2017-02-25
مهمترین آفات پنبه

مهمترین آفات پنبه

آشنایی با مهمترین آفات پنبه   زنجرك هاي خانواده Jassidae Amrasca devastans (Ishida)   نشانه هاي شناسایی : حشرات کامل گوه مانند و به رنگ زرد متمایل به سبز هستند که روي حاشیه انتهایی هر یک از بالهاي جلویی آنها یک لکه سیاه و در […]
2017-02-23
مدیریت تلفیقی آفات پنبه

مدیریت تلفیقی آفات پنبه

پیشرفت ها در مدیریت تلفیقی آفات پنبه پیشگفتار حجم زیادي از حشره کشهاي شیمیایی در دنیا و ایران جهت کنترل آفات پنبه مصرف میشوند که این امر پیامدهاي نامطلوب زیست محیطی را به همراه داشته و نیز سبب آلودگی اکوسیستم پنبه، طغیان حشرات آفت، بروز […]
2017-02-23
دانلود مقاله کشاورزی

دانلود مقاله کشاورزی ( بخش هشتم )

در هشنمین قسمت از سری فایلهای  آموزشی pdf با ده فایل جدید در خدمت شما هستیم که به طور جداگانه برای دانلود قرار گرفته اند . در مورده هر کدام از فابلها نیز مختصر توضیحی ارایه گردیده است تا با کلیات فایل آشنا شوید   […]
2017-02-22
مدیریت سنک بذرخوار کلزا - Nysius cymoides

مدیریت سنک بذرخوار کلزا – Nysius cymoides

مدیریت سنک بذرخوار کلزا – Nysius cymoides مقدمه كلــــزا يــــا كانــــولا يكــــي از گياهــــان زراعــــي اســت کــه در بين دانــه هــاي روغنــي از درصــد روغــن بالايــي ( حــدود 40 تــا 45 درصــد ) برخــوردار اســت . همچنيــن ايــن گيــاه مــي توانــد در تنــاوب بــا زراعــت […]
2017-02-21
مبانی پیشگیری از خسارت آفات در گلخانه

مبانی پیشگیری از خسارت آفات در گلخانه

مبانی پیشگیری از خسارت آفات در گلخانه پیشگفتار نیاز روز افزون بشر به محصولات گیاهی موجب تغییر رویکرد او از کشت گسترده به کشت متراکم شده است. یکی از روشهای کشت متراکم، استفاده از گلخانه است که دارای شرایط مناسب تری برای تولید محصولات کشاورزی […]
2017-02-19
( مدیر مزرعه ) حسابداری و مدیریت کشاورزی در مزارع کوچک

حسابداری و مدیریت کشاورزی در مزارع کوچک

حسابداری و مدیریت کشاورزی در مزارع کوچک مقدمه به دلیل ماهیت خاص فعالیتهاي كشاورزي، روش حسابداري آنها متفاوت از سایر فعالیتهاي دیگر مي باشد. بخش كشاورزي ایران كه عمدتا بر پایه بهره برداران سنتي و كشاورزي در مزارع كوچک استوار است به منظور ارتقاء بهره […]
2017-02-18
کاربرد آبیاری قطره ای در زراعت سیب زمینی

کاربرد آبیاری قطره ای در زراعت سیب زمینی

کاربرد آبیاری قطره ای در زراعت سیب زمینی مقدمه ایران در منطقه اي از دنیا واقع شـده کـه متوسـط نـزولات آسـمانی سالانه آن کمتر از یک سوم میـانگین بـارش سـالانه جهـان مـیباشـد. به علاوه توزیع زمانی و مکانی بارشها بسیار ناموزون بوده بـه طـوريکـه حتی […]
2017-02-17
دانلود کتاب تبخیر-تعرق گیاهان

دانلود کتاب تبخیر-تعرق گیاهان

دانلود کتاب تبخیر-تعرق گیاهان ( دستورالعمل محاسبه آب مورد نیاز گیاهان )   ترجمه و تدوین :   گروه کار استفاده پایدار از منابع آب برای تولید محصولات کشاورزی ( کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران )   مترجمین : ژاله وزیري – علیرضا سلامت […]
2017-02-16
نقش عنصر روی در گیاهان

نقش عنصر روی در گیاهان

نقش عنصر روی در گیاهان روی (Zn) مقدار عنصر روی در کره خاکی تقریباً 80 میلی گرم در کیلوگرم است. و در خاک مقدار آن از 10 تا 300 و به طور متوسط 50 میلی گرم در کیلوگرم متغیر می باشد. ولی در خاک های […]
2017-02-15
توصیه هایی برای کود آبیاری در روشهای آبیاری سطحی

توصیه هایی برای کود آبیاری در روشهای آبیاری سطحی

توصیه هایی برای کود آبیاری در روشهای آبیاری سطحی مقدمه امروزه در کشاورزي نوین کاربرد هم زمان کودها (کود آبیاری) و مواد شیمیایی (شیمآبیاری) محلول همراه آب آبیـاري در روشهـاي آبیـاري تحت فشـار عمومیـت پیـدا کـرده اسـت. شیمآبیاری (chrmigation) کاربرد هر نوع مـاده شـیمیایی همـراه […]
error: عدم امکان کپی مطالب