2017-04-15
کرم ساقه خوار نواری برنج ( Chilo suppressalis Walker )

کرم ساقه خوار نواری برنج

کرم ساقه خوار نواری برنج ( Chilo suppressalis Walker) خانواده (Lep,.Pyralidae) در حال حاضر از آفات مهم شالیزارهاي شمال ایران کرم کرم ساقه خوار نواری برنج بـا نـام علمی Chilo suppressalis میباشد. گیاه برنج در شالیزار مـورد حملـه حـشرات زیـادي قرار مـیگیـرد، ازآن جملـه مـیتـوان […]
2017-04-14
جوانه خوار سبز گل محمدی

جوانه خوار سبز گل محمدی

شب پره جوانه خوار سبز گل محمدی نام علمی : Eucnaemidophorus rhododactylus راسته : Lepidoptera خانواده : Pterophoridae     شب پره جوانه خوار سبز گل محمدی Eucnaemidophorus rhododactylus  از خانواده Pterophoridae می باشد كه خسارت آن در سال هاي اخير در گلستان هاي كاشان افزايش […]
2017-04-09
شپشه دندانه دار برنج ( Oryzaephilus surinamensis )

شپشه دندانه دار برنج ( Oryzaephilus surinamensis )

شپشه دندانه دار برنج    Oryzaephilus surinamensis L راسته و خانواده ( Col., Cucujidae )     مناطق انتشار شپشه دندانه دار برنج   شپشه دندانه دار برنج بـه معنـی واقعـی کلمـه همـه جـایی (Cosmopolite). ایـن آفـت یکـی از مهم ترین آفات انباري می باشد.حشره […]
2017-04-09
شپشه برنج ( Sitophilus oryzae L )

شپشه برنج ( Sitophilus oryzae L )

شپشه برنج Sitophilus oryzae L راسته و خانواده ( Col.Curculionidae ) مناطق انتشار شپشه برنج شپشه برنج حشره همه جایی (Cosmopolite) مـی باشـد. در اثرارتباطـات و مبـادلات بین المللی امروز تقریباً در تمام نقاط جهان اتنشار دارند. این حـشره در منـاطق گرمـسیري و نیمه گرمسیري […]
2017-03-28
کرم ساقه خوار صورتی برنج ( Sesamia inferens )

کرم ساقه خوار صورتی برنج ( Sesamia inferens )

کرم ساقه خوار صورتی برنج  Sesamia inferens (Walker) راسته و خانواده:    (Lep., Noctuidae)   مناطق انتشار کرم ساقه خوار صورتی برنج بنگلادش، کامبوج، چین، هندوستان، انـدونزي، ژاپـن، کـره، مـالزي، نپـال، پاکستان، فیلیپین، سنگاپور، سريلانکا، تایوان، تایلند، ایران. شکل شناسی الف – حشره بالغ درحشرات بالغ ، […]
2017-03-27
کرم برگخوار سبز برنج ( naranga aenescen )

کرم برگخوار سبز برنج ( naranga aenescen )

کرم سبز برگخوار برنج  Naranga aenescen (Moore) خانواده :  (Lep., Noctuidae) مناطق انتشار کرم برگخوار سبز برنج کرم سبزبرگخوار برنج ( naranga aenescen ) ، اولین بارتوسط پازوکی درسال 1350 در مزارع برنج مازندران و سپس در سال1357 در گیلان مشاهده وگزارش شد.کرم سـبز بـرگخـوار بـرنج […]
2017-03-26
پروانه تک نقطه ای برنج ( Cirphis unipuncta )

پروانه تک نقطه ای برنج ( Cirphis unipuncta )

پروانه تک نقطه ای برنج Cirphis unipuncta (Haworth) Mythimna unipuncta خانواده:(Lep., Noctuidae)   مناطق انتشار شب پره تک نقطه ای برنج پروانه تک نقطه ای برنج در همه دنیا انتشار دارد و از استرلیا، چین، فیجی، هندوستان، انـدونزی، ژاپـن، کره، گینه نو، نیوزیلند، پاکستان، فیلیپـین، […]
2017-03-17
ملخ آسیایی ( Locusta migratoria )

ملخ آسیایی ( Locusta migratoria )

ملخ آسیایی  Locusta migratoria L راسته و خانواده:  (Ortho., Acrididae)   مناطق انتشار مهمترین مرکز نشو و نماي ملخ آسیائی، نیزارهاي جنوب روسیه و اطراف دریاچـه هـا و رودخانه هاي مجاور دریاي خزر که در خاك و اطراف دریاچه هاي شمالی چـین مـیباشـد. فاز مهاجري […]
2017-03-16
مگس خزانه برنج ( Ephydra afghanica Dahl )

مگس خزانه برنج ( Ephydra afghanica )

مگس خزانه برنج ( Ephydra afghanica Dahl ) خانواده  ( Ephydridae. , Dip )         شکل شناسی   الف- حشره بالغ   اندازه حشره بالغ مگس خزانه برنج به طول 4 میلیمتر و با سر عریض چشمهـاي کوچـک و بـه رنگ قهوه […]
2017-03-14
شپشک توت ( Pseudaulacaspis pentagona )

شپشک توت ( Pseudaulacaspis pentagona )

شپشک توت ( Pseudaulacaspis pentagona )   در حــال حاضــر شپشک توت ( Pseudaulacaspis pentagona ) مهم‌تريــن آفت خســارت‌زای درختــان كيوي‌فروت کشــور اســت. ایــن شپشک از حشــرات سپردار مــی باشــد کــه در مناطــق گرمســير و معتــدل مرطــوب دنیــا فعــال اســت. ایــن آفت چنــد میزبانه اســت و […]
error: عدم امکان کپی مطالب