2017-02-23
مدیریت تلفیقی آفات پنبه

مدیریت تلفیقی آفات پنبه

پیشرفت ها در مدیریت تلفیقی آفات پنبه پیشگفتار حجم زیادي از حشره کشهاي شیمیایی در دنیا و ایران جهت کنترل آفات پنبه مصرف میشوند که این امر پیامدهاي نامطلوب زیست محیطی را به همراه داشته و نیز سبب آلودگی اکوسیستم پنبه، طغیان حشرات آفت، بروز […]
2017-02-22
مدیریت سنک بذرخوار کلزا - Nysius cymoides

مدیریت سنک بذرخوار کلزا – Nysius cymoides

مدیریت سنک بذرخوار کلزا – Nysius cymoides مقدمه كلــــزا يــــا كانــــولا يكــــي از گياهــــان زراعــــي اســت کــه در بين دانــه هــاي روغنــي از درصــد روغــن بالايــي ( حــدود 40 تــا 45 درصــد ) برخــوردار اســت . همچنيــن ايــن گيــاه مــي توانــد در تنــاوب بــا زراعــت […]
2017-02-21
مبانی پیشگیری از خسارت آفات در گلخانه

مبانی پیشگیری از خسارت آفات در گلخانه

مبانی پیشگیری از خسارت آفات در گلخانه پیشگفتار نیاز روز افزون بشر به محصولات گیاهی موجب تغییر رویکرد او از کشت گسترده به کشت متراکم شده است. یکی از روشهای کشت متراکم، استفاده از گلخانه است که دارای شرایط مناسب تری برای تولید محصولات کشاورزی […]
2017-02-18
کاربرد آبیاری قطره ای در زراعت سیب زمینی

کاربرد آبیاری قطره ای در زراعت سیب زمینی

کاربرد آبیاری قطره ای در زراعت سیب زمینی مقدمه ایران در منطقه اي از دنیا واقع شـده کـه متوسـط نـزولات آسـمانی سالانه آن کمتر از یک سوم میـانگین بـارش سـالانه جهـان مـیباشـد. به علاوه توزیع زمانی و مکانی بارشها بسیار ناموزون بوده بـه طـوريکـه حتی […]
2017-02-15
توصیه هایی برای کود آبیاری در روشهای آبیاری سطحی

توصیه هایی برای کود آبیاری در روشهای آبیاری سطحی

توصیه هایی برای کود آبیاری در روشهای آبیاری سطحی مقدمه امروزه در کشاورزي نوین کاربرد هم زمان کودها (کود آبیاری) و مواد شیمیایی (شیمآبیاری) محلول همراه آب آبیـاري در روشهـاي آبیـاري تحت فشـار عمومیـت پیـدا کـرده اسـت. شیمآبیاری (chrmigation) کاربرد هر نوع مـاده شـیمیایی همـراه […]
2017-02-14
توت فرنگی - از کاشت تا برداشت

توت فرنگی – از کاشت تا برداشت

کاشت ، داشت و برداشت توت فرنگی تاریخچه توت فرنگی میوه ای نسبتاً جدید است که تـا 300 ـ250 سـال قبـل بـه شـکل امروزی وجود نداشت و بیشتر در مـوارد دارویـی از آن اسـتفاده مـیشـد. در قـرن چهاردهم در فرانسه توت فرنگیهای وحشی از جنگـل […]
2017-02-12
درخت پکان - گردوی گرمسیری

درخت پکان – گردوی گرمسیری

درخت پکان – گردوی گرمسیری چکیده درخت پکان (Carya illinoensis) از خانواده Juglandaceae بوده و بومی آمریکای شمالی ومرکزی می باشد . این درخت نیاز سرمائی پائینی داشته و شرایط گرم را بخوبی تحمل کرده و در مقایسه با گردوي ایرانی، محصول مناسب با کیفیت […]
2017-02-08
نقش فسفر در حاصلخیزی خاک شالیزار

نقش فسفر در حاصلخیزی خاک شالیزار

نقش فسفر در حاصلخیزی خاک شالیزار مقدمه لازمه مصرف بهینه انواع کودهای شیمیایی شناخت خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و تعیین مقدار عناصر غذایی قابل جذب خاک و یا انجام آزمون خاک می باشد. مصرف بی رویه انواع کودهای شیمیایی ممکن است با برهم زدن تعادل عناصر غذایی […]
2017-02-06
آبیاری قطره ای زیرسطحی

آبیاری قطره ای زیرسطحی

قابلیتها و کاربردهاي آبیاری قطره ای زیرسطحی مقدمه یکی از گزینه هاي قابل انتخاب براي افزایش تولیدات کشاورزي به ازاي مصرف هر واحد آب، استفاده از شیوه هاي جدید آبیاري مانند آبیاري قطره ای است. آبیاري قطره ای شـامل دو نـوع سـطحی و زیـرسـطحی اسـت. […]
2017-02-05
آبیاری جویچه ای یک در میان در زراعت گندم

آبیاری جویچه ای یک در میان در زراعت گندم

آبیاری جویچه ای یک در میان در زراعت گندم مقدمه گندم از جمله مهمترین محصولات مورد تقاضا از بخش کشاورزي است و با توجه به فرآیند رو به رشد جمعیت نیاز به افزایش این محصول استراتژیک می باشد. این مهم از طریق افزایش سطح زیر […]
error: عدم امکان کپی مطالب