2017-03-26
پروانه تک نقطه ای برنج ( Cirphis unipuncta )

پروانه تک نقطه ای برنج ( Cirphis unipuncta )

پروانه تک نقطه ای برنج Cirphis unipuncta (Haworth) Mythimna unipuncta خانواده:(Lep., Noctuidae)   مناطق انتشار شب پره تک نقطه ای برنج پروانه تک نقطه ای برنج در همه دنیا انتشار دارد و از استرلیا، چین، فیجی، هندوستان، انـدونزی، ژاپـن، کره، گینه نو، نیوزیلند، پاکستان، فیلیپـین، […]
2017-03-17
ملخ آسیایی ( Locusta migratoria )

ملخ آسیایی ( Locusta migratoria )

ملخ آسیایی  Locusta migratoria L راسته و خانواده:  (Ortho., Acrididae)   مناطق انتشار مهمترین مرکز نشو و نماي ملخ آسیائی، نیزارهاي جنوب روسیه و اطراف دریاچـه هـا و رودخانه هاي مجاور دریاي خزر که در خاك و اطراف دریاچه هاي شمالی چـین مـیباشـد. فاز مهاجري […]
2017-03-16
مگس خزانه برنج ( Ephydra afghanica Dahl )

مگس خزانه برنج ( Ephydra afghanica )

مگس خزانه برنج ( Ephydra afghanica Dahl ) خانواده  ( Ephydridae. , Dip )         شکل شناسی   الف- حشره بالغ   اندازه حشره بالغ مگس خزانه برنج به طول 4 میلیمتر و با سر عریض چشمهـاي کوچـک و بـه رنگ قهوه […]
2017-03-14
شپشک توت ( Pseudaulacaspis pentagona )

شپشک توت ( Pseudaulacaspis pentagona )

شپشک توت ( Pseudaulacaspis pentagona )   در حــال حاضــر شپشک توت ( Pseudaulacaspis pentagona ) مهم‌تريــن آفت خســارت‌زای درختــان كيوي‌فروت کشــور اســت. ایــن شپشک از حشــرات سپردار مــی باشــد کــه در مناطــق گرمســير و معتــدل مرطــوب دنیــا فعــال اســت. ایــن آفت چنــد میزبانه اســت و […]
2017-03-13
زنجرک سبز برنج - Cicadella viridis

زنجرک سبز برنج – Cicadella viridis

زنجرک سبز برنج  Cicadella viridis L راسته و خانواده (Hemipt., Cicadellidae)     مناطق انتشار   زنجرک سبز برنج در بــسیاري از منــاطق جهــان از جملــه جنــوب اروپــا، ســواحل شــرقی و جنــوبی دریــاي مدیترانه و جنوب و جنوب شرق آسیا و ایران نیز وجود دارد. […]
2017-03-12
تریپس پیاز - Thrips tabaci

تریپس پیاز – Thrips tabaci

تریپس پیاز – Thrips tabaci – onion thrips     مقدمه   پیاز با سطح کشتی بالغ بر 6۰۰ هکتار در استان بوشهر بعنوان یکی از مهمترین محصولات سبزی با مصرف دو منظوره ( تازه مصرف بصورت سبزی و مصارف تغذیه ای بعدی ) بوده […]
2017-02-25
مهمترین آفات پنبه

مهمترین آفات پنبه

آشنایی با مهمترین آفات پنبه   زنجرك هاي خانواده Jassidae Amrasca devastans (Ishida)   نشانه هاي شناسایی : حشرات کامل گوه مانند و به رنگ زرد متمایل به سبز هستند که روي حاشیه انتهایی هر یک از بالهاي جلویی آنها یک لکه سیاه و در […]
2017-01-11
Oscinella pusilla

مگس گندم Oscinella pusilla

مگس گندم Oscinella pusilla Mg (Dip.Chloropidae)   شکل شناسی   حشره کامل مگس گندم  1.3 – 2.4 میلیمتر طول دارد.سر و تمام ضمائم آن و تمام سینه متمایل به سیاه است.شکم در  یک سوم ابتدائی قهوه ای مایل به زرد و در دوسوم انتهائی تیره […]
2017-01-11
Meromyza saltatrix

مگس ساقه گندم Meromyza saltatrix

مگس ساقه گندم Meromyza saltatrix Wheat Stem Maggot (Dip.Chloropidae)   لارو این مگس پس از رشد کامل 8ـ6 میلیمتر طول دارد و هر دو انتهای بدنش باریک و رنگ آن سبز روشن است. حشره کامل به رنگ تیره است. روی سطح فوقانی سر مگس نقشی […]
2017-01-10
پروانه خوشه خوار گندم Hadena basilinea

پروانه خوشه خوار گندم

پروانه خوشه خوار گندم Hadena basilinea F Parastichtis basilinea F نام انگلیسی Rustic shoulder,Knot moth,Wheat cutworm (Lep. Noctuidae)     شکل شناسی طول پروانه خوشه خوار گندم ( Hadena basilinea )  40 – 45 میلی متر و رنگ آنمعمولا زرد خاکستری میباشد . بالهای رویی دارای […]
error: عدم امکان کپی مطالب