2017-10-15
سوسک کک مانند , Phyllotreta corrugate

سوسک کک مانند , Phyllotreta corrugate

سوسک کک مانند کلزا و مدیریت آن در مزارع کلزا (Phyllotreta corrugate ( Col.: Chrysomellidae پیشگفتار ککهای کلزا یکی از مهمترین آفات کلزا میباشند، که در اوایل رشد گیاه در مرحله گیاهچه (کوتیلدونی) کم و بیش به گیاهان خانواده چلیپائیان به خصوص کلزا خسارت وارد […]
2017-10-11
سنک صنوبر , Monosteria unicostata

سنک صنوبر , Monosteria unicostata

دستورالعمل شناسایی و کنترل سَنک صنوبر مقدمه: صنوبر و بید از مهمترین درختان سریع الرشد در عرصه های جنگلی و نیز فضاهای سبز شهری به شمار میروند. آفات مختلفی به درختان نامبرده حمله کرده و ایجاد خسارت میکند که در میان آنها سنک بید و […]
2017-10-10
سنک بید , Monosteria discoidalis Jak

سنک بید , Monosteria discoidalis Jak

سنک بید , Monosteria discoidalis Jak Latin name:Monosteria discoidalis Jak  Order:Heteroptera  Family:Tingitidae سنک بید احتمالاً از دیر زمان در ایران وجود داشته و در سال 1328 دواچی آنرا تحت نام علمی M.inermis گزارش می نماید. درختان میزبان آفت ، بید و صنوبر است. مناطق انتشار […]
2017-10-07
پروانه مینوز برگ چنار , Phyllonorycter platani

پروانه مینوز برگ چنار , Phyllonorycter platani

پروانه مینوز برگ چنار , Phyllonorycter platani (Latin name: Phyllonorycter platani (Staudinger  Order:Lepidoptera  Family:Geracillaridae شكل شناسی : حشره كامل شب پره كوچكي است كه عرض آن با بالهاي باز 9 تا 10 ميليمتر است. رنگ آن كرم مايل به زرد مي باشد. روی بالهای جلوئی […]
2017-10-07
سوسک چوبخوار چنار , Aeolesthes sarta

سوسک چوبخوار چنار , Aeolesthes sarta

سوسک چوبخوار چنار , Aeolesthes sarta Latin name:Aeolesthes sarta  Order:Coleoptera  Family:Cerambycidae این حشره یکی از آفات مهم چنار در شهر تهران محصوب میشود. این آفت میتواند سوراخهایی بصورت آشکار روی تنه و شاخه های اصلی درخت ایجاد کند. هجوم حشره به بقایای گیاهی میتواند آغازی […]
2017-10-03
لیسه بید , Yponomeuta rorellus

لیسه بید , Yponomeuta rorellus

لیسه بید Hyponomeuta rorellus = Yponomeuta rorellus  (Lep. Yponomelltidae) بیان مساله سازمان پارکها و فضاي سبز تهران به طور چشم گیر،گونه هاي مختلف بید را در فضاي سبز شهري وارد کرده ، و به عنوان یک درخت اصلی در بزرگ راهها،به صورت مجتمع و یا تک […]
2017-10-03
کرم خاردار بید , Earias chlorana

کرم خاردار بید , Earias chlorana

کرم خاردار بید , Earias chlorana (Lep. : Noctuidae) بیان مساله تا کنون از جنس Earias از خانواده Noctuidae سه گونه بنام هاي biplage که توسط بالاشوفسکی از استانهاي جنوبی کشور بدون اینکه در چه محلی و چه میزبانی جمع آوري شده است ، نام […]
2017-08-17
مدیریت سوسک سرشاخه خوار رزاسه Ospheranteria coerulescens Redtenbacher

سوسک سرشاخه خوار رزاسه

مدیریت سوسک سرشاخه خوار رزاسه Ospheranteria coerulescens Redtenbacher پیشگفتار سوسک سرشاخه خوار رزاسه،( Ospheranteria coerulescens Redtb  ( Col.: Cerambycidae  ،  که در دهه هاي گذشته به عنوان یکی از آفات درجه دو براي میزبانان مختلف از جمله درختان میوه سردسیري هسته دار ودانه دار شناخته […]
2017-06-24
مدیریت تلفیقی شته و پسیل زبان گنجشک

مدیریت تلفیقی شته و پسیل زبان گنجشک

مدیریت تلفیقی شته و پسیل زبان گنجشک مقدمه زبان گنجشک ( ون ) معمولی با نام علمیFraxinus excelsior و نام انگلیسی Common or European Ash متعلق به خانواده Oleaceae می باشد. این جنس درختی است خزان کننده که در نواحی معتدل نیمکره شمالی گسترش دارد. […]
2017-06-09
شته بقولات , شته اقاقیا ( Aphis craccivora )

شته بقولات , شته اقاقیا ( Aphis craccivora )

شته بقولات , شته اقاقیا ( Aphis craccivora )   مقدمه: درخت اقاقیا (Robinia spp.) یکی از درختانی است که در فضای سبز مناطق شهری از آن استفاده میشود. این گونه گیاهی برای کنترل فرسایش و آمایش خاک مناسب میباشد. این گیاه گرما و سرمای […]
error: عدم امکان کپی مطالب