2017-02-18
کاربرد آبیاری قطره ای در زراعت سیب زمینی

کاربرد آبیاری قطره ای در زراعت سیب زمینی

کاربرد آبیاری قطره ای در زراعت سیب زمینی مقدمه ایران در منطقه اي از دنیا واقع شـده کـه متوسـط نـزولات آسـمانی سالانه آن کمتر از یک سوم میـانگین بـارش سـالانه جهـان مـیباشـد. به علاوه توزیع زمانی و مکانی بارشها بسیار ناموزون بوده بـه طـوريکـه حتی […]
2017-02-15
توصیه هایی برای کود آبیاری در روشهای آبیاری سطحی

توصیه هایی برای کود آبیاری در روشهای آبیاری سطحی

توصیه هایی برای کود آبیاری در روشهای آبیاری سطحی مقدمه امروزه در کشاورزي نوین کاربرد هم زمان کودها (کود آبیاری) و مواد شیمیایی (شیمآبیاری) محلول همراه آب آبیـاري در روشهـاي آبیـاري تحت فشـار عمومیـت پیـدا کـرده اسـت. شیمآبیاری (chrmigation) کاربرد هر نوع مـاده شـیمیایی همـراه […]
2017-02-06
آبیاری قطره ای زیرسطحی

آبیاری قطره ای زیرسطحی

قابلیتها و کاربردهاي آبیاری قطره ای زیرسطحی مقدمه یکی از گزینه هاي قابل انتخاب براي افزایش تولیدات کشاورزي به ازاي مصرف هر واحد آب، استفاده از شیوه هاي جدید آبیاري مانند آبیاري قطره ای است. آبیاري قطره ای شـامل دو نـوع سـطحی و زیـرسـطحی اسـت. […]
2017-02-05
آبیاری جویچه ای یک در میان در زراعت گندم

آبیاری جویچه ای یک در میان در زراعت گندم

آبیاری جویچه ای یک در میان در زراعت گندم مقدمه گندم از جمله مهمترین محصولات مورد تقاضا از بخش کشاورزي است و با توجه به فرآیند رو به رشد جمعیت نیاز به افزایش این محصول استراتژیک می باشد. این مهم از طریق افزایش سطح زیر […]
2017-01-31
استفاده از بلوک گچی در برنامه ریزی آبیاری

استفاده از بلوک گچی در برنامه ریزی آبیاری

استفاده از بلوک گچی در برنامه ریزی آبیاری مقدمه بیش از دوسوم آب مصرف شده براي آبیاري باغهـا و مـزارع در کـشور، از منـابع آب زیرزمینی یا چاهها تأمین میشود. چون آب چاهها با همان سرعتی که اسـتفاده مـیشـود، تجدید نمیشود، بنابراین لازم است نهایت […]
2016-12-26
روشهای نوین آبیاری ( راه‌های مصرف بهینه آب )

مدیریت آبیاری در باغات

مدیریت آبیاری در باغات مقدمه آب از دیربـاز مهم‌تریـن عامـل توسـعه در جهـان بـوده اسـت. انسـان‌ها در دوران اولیـه زندگـی نزدیـك رودخانه‌هـا و منابـع آب تجمـع می‌کردنـد و بـه فعالیت‌هـای كشـاورزی می‌پرداختنـد. 97 درصـد منابـع آبـی غیرقابـل اسـتفاده بـرای كشـاورزی بـوده و مقدار بسـیار محـدودی […]
2016-09-22
هیدرولوژی

هیدرولوژی

هیدرولوؤی و چرخه تولید و توزیع آب هیدرولوژی چیست ؟ بر اساس آخرین مطالعات تا کنون ۵ میلیارد سال از عمر زمین می گذرد و شواهد نشان میدهد که آب از همان ابتدای تشکیل کره زمین نقش مهمی در تحول و قابل سکونت کردن آن […]
2012-09-16
آشنائی با سیستم آبیاری قطره ای و اصول طراحی آن

آشنائی با سیستم آبیاری قطره ای و اصول طراحی آن

در این جزوه سعی شده است تا شما با اصول ابتدائی طراحی سیستمهای ابیاری قطره ای آشنا شوید براي مشاهده اين قسمت، شما بايد وارد سايت شويد
2011-11-02

آبیاری

آبیاری براي مشاهده اين قسمت، شما بايد وارد سايت شويد
2011-11-02

آبیاری سطحی

روش هاي هدايت آب در سراشيبي شيار(Furrow) : كانالهاي كوچكي كه با انتقال دادن خاك از كف شيار به لبۀ شيار ساخته مي شود. آب روي زمين معمولاً در شيار قرار دارد. قسمت هاي تقاطع شيار در طي زمين منجربه ايجاد طرح سينوسي مي شود. […]
error: عدم امکان کپی مطالب