2017-03-22
مدیریت آبیاری برنج در شالیزار

مدیریت آبیاری برنج در شالیزار

در ادامه سری آموزشهای زراعت برنج به بحث مدیریت آبیاری برنج در شالیزار خواهیم پرداخت . در گذشته مباحث خزانه برنج و تولید نشا شالی – آماده سازی زمین اصلی در زراعت برنج و کاشت برنج در شالیزار را مفصلا توضیح داده ایم که میتوانید […]
2017-03-01
مصرف بهینه آب در روش آبیاری کرتی و نواری

مصرف بهینه آب در روش آبیاری کرتی و نواری

بهینه سازي مصرف آب در روشهاي کرتی و نواري مقدمه و اهمیت موضوع در شـــرایط افـــت کمـــی و کیفـــی منـــابع آب در بـــسیاري از نقـــاط کـــشور، تاکیـــد سیاستگذاران آب کشاورزي (به عنوان بزرگترین بخش مصرفکننده آب) بـر اصـلاح و ارتقاي روشهاي آبیاري در مزرعه به […]
2017-02-18
کاربرد آبیاری قطره ای در زراعت سیب زمینی

کاربرد آبیاری قطره ای در زراعت سیب زمینی

کاربرد آبیاری قطره ای در زراعت سیب زمینی مقدمه ایران در منطقه اي از دنیا واقع شـده کـه متوسـط نـزولات آسـمانی سالانه آن کمتر از یک سوم میـانگین بـارش سـالانه جهـان مـیباشـد. به علاوه توزیع زمانی و مکانی بارشها بسیار ناموزون بوده بـه طـوريکـه حتی […]
2017-02-15
توصیه هایی برای کود آبیاری در روشهای آبیاری سطحی

توصیه هایی برای کود آبیاری در روشهای آبیاری سطحی

توصیه هایی برای کود آبیاری در روشهای آبیاری سطحی مقدمه امروزه در کشاورزي نوین کاربرد هم زمان کودها (کود آبیاری) و مواد شیمیایی (شیمآبیاری) محلول همراه آب آبیـاري در روشهـاي آبیـاري تحت فشـار عمومیـت پیـدا کـرده اسـت. شیمآبیاری (chrmigation) کاربرد هر نوع مـاده شـیمیایی همـراه […]
2017-02-06
آبیاری قطره ای زیرسطحی

آبیاری قطره ای زیرسطحی

قابلیتها و کاربردهاي آبیاری قطره ای زیرسطحی مقدمه یکی از گزینه هاي قابل انتخاب براي افزایش تولیدات کشاورزي به ازاي مصرف هر واحد آب، استفاده از شیوه هاي جدید آبیاري مانند آبیاري قطره ای است. آبیاري قطره ای شـامل دو نـوع سـطحی و زیـرسـطحی اسـت. […]
2017-02-05
آبیاری جویچه ای یک در میان در زراعت گندم

آبیاری جویچه ای یک در میان در زراعت گندم

آبیاری جویچه ای یک در میان در زراعت گندم مقدمه گندم از جمله مهمترین محصولات مورد تقاضا از بخش کشاورزي است و با توجه به فرآیند رو به رشد جمعیت نیاز به افزایش این محصول استراتژیک می باشد. این مهم از طریق افزایش سطح زیر […]
2017-01-31
استفاده از بلوک گچی در برنامه ریزی آبیاری

استفاده از بلوک گچی در برنامه ریزی آبیاری

استفاده از بلوک گچی در برنامه ریزی آبیاری مقدمه بیش از دوسوم آب مصرف شده براي آبیاري باغهـا و مـزارع در کـشور، از منـابع آب زیرزمینی یا چاهها تأمین میشود. چون آب چاهها با همان سرعتی که اسـتفاده مـیشـود، تجدید نمیشود، بنابراین لازم است نهایت […]
2016-12-26
روشهای نوین آبیاری ( راه‌های مصرف بهینه آب )

مدیریت آبیاری در باغات

مدیریت آبیاری در باغات مقدمه آب از دیربـاز مهم‌تریـن عامـل توسـعه در جهـان بـوده اسـت. انسـان‌ها در دوران اولیـه زندگـی نزدیـك رودخانه‌هـا و منابـع آب تجمـع می‌کردنـد و بـه فعالیت‌هـای كشـاورزی می‌پرداختنـد. 97 درصـد منابـع آبـی غیرقابـل اسـتفاده بـرای كشـاورزی بـوده و مقدار بسـیار محـدودی […]
2016-09-22
هیدرولوژی

هیدرولوژی

هیدرولوؤی و چرخه تولید و توزیع آب هیدرولوژی چیست ؟ بر اساس آخرین مطالعات تا کنون ۵ میلیارد سال از عمر زمین می گذرد و شواهد نشان میدهد که آب از همان ابتدای تشکیل کره زمین نقش مهمی در تحول و قابل سکونت کردن آن […]
2012-09-16
آشنائی با سیستم آبیاری قطره ای و اصول طراحی آن

آشنائی با سیستم آبیاری قطره ای و اصول طراحی آن

در این جزوه سعی شده است تا شما با اصول ابتدائی طراحی سیستمهای ابیاری قطره ای آشنا شوید You must be logged in to view the hidden contents.
error: عدم امکان کپی مطالب