شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدصفحه اصلی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

لکه خرمایی گندم

بیماری لکه خرمایی گندم چکیده لکه خرمایی برگ گندم که به عنوان لکه زرد یا سوختگی زرد برگی نیز مشهور است یکی از مهمترین بیماریهاي…

سوسک سیاه گندم

سوسک سیاه گندم Zabrus  tenebrioides  Goeze (Coleoptera: Carabidae) سوسک سیاه گندم  ( Zabrus tenebrioides Goeze ) در سراسر اروپا، قفقاز، کشورهای خاورمیانه و آسیای مرکزی انتشار…

آبیاریبیشتر
مکانیزاسیونبیشتر
باغبانیبیشتر

error: عدم امکان کپی مطالب