2017-06-07
قیاق و روشهای کنترل آن ( Sorghum halepense )

قیاق و روشهای کنترل آن ( Sorghum halepense )

قیاق و روشهای کنترل آن Sorghum halepense (L.) Pers (Poaceae) Johnsongrass   گیاهشناسی: قیاق گیاهی دائمی با ریزم فلس دار است. ساقه ها افراشـته و بـه ارتفـاع 150 سـانتیمتر کـه در گره ها دارای پرز نقره ای رنگ است. برگ ها دارای پهنک پهن با […]
2017-03-30
روشهای مبارزه با علفهای هرز برنج

روشهای مبارزه با علفهای هرز برنج

روشهای مبارزه با علفهای هرز برنج       الف – پیشگیری: نکاتی که در پیشگیری باید مورد توجه قـرار گیـرد:   اسـتفاده از بـذر کـاملا پـاک و بوجاری شده و فاقد هرگونه بذور علفهـای هـرز، سـبک و سـنگین کـردن بـذور، احداث خزانه در محل […]
2017-03-10
مدیریت تلفیقی علف های هرز در خربزه

مدیریت تلفیقی علف های هرز در خربزه

مدیریت تلفیقی علف های هرز در خربزه       مقدمه علف های هرز باعث کاهش عملکرد خربزه، از طریق کاهش تعداد و انـدازه میـوه هـا مـی شـوند. همچنـین بـا ایجـاد تـأخیر در رسیدگی محصول موجب کاهش کیفیت میوه، کاهش عملکرد میوه بازار پسند، عرضه […]
2017-01-12
مدیریت علفهای هرز در مزارع ارگانیک

مدیریت علفهای هرز در مزارع ارگانیک

مدیریت علفهای هرز در مزارع ارگانیک مقدمه کشــاورزی ارگانیــک در اکثــر کشــورهای جهــان به‌عنــوان تنهــا راه ممکــن بــرای تولیــد محصولات کشــاورزی ســالم شــناخته شــده و دامنــه آن نیــز روز بــه روز گســترش مــی یابــد. بــا شــناخت مــردم از اهمیــت مصــرف محصولات ســالم بمنظــور حفــظ ایمنــی […]
2016-12-20
Avena Spp

یولاف ( جو دو سر ) و روشهای کنترل آن

دستورالعمل اجرایی مبارزه تلفیقی با علف هرز یولاف وحشی ( جو دو سز ) درمزارع گندم و جو   معرفی یولاف وحشی : یولاف وحشي با نام علمي Avena Spp. و نام انگلیسی Wild Oat  از خانواده گندميان يا (Graminae) Poaceae بوده و داراي گونه […]
2016-12-19
طبقه بندي علف هاي هرز

علف هرز چیست و چگونه میتوان آن را کنترل کرد

تعاريف : – طبق يك تعريف ساده ،‌علف هرز يك گياه نابجا مي باشد يعني در جايي مي رويد كه حضورش نامطلوب مي باشد . – علف هرز گياهي است خود رو كه به طور ناخواسته در مزارع و باغ ها مي رويد كه كميت […]
2016-11-14
گل جالیز

گل جالیز و راههای مبارزه با آن

  معرفی گُل جالیز یاُ گلک (Orobanche) جزو دسته گیاهان گلدار است که نزدیک به ۲۰۰ گونه دارد. این جنس در ایران ۳۶ گونه دارد که همگی انگل دیگر گیاهان هستند. مهمترین گونه گل جالیز در مزارع گوجه فرنگی در ایران گل جالیز مصری و […]
2016-11-05
Phragmited communis

نی و راههای کنترل آن

مشخصات و کنترل گیاه آبزی نی  Phragmites ; introduce & control   مقدّمه :  واژه  phragmites از لغت یونانی به معنی : پشته ، حفاظ و حصار نشأت گرفته است. دانشمندان گونه مهاجم نی ها یعنی  P.australis را از مبدأ خاور میانه می دانند درحالیکه […]
2016-06-08
www.sarafraz-hezarmasjed.ir هرباریوم گیاهی

طرز جمع آوري و نگهداري گياهان به روش علمي

طرز جمع آوري و نگهداري گياهان كوهستان به روش علمي جمع آوري گياهان: براي شناختن اقليم، از گياهان يك منطقه كه با ثبات ترين عامل مي باشند استفاده مي شود ، سازمانهايي هستند كه گياهان را جمع آوري كرده پس از نامگذاري با تشخيص در […]
2016-05-06
http://sarafraz-hezarmasjed.ir/

دانلود چند مقاله تحقیقاتی در مورده علفهای هرز ( قسمت دوم )

بررسی کارایی علف­کش پیش رویشی جدید دینامیک در مزارع نیشکر دانلود بررسی اثر سولفات آمونیم بر میزان کارایی مقادیر مختلف علفکش گلایفوسیت  در کنترل علف هرز حلفه (Imperata cylindrical دانلود You must be logged in to view the hidden contents. You must be logged in […]
error: عدم امکان کپی مطالب