شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدصفحه اصلی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

کرم به

کرم به Euzophera bigella Zeller . (Pyralidae) مشخصات عرض حشره با بالهای بـاز ۱۶ تـا ۱۹ و طـول آن ۸٫۵  تـا ۹٫۵ میلـی متـر اسـت.…

موریانه خرما

موریانه خرما Microcerotermes diversus Silvestri  (Isoptera: Termitidae) این حشره در تمام مناطق خرماخیز کشور پراکنده اسـت و بـه ریـشه، تنـه، سـاقه، دمبرگ ها و خوشه…

آبیاریبیشتر
مکانیزاسیونبیشتر
باغبانیبیشتر

error: عدم امکان کپی مطالب