شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدصفحه اصلی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

موریانه خرما

موریانه خرما Microcerotermes diversus Silvestri  (Isoptera: Termitidae) این حشره در تمام مناطق خرماخیز کشور پراکنده اسـت و بـه ریـشه، تنـه، سـاقه، دمبرگ ها و خوشه…

موش ورامین

موش ورامین Nesokia indica (Gray and Hardwicke) موش ورامین ( Nesokia indica ) جونده ای است با اندام متوسط که طول سـر و بـدن آن ۱۳٫۵…

آبیاریبیشتر
مکانیزاسیونبیشتر
باغبانیبیشتر

error: عدم امکان کپی مطالب