2017-04-27
پاخوره گندم ( TAKE-ALL )

پاخوره گندم ( TAKE-ALL )

پاخوره گندم ( TAKE-ALL )     بیماری پاخوره گندم ، جزو بیماریهای ریشه، طوقه و قاعده ساقه بـوده و نخـستین بـار درکشور توسط فروتن و همکاران در سال 1368 از استان مازندران گزارش شده است. عامل بیماری نیز قارچ Gaeumannomyces graminis بوده که قارچی […]
2017-04-25
Blumeria graminis f.sp. tritici سفیدک سطحی گندم

سفیدک پودری گندم ( Erysiphe graminis f.sp.tritici )

سفیدک پودری گندم ( سفیدک سطحی گندم ) Blumeria graminis f.sp. tritici  Erysiphe graminis f.sp.tritici Powdery Mildew سـفیدک پـودری ( سـطحی یـا حقیقـی ) روی گنـدم، جـو و بـسیاری از گنــدمیان علامتهایی تولید میکند که قرن ها است شـناخته شـده انـد. سـفیدک پـودری غـلات بوسیله […]
2017-04-24
ویروس کوتولگی زرد جو و غلات

ویروس کوتولگی زرد جو و غلات

ویروس کوتولگی زرد جو Barley Yellow Dwarf Virus (BYDV) و ویروس کوتولگی زرد غلات Cereal yellow dwarf virus (CYDV)   دو ویـروس مهـم Barley Yellow Dwarf Virus ( ویروس کوتولگی زرد جو ) و ( ویروس کوتولگی زرد غلات ) Cereal yellow dwarf virus گسترش […]
2017-04-23
ویروس موزاییک خاک زاد گندم (WSBMV)

ویروس موزاییک خاک زاد گندم (WSBMV)

ویروس موزائیک خاک زاد گندم Wheat Soil borne Mosaic Tobamovirus (WSBMV)     ویروس موزائیک خاک زاد گندم نخستین بار از آمریکا در سال 1919 گزارش شـد. بـدنبال آن از اروپـا و ژاپن ردیابی شده است. در طبیعت گندم، جو ، چاودار و دیگـر گیاهـان […]
2017-04-23
ویروس موزاییک رگه ای گندم ( WSMV )

ویروس موزاییک رگه ای گندم ( WSMV )

بیماری ویروسی موزائیک رگه ای گندم Wheat streak mosaic virus (WSMV)     بیماری ویروسی موزائیک رگه ای گندم نخـستین بـار از ذرت شـیرین کارهـای آمریکـا گـزارش شـده اسـت. پـس از آن از کولتیوارهـای ذرت ردیـابی شـد. ایـن ویـروس ذرت، گنـدم و گرامینـه هـای دیگـر […]
2017-04-17
بیماری گموز پسته ( انگومک یا شیره سیاه پسته )

بیماری گموز پسته ( انگومک یا شیره سیاه پسته )

بیماری گموز پسته ( انگومک یا شیره سیاه پسته ) مقدمه در بین بیماري هاي پسته در ایران، پوسیدگی طوقه و ریشه ناشی از گونه هاي مختلف قارچ فیتوفتورا باعث خسارت شدید در باغ هاي آلوده می گردد و لذا داراي اهمیت ویژه اي است. […]
2017-04-15
کرم ساقه خوار نواری برنج ( Chilo suppressalis Walker )

کرم ساقه خوار نواری برنج

کرم ساقه خوار نواری برنج ( Chilo suppressalis Walker) خانواده (Lep,.Pyralidae) در حال حاضر از آفات مهم شالیزارهاي شمال ایران کرم کرم ساقه خوار نواری برنج بـا نـام علمی Chilo suppressalis میباشد. گیاه برنج در شالیزار مـورد حملـه حـشرات زیـادي قرار مـیگیـرد، ازآن جملـه مـیتـوان […]
2017-04-14
جوانه خوار سبز گل محمدی

جوانه خوار سبز گل محمدی

شب پره جوانه خوار سبز گل محمدی نام علمی : Eucnaemidophorus rhododactylus راسته : Lepidoptera خانواده : Pterophoridae     شب پره جوانه خوار سبز گل محمدی Eucnaemidophorus rhododactylus  از خانواده Pterophoridae می باشد كه خسارت آن در سال هاي اخير در گلستان هاي كاشان افزايش […]
2017-04-09
شپشه دندانه دار برنج ( Oryzaephilus surinamensis )

شپشه دندانه دار برنج ( Oryzaephilus surinamensis )

شپشه دندانه دار برنج    Oryzaephilus surinamensis L راسته و خانواده ( Col., Cucujidae )     مناطق انتشار شپشه دندانه دار برنج   شپشه دندانه دار برنج بـه معنـی واقعـی کلمـه همـه جـایی (Cosmopolite). ایـن آفـت یکـی از مهم ترین آفات انباري می باشد.حشره […]
2017-04-09
شپشه برنج ( Sitophilus oryzae L )

شپشه برنج ( Sitophilus oryzae L )

شپشه برنج Sitophilus oryzae L راسته و خانواده ( Col.Curculionidae ) مناطق انتشار شپشه برنج شپشه برنج حشره همه جایی (Cosmopolite) مـی باشـد. در اثرارتباطـات و مبـادلات بین المللی امروز تقریباً در تمام نقاط جهان اتنشار دارند. این حـشره در منـاطق گرمـسیري و نیمه گرمسیري […]
error: عدم امکان کپی مطالب