2017-02-23
مدیریت تلفیقی آفات پنبه

مدیریت تلفیقی آفات پنبه

پیشرفت ها در مدیریت تلفیقی آفات پنبه پیشگفتار حجم زیادي از حشره کشهاي شیمیایی در دنیا و ایران جهت کنترل آفات پنبه مصرف میشوند که این امر پیامدهاي نامطلوب زیست محیطی را به همراه داشته و نیز سبب آلودگی اکوسیستم پنبه، طغیان حشرات آفت، بروز […]
2017-02-22
مدیریت سنک بذرخوار کلزا - Nysius cymoides

مدیریت سنک بذرخوار کلزا – Nysius cymoides

مدیریت سنک بذرخوار کلزا – Nysius cymoides مقدمه كلــــزا يــــا كانــــولا يكــــي از گياهــــان زراعــــي اســت کــه در بين دانــه هــاي روغنــي از درصــد روغــن بالايــي ( حــدود 40 تــا 45 درصــد ) برخــوردار اســت . همچنيــن ايــن گيــاه مــي توانــد در تنــاوب بــا زراعــت […]
2017-02-01
بیماری ویروسی پیچیدگی برگ چغندر قند

بیماری ویروسی پیچیدگی برگ چغندر قند

بیماری ویروسی پیچیدگی برگ چغندر قند  ( کرلی تاپ ) و روش هاي کنترل آن مقدمه سه گروه اصلي تامين غذا براي انسان ، شامل : کربوهيدرات ها ، پروتیينها و چربيها مي باشند، کربوهيدرات ها، تامين کننده انرژي براي انسان ها بوده و منبع […]
2017-01-30
بلایت فوزاریومی سنبله گندم

بلایت فوزاریومی سنبله گندم

بیماری بلایت فوزاریومی سنبله گندم و روش هاي كنترل آن در ايران و جهان پيش گفتار بيماري بلایت فوزاریومی سنبله گندم كه يكي از مهمترين بيماري هاي گندم در مناطق مرطوب و نيمه مرطوب جهان است در بسياري از كشور هاي توليد كننده گندم به عنوان […]
2017-01-29
مدیریت آفات ، بیماریها و علفهای هرز کلزا

آفات ، بیماریها و علفهای هرز کلزا

مدیریت آفات ، بیماریها و علفهای هرز کلزا چکیده افزایش جمعیت کشور در دهه هاي اخیر، همراه با افزایش مصرف سرانه روغن هاي نباتی و در نتیجه وابستگی شدید کشور به واردات دانه هاي روغنی، باعث نگرانی مسئولین وزارت جهاد کشاورزي و اجراي برنامه افزایش […]
2017-01-27
Armillaria mellea

پوسیدگی سفید ریشه زیتون

بیماری پوسیدگی سفید ریشه زیتون و نحوه مدیریت آن مقدمه زیتون اصلیترین محصول باغبانی استان زنجان محسوب میشود که دارای اهمیت اقتصادی بالایی است. این استان از نظر میزان تولید محصول و سطح زیر کشت باغات بارور زیتون، در رتبه اول کشوری قرار دارد. بر […]
2017-01-19
بیماری بادزدگی سیب زمینی

بیماری بادزدگی سیب زمینی

بیماری بادزدگی سیب زمینی Phytophthora infestans  Late Blight بیماری بادزدگی سیب زمینی مشهورترين و احتمالاً مهمترين بيماري سیب زمینی در جهان است. بيمارگر قارچ  Phytophthora infestans ميباشد كه گونه تيپ جنس Phytophthora ،يكي از مهمترين جنسها در  اووميست ها ميباشد. بادزدگي در تمام مناطقي كه […]
2017-01-16
نماتد طلایی سیب زمینی

نماتد طلایی سیب زمینی

نماتد طلایی سیب زمینی ( نماتد سیست سیب زمینی ) مقدمه نماتد طلایی سیب زمینی که در ایران قبلا وجود نداشته اسـت، بـراي اولـین بـار در کشور در سال 1387 در شهرستان بهار استان همدان در جمعیت بالا و در سـطح نسـبتاً وسیعی مشاهده شد.نماتدهاي […]
2017-01-14
کپک خاکستری سیب زمینی

کپک خاکستری سیب زمینی

کپک خاکستری سیب زمینی  Gray Mold   كپك خاكستري سیب زمینی ناشي از  Botrytis cinerea يكي از بيماري هاي سيب زميني و بسياري از سبزيجات ديگر و گياهان زينتي در آمريكاي شمالي و ساير مناطق جهان است. به طور كلي، اين بيماري داراي اهميت اقتصادي […]
2017-01-12
Alternaria solani

بلایت زودرس سیب زمینی

 بلایت زودرس سیب زمینی Blight Early   بلایت زودرس سیب زمینی ( Alternaria solani ) ابتدا در سال 1893 گزارش شده است اما فاز پوسيدگي غده تا سال  1925 شناسايي نشده بود . زخمهاي روي شاخ و برگ مرتبط با بلايت زودرس باعث كاهش سطح برگ […]
error: عدم امکان کپی مطالب