2017-03-05
عوامل موثر بر پوکی مغز پسته

عوامل موثر بر پوکی مغز پسته

عوامل موثر بر پوکی مغز پسته   مقدمه   پسته یکی از مهمترین محصولات باغی کشور میباشد که اهمیت زیادی در صادرات و اقتصاد کشور دارد. در حال حاضر بیش از 300 هزار هکتار باغ پسته با تولید سالیانه حدود 240 هزار تن پسته خشک […]
2017-02-27
( احداث نخلستان ) آشنایی با شرایط کاشت خرما

آشنایی با شرایط کاشت خرما

آشنایی با شرایط کاشت خرما مقدمه خرما بــه عنــوان دومیــن محصــول باغــی کشــور، بــا توليــد يــک ميليــون تن در ســال، در 15 اســتان کشــت مي‌شــود. دو ســوم خرمای تولیــدی کشــور مربــوط بــه پنــج اســتان کرمــان، خوزســتان، سيســتان و بلوچســتان، بوشــهر و هرمــزگان اســت. ایــن میــزان […]
2017-02-21
مبانی پیشگیری از خسارت آفات در گلخانه

مبانی پیشگیری از خسارت آفات در گلخانه

مبانی پیشگیری از خسارت آفات در گلخانه پیشگفتار نیاز روز افزون بشر به محصولات گیاهی موجب تغییر رویکرد او از کشت گسترده به کشت متراکم شده است. یکی از روشهای کشت متراکم، استفاده از گلخانه است که دارای شرایط مناسب تری برای تولید محصولات کشاورزی […]
2017-02-12
درخت پکان - گردوی گرمسیری

درخت پکان – گردوی گرمسیری

درخت پکان – گردوی گرمسیری چکیده درخت پکان (Carya illinoensis) از خانواده Juglandaceae بوده و بومی آمریکای شمالی ومرکزی می باشد . این درخت نیاز سرمائی پائینی داشته و شرایط گرم را بخوبی تحمل کرده و در مقایسه با گردوي ایرانی، محصول مناسب با کیفیت […]
2017-01-28
علل ریزش گل و میوه در مرکبات

علل ریزش گل و میوه در مرکبات

علل ریزش گل و میوه در مرکبات  و راه های کنترل آن مقدمه درختان مرکبات بطور طبیعی گلدهی سنگینی داشته و در اغلب سالها تعداد بسیار زیادي گل تولید میکنند. بدیهی است که چون درخت توانایی تأمین مواد غذایی کافی براي تبدیل تمام این گلها […]
2017-01-28
تأثير مديريت خوشه در كاهش آسيب آفات و بيماريهاي ميوه خرما

تأثير مديريت خوشه در كاهش آسيب آفات و بيماريهاي ميوه خرما

تأثير مديريت خوشه در كاهش آسيب آفات و بيماريهاي ميوه خرما مقدمه : يكي از روشهاي زراعي كنترل آفـات ميـوه خـوار خرمـا از جملـه كـرم ميـوه خوار خرما و كنه تارتن خرما رعايت عمليات صحيح مـديريت خوشـه اسـت . ايـن عمليات شامل آرايش و هدايت […]
2017-01-18
کاشت گوجه فرنگی گلخانه ای

کاشت گوجه فرنگی گلخانه ای

کاشت گوجه فرنگی گلخانه ای مقدمه گوجه فرنگي و محصولات تبديلي آن يكي از مهمترين توليدات صنايع تبديلي در جهان مي باشند به طوريكه سالانه 30 الي 35 ميليون تن گوجه فرنگي تازه در كارخانجات فراهم مي گردد. از نتايجي كه در سالهاي اخير به […]
2017-01-15
پرورش درختان سیب پاکوتاه

پرورش درختان سیب پاکوتاه

پرورش درختان سیب پاکوتاه مقدمه امروزه سیاست باغبانی در کشورهای پیشرفته ، استفاده بهینه از منابع آب و خاک و حرکت بسوی احداث باغات متراکم در تمام درختان میوه می باشد. بعنوان مثال درخت سیب با توجه به اصلاح پایه های پاکوتاه ، از اولین […]
2017-01-14
هرس درختان زیتون

هرس درختان زیتون

هرس درختان زیتون مقدمه زیتون از درختان همیشـه سـبز اسـت، هرس درختان زیتون ، بـا درختان خزان دار نظیر سـیب، گلابی، هلـو و … متفـاوت اسـت. مفهـوم هرس زیتون فراتر از قطـع شـاخه هاي درختان اسـت زیـرا نتایـج هرس ایـن دو نوع درخـت باهم متفاوت […]
2017-01-11
اصول سرمایشی در گلخانه ( سرمایش فعال ، سرمایش غیر فعال )

اصول سرمایشی در گلخانه

اصول سرمایشی در گلخانه   مقدمه   در فصول گرم سال ممکن است درجه حرارت داخل گلخانـه از درجـه حرارت مطلوب براي گیاهان تجاوز نماید. بنابراین بـر اسـاس شـرایط اقلیمـی منطقه مقتضی است سیستم مناسـبی جهـت کـاهش درجـه حـرارت داخـل گلخانه و تخلیه حرارت، طراحی […]
error: عدم امکان کپی مطالب