شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدصفحه اصلی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

موریانه خرما

موریانه خرما Microcerotermes diversus Silvestri  (Isoptera: Termitidae) این حشره در تمام مناطق خرماخیز کشور پراکنده اسـت و بـه ریـشه، تنـه، سـاقه، دمبرگ ها و خوشه…

آبیاریبیشتر
مکانیزاسیونبیشتر
باغبانیبیشتر

error: عدم امکان کپی مطالب