شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدعلفهای هرز بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

دسته: علفهای هرز

علف هرز چاودار وحشی Secale cereale L

مدیریت علف هرز چاودار وحشی Secale cereale L اهمیت و ضرورت علف هرز چاودار وحشی (Rye) با نام علمی (Secale cereale L (Syn:Triticum cereale (L.) Salis از خانواده غلات (Poaceae) گیاهی است یکساله، زمستانه، با سنبل خوابیده، و ارتفاع آن به بیش از یک متر می رسد و معمولا بلندتر از گندم است. ریشه آن نسبت به گندم توسعه بیشتری…

مدیریت تلفیقی علفهای هرز زعفران

مدیریت تلفیقی علفهای هرز زعفران پیشگفتار زعفران با نام انگلیسی saffron و نام علمی Crocus sativus از خانواده زنبق یکی از محصولات استراتژیک کشور خصوصاً در استان های خراسان رضوی و جنوبی است که بعنوان گرانترین تولید کشاورزی و دارویی جهان جایگاه ویژه ای دربین محصولات صادراتی ایران دارد بطوریکه بیش از %95 تولید جهانی آن در اختیار ایران است.…

قیاق و روشهای کنترل آن ( Sorghum halepense )

قیاق و روشهای کنترل آن Sorghum halepense (L.) Pers (Poaceae) Johnsongrass   گیاهشناسی:   قیاق گیاهی دائمی با ریزم فلس دار است. ساقه ها افراشـته و بـه ارتفـاع 150 سـانتیمتر کـه در گره ها دارای پرز نقره ای رنگ است. برگ ها دارای پهنک پهن با رگبرگ میانی سفید. گـل آذیـن بـه شکل پانیکول با شاخه های فراهم. سنبلچه ها…

روشهای مبارزه با علفهای هرز برنج

روشهای مبارزه با علفهای هرز برنج       الف - پیشگیری: نکاتی که در پیشگیری باید مورد توجه قـرار گیـرد:   اسـتفاده از بـذر کـاملا پـاک و بوجاری شده و فاقد هرگونه بذور علفهـای هـرز، سـبک و سـنگین کـردن بـذور، احداث خزانه در محل مناسب، تهیه زمینی مطلوب، تمیز نمودن کانال و جـویهـای آبیاری، مدیریت صـحیح آبیـاری، اجـازه نـدادن…

مدیریت تلفیقی علف های هرز در خربزه

مدیریت تلفیقی علف های هرز در خربزه   مقدمه   علف های هرز باعث کاهش عملکرد خربزه، از طریق کاهش تعداد و انـدازه میـوه هـا مـی شـوند. همچنـین بـا ایجـاد تـأخیر در رسیدگی محصول موجب کاهش کیفیت میوه، کاهش عملکرد میوه بازار پسند، عرضه دیر هنگام بـه بـازار و در نهایـت زیـان اقتصادی می گردند. در موارد آلودگی سنگین به…

مدیریت علفهای هرز در مزارع ارگانیک

مدیریت علفهای هرز در مزارع ارگانیک مقدمه کشــاورزی ارگانیــک در اکثــر کشــورهای جهــان به‌عنــوان تنهــا راه ممکــن بــرای تولیــد محصولات کشــاورزی ســالم شــناخته شــده و دامنــه آن نیــز روز بــه روز گســترش مــی یابــد. بــا شــناخت مــردم از اهمیــت مصــرف محصولات ســالم بمنظــور حفــظ ایمنــی و ســلامتی، بــازار محصولات ارگانیــک رونــق بیشــتری گرفتــه و بالا بــودن قیمــت ایــن محصولات، تولیــد…

یولاف ( جو دو سر ) و روشهای کنترل آن

دستورالعمل اجرایی مبارزه تلفیقی با علف هرز یولاف وحشی ( جو دو سز ) درمزارع گندم و جو   معرفی یولاف وحشی : یولاف وحشي با نام علمي Avena Spp. و نام انگلیسی Wild Oat  از خانواده گندميان يا (Graminae) Poaceae بوده و داراي گونه هاي متعددي مي باشد كه از ميان اين گونه ها ، سه گونه يولاف زراعي…

علف هرز چیست و چگونه میتوان آن را کنترل کرد

تعاريف : - طبق يك تعريف ساده ،‌علف هرز يك گياه نابجا مي باشد يعني در جايي مي رويد كه حضورش نامطلوب مي باشد . - علف هرز گياهي است خود رو كه به طور ناخواسته در مزارع و باغ ها مي رويد كه كميت و كيفيت و در نتيجه ارزش اقتصادي محصول زراعي را به شدت پايين مي آورد…

گل جالیز و راههای مبارزه با آن

  معرفی گُل جالیز یاُ گلک (Orobanche) جزو دسته گیاهان گلدار است که نزدیک به ۲۰۰ گونه دارد. این جنس در ایران ۳۶ گونه دارد که همگی انگل دیگر گیاهان هستند. مهمترین گونه گل جالیز در مزارع گوجه فرنگی در ایران گل جالیز مصری و گـل جـالیز منشـعب است. گل جالیز انگل مطلق ریشه گیاهان دولپه بوده که بدون وجود…

نی و راههای کنترل علف هرز نی

نی و راههای کنترل علف هرز نی    Phragmites ; introduce & control   مقدّمه : واژه  phragmites از لغت یونانی به معنی : پشته ، حفاظ و حصار نشأت گرفته است. دانشمندان گونه مهاجم این علف هرز یعنی  P.australis را از مبدأ خاور میانه می دانند درحالیکه به سبب دشواری در آنالیز DNA این علف هرز بسیار به دشواری…

error: عدم امکان کپی مطالب