معرفی کتاب آفتکش های زیستی

آفتکش های زیستی

( مدیریت آفت و تنظیم قوانین )

مؤلفین:
آ. بیلی ، د. چندلر ، و. پی گرنت ،  ج. گریوز ،  گ. پرینس و م. تاکل

مترجمان:
فرشید شخصی زارع و حسین فرازمند

ناشر:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

کتاب “آفتکش­های زیستی” ترجمه­ ای است از کتاب Biopesticide که در سال 2010 میلادی توسط بیلی و همکاران به رشته تحریر درآمده است. در فصول ابتدایی این کتاب به طور اجمالی به برخی از انواع آفات کشاورزی و روش­های غیرشیمیایی مورد استفاده در مدیریت تلفیقی آفات در ارتباط با انواع محصولات کشاورزی (زراعی، باغی و گلخانه­ای) پرداخته شده و تعدادی از مهمترین عوامل بیولوژیک کنترل کننده جمعیت آفات معرفی شده ­است. در فصول بعد، چالش­ها و محدودیت­های استفاده از آفتکش­های زیستی، قوانین و مقررات و نقش دولتمردان و سیستم­های نظارتی در کشورهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته و همچنین موانع موجود در پذیرش آفتکش­های زیستی از سوی کشورها و دیدگاه های افراد دخیل در سطوح مختلف کشاورزی مورد تحلیل قرار گرفته است. 

فهرست مطالب

فصل 1       
مقدمه   1
کشاورزی پایدار و مدیریت آفت : چالش بزرگ قرن بیست و یکم 1
تعاریف سودمند مدیریت تلفیقی آفات 4
دولت نظارتی 8
نوآوری نظارتی 12
چالشهای میان رشته ای 16
علوم طبیعی و علوم اجتماعی 17
اثر اودیپوس 17
آزمایش 18
استفاده از سیستمهای خیلی پیچیده و مصنوعی 19
مغالطه ی فرد گرا (خطای فردی) 21
فصل 2
آفات محصولات کشاورزی 29
زیست شناسی گروه های اصلی آفات کشاورزی 31
بی مهرگان 32
حشرات 32
مطالعه ی موردی : سوسک کلرادو 35
کنه ها: کنه های گیاهی 37
نرم تنان : حلزونها و رابها 38
عوامل بیماریزای گیاهی 40
قارچها 41
باکتریها 46
ویروسها         46
نماتودهای بیماریزای گیاهی 47
مطالعه ی موردی : قحطی ایرلند 47
علفهای هرز 49
کنترل آفت 51
توسعه الگوی صنعتی مدیریت آفات و پذیرش جهانی آفتکشهای شیمیایی 53
مشکلات مربوط به استفاه از آفتکشها در مسیر کارخانه تا مزرعه 56
اثرات وسیع الطیف و پایداری در محیط 57
اثر بر موجودات زنده غیر هدف 58
طغیان مجدد آفت هدف 59
مقاومت به آفتکش 59
سمیت 61
اثرات متقابل 61
کاهش دسترسی محصولات 62
کنترل تلفیقی آفات 63
شناسایی عوامل طبیعی مؤثر بر جمعیت آفت 66
سطوح : برخی مفاهیم پایه ای اکولوژیک 66
راهکارهای مبتنی بر تاریخچه زندگی 67
فاکتورهایی که به طور طبیعی جمعیت آفات را محدود میکنند 69
شرایط فیزیکوشیمیایی 69
رقابت 69
شکار 70
عواملی که باعث افزایش اندازه جمعیت آفت میشوند 70
غلظت منابع 70
آشفتگی کشاورزی 71
تغییر شرایط فیزیکوشیمیایی 72
گونه های بیگانه (غیربومی) 72
ظهور آفات 76
آستانه های اقتصادی 77
روشهای حفاظت محصول مورد استفاده در مدیریت تلفیقی آفات 79
آفتکشهای انتخابی مدرن 79
عملیات زراعی 80
روشهای فیزیکی 81
ترکیبات طبیعی 81
اصلاح نباتات 82
عوامل کنترل بیولوژیک 82
آفتکشهای زیستی 83
روشهای ژنتیکی 84
مدیریت تلفیقی آفات به صورت عملی 85
مدیریت تلفیقی آفات محصولات گلخانه ای 88
مدیریت تلفیقی آفات محصولات سبزی و صیفی در مزرعه 89
مدیریت تلفیقی آفات محصولات باغی 92
مدیریت تلفیقی آفات محصولات زیر کشت وسیع 93
مدیریت تلفیقی آفات در کشورهای در حال توسعه 96
استفاده از جایگزینهای آفتکشهای شیمیایی مصنوعی در مدیریت تلفیقی 99
فصل 3
مدیریت آفات با استفاده از آفتکشهای زیستی 115
مقایسه عوامل میکروبی با دیگر دشمنان طبیعی در کنترل بیولوژیک 118
زیست شناسی دشمنان طبیعی میکروبی 121
راهکارهای استفاده از عوامل کنترل بیولوژیک ازجمله عوامل میکروبی 123
کنترل بیولوژیک افزایشی 125
کنترل بیولوژیک کلاسیک 127
کنترل بیولوژیک حفاظتی 129
دشمنان طبیعی میکروبی آفات بی مهره، عوامل بیماریزای گیاهی و علفهای هرز 131
عوامل بیماریزای بی مهرگان و استفاده از آنها در کنترل بیولوژیک آفت 131
باکتریهای عامل بیماریزای حشرات 132
بیان ژن دلتا – اندوتوکسین باکتری BT در محصولات تراریخته ژنتیکی 135
ویروسهای عامل بیماریزای حشرات 140
قارچهای عامل بیماریزای حشرات 143
نماتودهای عامل بیماریزا 148
کنترل میکروبی عوامل بیماریزای گیاهی 150
آنتاگونیستهای میکروبی 152
کنترل میکروبی نماتودهای انگل گیاهی 155
استفاده از میکروبها در ایجاد پاسخ دفاعی گیاه بر علیه عوامل بیماریزا 156
کنترل میکروبی علفهای هرز 159
ترکیبات طبیعی 161
ترکیبات گیاهی : دفاع مستقیم شیمیایی گیاهان در برابر گیاهخواران 162
آفتکشهای میکروبی بر پایه فرآورده های میکروبی 164
پیام رسانهای شیمیایی 166
استفاده از آللوکمیکال ها بر علیه بی مهرگان آفت 166
فرومونهای حشرات 167
استفاده از آفتکشهای زیستی در مدیریت تلفیقی آفات 169
قوانین آفتکشهای زیستی 179
توصیه های ایمنی برای استفاده از آفتکشهای زیستی میکروبی 190
اقدامات ایمنی برای مواد گیاهی و پیام رسانهای شیمیایی 195
فصل 4  
اقتصاد تغییر در فنآوریها 211
ترویج عملی پذیرش و استفاده از مدیریت تلفیقی آفت 216
خط مشی کشاورزی و کشاورزی – زیست محیطی 218
چالشهای کلیدی توسعه و تحقیق در مدیریت تلفیقی آفات 230
فصل 5       
تنظیم قوانین آفتکشهای زیستی 235
تحلیلهای بین المللی 235
محدودیتهای مدل تنظیمی اخیر 235
ثبت آفتکشها در بریتانیا 236
محصولات کم مصرف : به لحاظ تجاری مهم اما بدون حمایت 240
تأییدیه های بی برچسب 241
محدودیتهای حداکثر وجود باقیمانده 242
اجرای قانون و بازار سیاه 244
آزمایش سنجش کارایی 248
طرح آفتکشهای زیستی 250
سیستم وضع قوانین اروپا 252
قانون 414 / 91 اروپا 253
از دست رفتن مواد مؤثره در خلال برنامه بازبینی اتحادیه اروپا 254
نواقص سیستم ثبتی اتحادیه اروپا 254
اصلاح سیستم ثبتی اتحادیه اروپا 257
متمم قانون 414 / 91  257
راهکار بنیادی برای آفتکشها و قانون مصارف پایدار 259
جدال در پارلمان 261
قانون مدیریت آب 264
دانمارک : سختگیری نظارتی 265
هلند : نوآوری نظارتی 267
ایالات متحده امریکا : ترویج آفتکشهای زیستی 268
هماهنگی بین المللی 271
نقش سازمان توسعه و همکاری اقتصادی و سازمان بهداشت جهانی 271
طراحی اصولی برای نظارت بهتر بر آفتکشهای زیستی 273
اصول کاربردی 274
فصل 6
ارتباطات سیاسی، تغییر و نوآوری 281
تحلیل شبکه سیاسی 282
شبکه سیاسی آفتکشهای زیستی 283
اجزای شبکه 284
شبکه های سیاسی در سطح اتحادیه اروپا 289
شبکه ها و تغییرات سیاسی 290
نوآوری نظارتی 297
تغییر مقررات ، نوآوری یا سازش؟ 297
پنج دنیای بلک 298
فشارهای درونی و بیرونی 303
اصلاحات بنیادی 306
نتیجه گیری 309
فصل 7
حاکمیت خرده فروشی 313
گردانندگان مقررات بخش خصوصی 318
مقررات خصوصی چگونه عمل میکنند 322
طرحهای خرده فروشی برای طبقه بندی آفتکشها 324
مدیریت بسته بندی 327
دولت و سیستمهای مقررات خرده فروشی 329
نقش جدید مصرف کننده 331
نتیجه گیری 336
فصل 8
نتایج 341

کانال تلگرام شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

فیسبوک توییتر گوگل + لینکداین تلگرام واتس اپ کلوب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: عدم امکان کپی مطالب