شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدصفحه اصلی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

پشه میوه گلابی

پشه میوه گلابی Contarinia pyrivora Reiley (Dip: Cecidomyiidae) مشخصات حشرات کامل کوچک و طول آنها به 4 تا 2.5 میلیمتـر مـیرسـد. رنـگ عمـومی آنها خاکستری…

کرم به

کرم به Euzophera bigella Zeller . (Pyralidae) مشخصات عرض حشره با بالهای بـاز ۱۶ تـا ۱۹ و طـول آن ۸٫۵  تـا ۹٫۵ میلـی متـر اسـت.…

آبیاریبیشتر
مکانیزاسیونبیشتر
باغبانیبیشتر

error: عدم امکان کپی مطالب