2012-06-06

تصاویر بيماري هاي ويروسي سبزي و صيفي

 
2012-05-28

سفيدك پودري – ( Leveillula taurica – Podosphaeria xantii (Sphaerotheca fuliginea

برای دیدن توضیحات تکمیلی اینجا کلیک نمائید  
2012-05-23

بوته ميري جاليز – Pithium aphanidermatum – Phytophthora capsici – Ph. drechsleri

  برای دیدن توضیحات تکمیلی اینجا کلیک نمائید   برچسب‌ها: تصاویر و عکسهای بیماریهای گیاهی
2012-05-20

لكه موجي — Alternaria alternaria — A. solani

برچسب‌ها: تصاویر و عکسهای بیماریهای گیاهی
2012-05-19

Peronospora brassicae — Bremia lactuca — سفیدک کرکی

برچسب‌ها: تصاویر و عکسهای بیماریهای گیاهی
2012-04-24

اثر بیماری آلترناریا بر روی بوته گوجه فرنگی

برچسب‌ها: تصاویر و عکسهای بیماریهای گیاهی
2012-04-22

Pseudomonas syringae pv. tomato بیماری لکه گرد گوجه فرنگی

 
2012-04-21

بیماری ویروسی پژمردگی لکه ای Tomato spotted wilt virus

برچسب‌ها: تصاویر و عکسهای بیماریهای گیاهی
2012-04-21

phytophthora parasitica پوسیدگی طوقه

برچسب‌ها: تصاویر و عکسهای بیماریهای گیاهی
2012-04-17

علائم بیماری پوسیدگی خشک در قارچ

برچسب‌ها: تصاویر و عکسهای بیماریهای گیاهی
error: عدم امکان کپی مطالب