2017-04-27
پاخوره گندم ( TAKE-ALL )

پاخوره گندم ( TAKE-ALL )

پاخوره گندم ( TAKE-ALL )     بیماری پاخوره گندم ، جزو بیماریهای ریشه، طوقه و قاعده ساقه بـوده و نخـستین بـار درکشور توسط فروتن و همکاران در سال 1368 از استان مازندران گزارش شده است. عامل بیماری نیز قارچ Gaeumannomyces graminis بوده که قارچی […]
2017-04-25
Blumeria graminis f.sp. tritici سفیدک سطحی گندم

سفیدک پودری گندم ( Erysiphe graminis f.sp.tritici )

سفیدک پودری گندم ( سفیدک سطحی گندم ) Blumeria graminis f.sp. tritici  Erysiphe graminis f.sp.tritici Powdery Mildew سـفیدک پـودری ( سـطحی یـا حقیقـی ) روی گنـدم، جـو و بـسیاری از گنــدمیان علامتهایی تولید میکند که قرن ها است شـناخته شـده انـد. سـفیدک پـودری غـلات بوسیله […]
2017-04-24
ویروس کوتولگی زرد جو و غلات

ویروس کوتولگی زرد جو و غلات

ویروس کوتولگی زرد جو Barley Yellow Dwarf Virus (BYDV) و ویروس کوتولگی زرد غلات Cereal yellow dwarf virus (CYDV)   دو ویـروس مهـم Barley Yellow Dwarf Virus ( ویروس کوتولگی زرد جو ) و ( ویروس کوتولگی زرد غلات ) Cereal yellow dwarf virus گسترش […]
2017-04-23
ویروس موزاییک خاک زاد گندم (WSBMV)

ویروس موزاییک خاک زاد گندم (WSBMV)

ویروس موزائیک خاک زاد گندم Wheat Soil borne Mosaic Tobamovirus (WSBMV)     ویروس موزائیک خاک زاد گندم نخستین بار از آمریکا در سال 1919 گزارش شـد. بـدنبال آن از اروپـا و ژاپن ردیابی شده است. در طبیعت گندم، جو ، چاودار و دیگـر گیاهـان […]
2017-04-23
ویروس موزاییک رگه ای گندم ( WSMV )

ویروس موزاییک رگه ای گندم ( WSMV )

بیماری ویروسی موزائیک رگه ای گندم Wheat streak mosaic virus (WSMV)     بیماری ویروسی موزائیک رگه ای گندم نخـستین بـار از ذرت شـیرین کارهـای آمریکـا گـزارش شـده اسـت. پـس از آن از کولتیوارهـای ذرت ردیـابی شـد. ایـن ویـروس ذرت، گنـدم و گرامینـه هـای دیگـر […]
2017-04-22
سوسک برگخوار نارون ( Galerucella luteola )

سوسک برگخوار نارون ( Galerucella luteola )

سوسک برگخوار نارون Galerucella luteola = Xanthogaleruca luteola (col.Chrysomelidea)   درخت نارون ( Ulmus spp ) یکی از درختان غالب فضای سبز شهر ما است . آفات و بیماری های گوناگونی ممکن است به درختان نارون حمله کند که یکی از مهمترین آن در این […]
2017-04-19
تراریوم ( باغهای درون شیشه ای )

تراریوم ( باغهای درون شیشه ای )

مقدمه باغ شیشه ای اصطلاحی است که امروزه براي کشت گیاهان در محفظه هاي شیشه ای به کار می رود. این عمل ضمن جالب بودن بسیار سرگرم کننده بوده و تنها روشی است که گیاهان آپارتمانی در محیط بسته و در اتمسفر نسبتاً عاري از […]
2017-04-18
راهنمای تغذیه ذرت و توصیه کودی برای ذرت (قسمت دوم)

راهنمای تغذیه ذرت و توصیه کودی برای ذرت (قسمت دوم)

 راهنمای تغذیه ذرت و توصیه کودی برای ذرت (قسمت دوم) قسمت اول راهنمای تغذیه ذرت و توصیه کودی برای ذرت را میتوانید در اینجا مشاهده کنید 2– 1 – 3 – توصیه مصرف فسفر فسفر از عناصر پرمصرف و ضروري است که به صورت معدنی […]
2017-04-17
راهنمای تغذیه ذرت و توصیه کودی برای ذرت (قسمت اول)

راهنمای تغذیه ذرت و توصیه کودی برای ذرت (قسمت اول)

راهنمای تغذیه ذرت و توصیه کودی برای ذرت (قسمت اول)   دستیابی به غذاي کافی، سالم و مغذي به عنوان یکی از حقوق اساسی افراد جامعه در سند چشم انداز بیست ساله کشور در افق 1404 مورد تأکید قرار گرفته است. در این راستا بخش […]
2017-04-17
بیماری گموز پسته ( انگومک یا شیره سیاه پسته )

بیماری گموز پسته ( انگومک یا شیره سیاه پسته )

بیماری گموز پسته ( انگومک یا شیره سیاه پسته ) مقدمه در بین بیماري هاي پسته در ایران، پوسیدگی طوقه و ریشه ناشی از گونه هاي مختلف قارچ فیتوفتورا باعث خسارت شدید در باغ هاي آلوده می گردد و لذا داراي اهمیت ویژه اي است. […]
error: عدم امکان کپی مطالب