2017-08-14
ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت و سازه گلخانه و انواع آن

ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت و سازه گلخانه و انواع آن

ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت و سازه گلخانه و انواع آن تعریف باغبانی بطور کلی باغبانی به کار پرورش گیاهان به صورت نسبتاً فشرده اطلاق می شود که در مقابل زراعت قرار دارد که در بسیاری از کشورها، متکی به سطح بالای استفاده از ماشین آلات کشاورزی در مساحت […]
2017-06-14
گلدهی و تشکیل میوه در مرکبات

گلدهی و تشکیل میوه در مرکبات

گلدهی و تشکیل میوه در مرکبات   مقدمه   در شرایط نیمه گرمسیری القای جوانه ها به گـلدهـی از طریـق دماهـای پـایین (سـرما) انجـام می شود که البته دمای آستانه برای ایجاد این تأثیر القایی هنوز بطور دقیـق مشـخص نشـده امـا تصـور می شود که […]
2017-06-05
مهمترین ارقام مرکبات در ایران

مهمترین ارقام مرکبات

مهمترین ارقام مرکبات پرتقال تامسون ناول (Thomson Navel) به پرتقال فلسطینی معروف و رقمـی بـی بـذر و خیلـی زودرس اسـت. ایـن رقـم حاصـل جهش شاخه اي پرتقال واشنگتن ناول است و تاجی فشرده تر از واشنگتن ناول دارد. میوه ها متوسط تا درشت به شکل […]
2017-05-31
مدیریت آبیاری باغ مرکبات

مدیریت آبیاری باغ مرکبات

مدیریت آبیاری باغ مرکبات   مقدمه آب جزء اصلی واکنشهای بیوشیمیایی در گیاه است و لذا وجود آن بـرای هـر گیـاهی ضروری است. آب در جذب عناصر غـذایی و تعـدیل دمـای خـاك و سـلولهـای گیـاهی جهت بهبود شرایط رشد و نمو گیاه نقش کلیدی دارد. […]
2017-05-29
اصول فنی تغذیه مرکبات

اصول تغذیه مرکبات ( قسمت دوم )

اصول فنی تغذیه مرکبات ( قسمت دوم )   در قسمت اول اصول تغذیه مرکبات ما به بررسی مباحث روشهای نمونه برداری از آب و خاک باغات مرکبات و توصیه و تفسیر نتایج آزمایشگاهی پرداخته و سپس علایم کمبود و بیشبود عناصر پر مصرف در […]
2017-05-28
اصول تغذیه مرکبات ( قسمت اول )

اصول تغذیه مرکبات ( قسمت اول )

اصول تغذیه مرکبات ( قسمت اول )   مقدمه   یکی از مهمترین ابزارهاي مدیریتی که میتواند رشـد گیـاهی را بهبـود و تولیـد را بـالا ببرد، تغذیه گیاه و حاصلخیزي خاک به وسیله مصرف بهینه عناصر غذایی مورد نیـاز گیـاه (کود) است. مرکبات به عنوان […]
2017-05-20
احداث باغ انار ( قسمت دوم )( علفهای هرز انار , عوارض فیزیولوژیکی انار )

احداث باغ انار ( قسمت دوم )

احداث باغ انار ( قسمت دوم )   در قسمت اول احداث باغ انار به مباحثی همچون تاریخچه انار – خواص انار – ارقام انار – هرس انار – پیوند انار – آبیاری انار – اصلح خاکهای باغ انار و غیره پرداحتیم . در ایم […]
2017-05-19
احداث باغ انار ( قسمت اول )

احداث باغ انار ( قسمت اول )

احداث باغ انار ( قسمت اول ) مقدمه انار با نام علمی Punica granatum L. درخت کوچکی است که در اقلیمهاي خشک و نیمه گرمسیري و مدیترانه اي داراي رشد و باردهی خوبی میباشد. قسمتهاي وسیعی از سرزمین ما که در محدوده کویر مرکزي ( […]
2017-03-05
عوامل موثر بر پوکی مغز پسته

عوامل موثر بر پوکی مغز پسته

عوامل موثر بر پوکی مغز پسته   مقدمه   پسته یکی از مهمترین محصولات باغی کشور میباشد که اهمیت زیادی در صادرات و اقتصاد کشور دارد. در حال حاضر بیش از 300 هزار هکتار باغ پسته با تولید سالیانه حدود 240 هزار تن پسته خشک […]
2017-02-27
( احداث نخلستان ) آشنایی با شرایط کاشت خرما

آشنایی با شرایط کاشت خرما

آشنایی با شرایط کاشت خرما مقدمه خرما بــه عنــوان دومیــن محصــول باغــی کشــور، بــا توليــد يــک ميليــون تن در ســال، در 15 اســتان کشــت مي‌شــود. دو ســوم خرمای تولیــدی کشــور مربــوط بــه پنــج اســتان کرمــان، خوزســتان، سيســتان و بلوچســتان، بوشــهر و هرمــزگان اســت. ایــن میــزان […]
error: عدم امکان کپی مطالب