شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدصفحه اصلی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

بلاست برنج

بیماری بلاست برنج بلاست یکی از مهمترین بیماریهای برنج در سراسر جهان است. مدیریت زراعی براین بیماری به شدت تأثیر می گذارد. کاهش محصول و…

آبیاریبیشتر
مکانیزاسیونبیشتر
باغبانیبیشتر