حشره بالغ مگس خزانه برنج به طول 4 میلیمتر و با سر عریض چشمهـاي کوچـک و بـه رنگ قهوه […]
2017-03-15
بیماری پوسیدگی غلاف برنج (Sheath Rot )

بیماری پوسیدگی غلاف برنج (Sheath Rot )

بیماری پوسیدگی غلاف برنج (Sheath Rot ) بیماری پوسیدگی غلاف برنج (Sheath Rot ) در اثر عوامل مختلف قارچی، باکتریایی و نیز برهمکنش بین ارگانیسمهاي مختلف به وجود می آید این بیماري به طور معمول موجب قهوه اي شـدن یا پوسیدگی غلاف برگ پرچم و […]
2017-03-15
پوسیدگی ساقه برنج (Stem Rot)

پوسیدگی ساقه برنج (Stem Rot)

بیماری پوسیدگی ساقه برنج  (Stem Rot) بیماری پوسیدگی ساقه برنج ( Stem Rot ) بـا عامـل قـارچی Nakataea sigmoidea (Cav.) Krause & Webster و با فـرم غیرجنـســـــی Magnaporthe salvinii (Catt.) Hara و فرم اسـکلروت دار Sclerotium oryzae یکـی از بیمـاريهـاي شـایع قـارچی در اکثـر کشورهاي تولید […]
2017-03-14
شپشک توت ( Pseudaulacaspis pentagona )

شپشک توت ( Pseudaulacaspis pentagona )

شپشک توت ( Pseudaulacaspis pentagona )   در حــال حاضــر شپشک توت ( Pseudaulacaspis pentagona ) مهم‌تريــن آفت خســارت‌زای درختــان كيوي‌فروت کشــور اســت. ایــن شپشک از حشــرات سپردار مــی باشــد کــه در مناطــق گرمســير و معتــدل مرطــوب دنیــا فعــال اســت. ایــن آفت چنــد میزبانه اســت و […]
2017-03-13
زنجرک سبز برنج - Cicadella viridis

زنجرک سبز برنج – Cicadella viridis

زنجرک سبز برنج  Cicadella viridis L راسته و خانواده (Hemipt., Cicadellidae)     مناطق انتشار   زنجرک سبز برنج در بــسیاري از منــاطق جهــان از جملــه جنــوب اروپــا، ســواحل شــرقی و جنــوبی دریــاي مدیترانه و جنوب و جنوب شرق آسیا و ایران نیز وجود دارد. […]
2017-03-12
تریپس پیاز - Thrips tabaci

تریپس پیاز – Thrips tabaci

تریپس پیاز – Thrips tabaci – onion thrips     مقدمه   پیاز با سطح کشتی بالغ بر 6۰۰ هکتار در استان بوشهر بعنوان یکی از مهمترین محصولات سبزی با مصرف دو منظوره ( تازه مصرف بصورت سبزی و مصارف تغذیه ای بعدی ) بوده […]
2017-03-09
بیماری لکه سوختگی برگ برنج

بیماری لکه سوختگی برگ برنج

بیماری لکه سوختگی برگ برنج (Leaf Scald) بیماری لکه سوختگی برگ برنج (leaf scald) بـا عامـل قـارچی  Microdochium oryzae (Hashioka  and  Yokogi)  Samuels  and hallett با فرم جنسی Monographella albescens(Thumen) Parkinson, Sivanesan and Booth  در تمامی نواحی کشت برنج در افریقـا، آسـیا و امریکـا گـسترش […]
2017-03-09
بیماری سوختگی باکتریایی برگ برنج

بیماری سوختگی باکتریایی برگ برنج

بیماری سوختگی باکتریایی برگ برنج (Bactreial Leaf Blight of Rice =BLB ) بیماری سوختگی باکتریایی برگ برنج ناشـی از بـاکتري Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Xoo) براي اولین بار در سال 1884 در جنوب ژاپن مشاهده شد. این بیماري به دلیل گسترش ارقام برنج با عملکرد […]
error: عدم امکان کپی مطالب