شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدمنصوری ، نویسنده در شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد - صفحه 3 از 3

منصوری

کارشناس ارشد فیزیولوژی اصلاح سبزی از دانشگاه فردوسی مشهد و قرار گرفته در لیست بنیاد ملی نخبگان

علف هرز چیست و چگونه میتوان آن را کنترل کرد

تعاريف : - طبق يك تعريف ساده ،‌علف هرز يك گياه نابجا مي باشد يعني در جايي مي رويد كه حضورش نامطلوب مي باشد . - علف هرز گياهي است خود رو كه به طور ناخواسته در مزارع و باغ ها مي رويد كه كميت و كيفيت و در نتيجه ارزش اقتصادي محصول زراعي را به شدت پايين مي آورد…

دلایل خشکیدگی بلوط

دلایل خشکیدگی بلوط و راه حلها   مســاحت جنگلهــای ایــران حــدود ۱۴ میلیــون هکتــار (ســایت ســازمان جنگلهــا، مراتــع و آبخیــزداری کشــور) است . ایـران از نظـر پوشـش جنگلـی جــزو کشــورهای کــمپوشــش میباشــد (ســازمان خواربــار و کشــاورزی) . مساحت جنگلهای زاگرس حدود ۶ میلیون هکتار(ســایت ســازمان جنگلهــا، مراتــع و آبخیــزداری کشــور) است و از نظر قدمت جنگلهای زاگرس قدیمیترین جنگلهـای بلـوط…

بلوط و خواص آن

خواص بلوط مقدمه کلمه بلوط را می‌توان به صورت عمومی در مورد صدها گونه درخت از رده Quercus بکار برد. این رده ، بومی نیمکره شمالی است که شامل گونه‌های برگریز و همیشه سبز می‌باشد که از نواحی سردسیر تا گرمسیری آسیا و آمریکا گسترش دارند. این درخت ، درختی آشنا و تنومند است که برگ‌هایش در زمستان می‌ریزد و…

کاشت و پرورش موز

تاریخچه و پراکنش موز در جهان موز یکی از قدیمیترین گیاهانی است موطن اصلی آن بدرستی روشن نیست ولی حکاکی هایی از درخت موز بر روی سنگها و غارهای هندوستان یافت شده است . باستان شناسان موطن اصلی آن را جنوب شرقی آسیا می دانند این گیاه از دو راه در سایر ممالک دنیا منتشر شده است یکی از راه…

نی و راههای کنترل علف هرز نی

نی و راههای کنترل علف هرز نی    Phragmites ; introduce & control   مقدّمه : واژه  phragmites از لغت یونانی به معنی : پشته ، حفاظ و حصار نشأت گرفته است. دانشمندان گونه مهاجم این علف هرز یعنی  P.australis را از مبدأ خاور میانه می دانند درحالیکه به سبب دشواری در آنالیز DNA این علف هرز بسیار به دشواری…

پوسیدگی چوب

بافتهای نرم، اسفنجی، ترک دار یا حفرات بـاز در تنـه و شـاخه انـواعی از پوسـیدگی چـوب هستند که توسط گونه های متنوعی از قارچ های ناقص، آسکومیست و به خـصوص بازیدیومیـست هــا ایجــاد مــی شــوند. مهــمتــرین بازیدیومیــست هــای پوســاننده چــوب متعلــق بــه جــنس هـــای  Phellinus, Ganoderma, Chondrostereum, Peniophora, Lenzites, Pleurotus, Schizophyllum و Trametes Heterobasidium (Fomes), Polyporus, Inonotus, Laetiporus,  هستند. قارچهای…

بوته میری در کدوئیان و مرگ گیاهچه در جالیز

بوته میری در کدوئیان و مرگ گیاهچه در جالیز بوته میری در کدوئیان : بوته میری در واقــع یــک نــام عمومــی بــرای تعــدادی از بیمــاری هــا بــا نشــانه هــای مشــابه اســـت کـــه گیاهــان جــوان را مـــورد تهاجــم قــرار داده و توســط چنــد قــارچ بیماریــزای خاکــزی ایجــاد مــی شــود. بیماری بوته میری جالیز به اســامی محلــی ســبز خشــک، داغ زدگــی و…

error: عدم امکان کپی مطالب

تماس با ما

برگشت به منوی تماس ها

پشتیبانی واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

کانال تلگرام شرکت

برگشت به منوی تماس ها

پیج اینستاگرام شرکت

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها