کاشت محصول دوم پس از برداشت برنج

کاشت محصول دوم پس از برداشت برنج راهکاري جهت افزایش بهره وري از اراضی شالیزاري

 


دانلود نرم افزار زراعت برنج


 

در اراضی شالیزاري شمال کشور به دلیل محدودیت هاي تولید برنج نظیر کوچک بودن اراضی، کمبود آب و سنتی بودن عملیـات کـشت بـرنج، ارائـه راهکارهـاي مختلـف بـراي کاهش هزینه تولید ، بـالا بـردن بهـره وري اراضـی شـالیزاري و افـزایش درآمـد شـالیکاران ضـروري اسـت. یکـی از راهکارهـاي اساســی بـراي افـزایش تولیـد و درآمـد کــشاورزان و پایداري تولید برنج، توسعه کشت دوم در این اراضـی مـی باشـد. بـا وجـود اهمیـت حیـاتی کشت دوم در اراضی شـالیزاري، سـطح وسـیعی از ایـن اراضـی بـه دلایـل متعـدد زراعـی، اقتصادي و اجتماعی از جمله عدم معرفی محصولات مناسـب کـشت دوم و نیـز عـدم ارائـه راهکارهاي فنی جهت افزایش عملکـرد محـصولات، بـه صـورت نکاشـت بـاقی مـی مانـد. محصولات مختلفی را می توان به عنوان کشت دوم در اراضی شالیزاري مورد استفاده قـرار داد که از جمله آن ها می توان به لوبیـا (پـاچ بـاقلا)، شـبدر لاکـی، کلـزا، شبدر برسـیم، بـاقلا، تریتیکاله، سـورگوم علوفـه اي، جـو قـصیل، حبوبـات، سـیر، سـبزیجات برگـی، سـبزیجات ریشه اي، نخود فرنگی، ترب، هویج و… اشاره نمود. مکان یابی و بررسی دقیق مناطق مستعد کشت هر یک از این محصولات، به همراه بکارگیري تکنیک هاي زراعی مناسـب مـی توانـد عامل عمده اي در موفقیت پروژه کشت دوم در این اراضی محسوب گـردد. ضـمن آن کـه بازاریابی و سودآوري اقتصادي این محصولات نیز داراي اهمیت فوق العاده اي در تداوم و گسترش سـطح زیـر کـشت ایـن محـصولات مـی باشـد. بـه منظـور بهـره گیـري از منـابع و توانمندي هاي طبیعی و اقتـصادي و جهـت خـروج از کـشت تـک محـصولی بـرنج، ایجـاد اشتغال و افزایش درآمد کشاورزان، کشت دوم محـصولات پـس از برداشـت بـرنج گـامی موثردر جهت افزایش بهره وري از ایـن اراضـی محـسوب مـی گـردد. یکـی از راهکارهـاي اساسی در جهت توسعه کمی و کیفی محصولات کشت دوم، انجام فعالیت هـاي تحقیقـاتی در زمینه این محصولات می باشد. با توجه به  نوپا بودن تحقیقـات مـرتبط بـا محـصولات کـشت دوم و دامنه وسیع این محصولات، توجه ویـژه بـه انجـام فعالیـت هـاي تحقیقـاتی از جملـه ملزومات اساسی پایداري و توسعه کاشت محصول دوم پس از برداشت برنج محسوب می گردد.

 

مهم ترین اهداف کشت دوم پس از برداشت برنج در اراضی شالیزاري

 

 • پایداري تولید برنج از طریق بهبود درآمد شالیکاران
 • رعایت تناوب زراعی و تلاش براي کنترل آفات، بیماري ها و علف هـاي هـرز و بهبـود وضعیت حاصلخیزي خاک
 • توسعه تولید علوفه به منظور تأمین غذاي دام و افزایش تولیدات دامی کشور
 • تأمین بخشی از پروتئین مصرفی از طریق کشت حبوبات
 • استفاده بهینه از اراضی شالیزاري در تمامی طول سال و افزایش تولیدات کشاورزي
 • رعایت تناوب زراعی
 • کنترل آفات، بیماري ها و علف هاي هرز
 • کاهش آلودگی محیط زیست در نتیجه کاهش مصرف سموم
 • بهبود ساختمان خاک و افزایش فعالیت میکروارگانیسم ها
 • اجراي فعالیت هاي زیربنایی از جمله تجهیز و نوسازي اراضی

 

مهم تـرین دسـتاوردهاي مطالعـاتی و تحقیقـاتی کاشـت، داشـت و برداشـت برخـی از ایـن گیاهان به شرح زیر می باشد:

 

لوبیا

 

لوبیــا گیــاهی دولپــه بــا نــام انگلیــسی Common bean از راســته Rosales، تیــره Legominosae، زیر تیـره Papilionidae، قبیلـه Phaseolae، زیرقبیلـه Phaseoliae و جنس Phaseolus بوده که از نظر گیاهشناسی یک ساله و علفی است و داراي ساقه بنـد بنـد می باشد. میوه لوبیا غلاف یا نیامی است که شکلی بلنـد و باریـک داشـته و در بعـضی انـواع کمی خمیده است. منشأ لوبیا از آمریکاي مرکزي و جنوبی است که امروزه در کلیه منـاطق گرمسیر و معتدل کـشت مـی شـود. لوبیـا در بـین حبوبـات در جهـان داراي بیـشترین سـطح زیرکشت است. کل سطح زیرکشت لوبیا در سال 2007 در جهان 26918076 هکتـار بـوده که عملکرد خشک لوبیا در جهان 1.25 و متوسط عملکرد در ایران 1.91 تن در هکتار مـی باشد. کشت لوبیا در گیلان سهم مهمی در بین حبوبات داشته و بر اساس آمار سازمان جهاد کشاورزي گیلان، بیشترین سطح زیرکشت را با 7390 هکتار در مقایـسه بـا دیگـر حبوبـات دارد. دانه حبوبات یـک منبـع اساسـی پـروتئین در تغذیـه بـشر و حیوانـات مـی باشـد. دانـه حبوبات با داشتن 18-32 درصد پروتئین نقش مهمی در تـامین مـواد پروتئینـی مـورد نیـاز انسان دارد که این مقدار 2 تا 3 برابر غلات و 10 تا 20 برابر گیاهان غده اي اسـت. حبوبـات علاوه بر تامین پروتئین به علت ویژگی هاي خاص آن ها که وجود باکتري هاي تثبیت کننـده نیتروژن هوا در ریشه است سبب حاصـلخیزي خـاک مـی گردنـد. در کـل حبوبـات بعـد از غلات دومین منبع غذایی بشر است و در کشور ما نیز بعد از گندم و برنج عمده ترین غـذاي مردم راتشکیل می دهد.

 

مزرعه لوبیا پس از برداشت برنج

 

شرایط آب و هوایی

 

 • مناسب ترین دما براي رشد این گیاه بین 18 تا 25 درجه سانتی گراد است.
 • با شرایط آب و هوایی مناطق استان گیلان به خوبی سازگار می باشد.

 

 

خاک

 

 • لوبیا اصولاً در هر خاکی قابل کشت می باشد.
 • خاک هاي شنی رسی که از نفوذ پذیري خوبی برخوردار مـی باشـند بـراي کـشت لوبیـا مناسب هستند.
 • مناسب ترین pH خاک براي رشد لوبیا سبز 6 تا 7 می باشد.

 

 

آماده سازي زمین

 

 • براي کاشت لوبیا ابتدا زمین را شخم و سپس دیسک می زنند.

 

نیاز کودي شامل:

 

 • 100 کیلو گرم در هکتار کود اوره
 • 150 کیلو گرم در هکتار کود فسفر
 • 120 کیلو گرم در هکتار کود پتاس

 

در صورت زیاد بودن آلودگی مزرعه به علف هاي هرز می توان قبل از کاشت از علف کش هاي مناسب مانند ترفلان( 2 لیتر در هکتار) استفاده نمود.

 

کاشت

 

 • زمان کاشت 10 مرداد تا 10 شهریور
 • در استان گیلان به صورت دستی و ردیفی کشت می گردد.
 • عمق کاشت در زمین هاي رسی 5 سانتی متر ودر زمین هاي شـنی 10 سـانتی متـر در نظـر گرفته می شود.
 • مقدار بذر در کشت مکانیزه 80 کیلو گرم و در کشت سنتی 120 کیلو گرم است.

 

علف هاي هرز، آفات و بیماري ها

 

 • از مهم ترین علف هاي هرز لوبیا می توان خردل وحشی، تاج ریزي و …. را نام برد.
 • سله شکنی و مبـارزه بـا علـف هـاي هـرز بوسـیله کولتیواتـور و وجـین کـردن از جملـه اقداماتی است که در مرحله داشت صورت می گیرد.
 • آفات مهم لوبیا سبز، سوسک مکزیکی، شپشک لوبیا، سوسک برگ خـوار، حلـزون و کرم طوقه بر می باشند که با سـموم مـالاتیون، آزینفـوس متیـل، متـالانجی و طعمـه مـسموم می توان با آن ها مبارزه کرد.
 • از بیماري هاي مهم لوبیا سـبز، سـوختگی قـارچی، زنـگ، نماتـد، آنتراکتـوز و بیمـاري موزائیک را می توان نام برد.

 

 

برداشت

 

 • زمان برداشت اوایل آبان تا اوایل آذر
 • برداشت لوبیا زمانی انجام می گیرد که 80 درصد غلاف ها تغییر رنگ داده و زرد شده باشند.
 • برداشت لوبیا در استان گیلان به صورت دستی انجام می گیرد.
 • عملکرد 2500 الی 3000 کیلوگرم در هکتار

 

باقلا

 

باقلا با نام علمی (Vicia faba L.) از خانواده بقولات است. بـا توجـه بـه رونـد رو بـه رشد جمعیت کشور و عملکرد بالاي گیاه باقلا، کشت آن در اراضی شالیزاري می تواند بـه عنوان یکی از منابع مهم غذایی جهـت تـامین تغذیـه جامعـه مناسـب باشـد. بـذور رسـیده و خــشک حبوبــات داراي ارزش غــذایی زیــاد و قابلیــت نگهــداري خــوبی هــستند و یکــی از مهم ترین منابع غذایی سرشار از پروتئین( 24 تا 32 درصد) می باشند. کـشت گیـاه بـاقلا در تناوب با برنج در اراضی شالیزاري سبب افـزایش بهـره وري زمـین و ایجـاد شـرایط پایـدار براي تولید برنج می گردد. حبوبات به دلیل قابلیت همزیستی بـا بـاکتري هـاي تثبیـت کننـده نیتروژن، برقراري تعادل عناصر معدنی خاک در اکوسیستم هـاي زراعـی، کـاهش جمعیـت علف هاي هرز و بالا بردن حاصلخیزي کیفی خاک حائز اهمیت می باشند. این گیاهـان در مقایسه با دیگر گیاهان زراعی به ورودي نیتروژن کمتري نیاز داشته وتثبیـت نیتـروژن ناشـی از کشت آن، در دسترس محصولات بعدي نیز قرار می گیرد.

 

مزرعه باقلا پس از برداشت برنج

 

خاک

 

 • باقلا در تمام خاک ها می تواند رشد کنـد و محـصول بدهـد، امـا در خـاک هـاي نـسبتاً سنگین غنی(رسی شنی) بهترین بازده را دارد.
 • باقلا قادر به تحمل ماندابی نبوده و pH مناسب آن حدود 6 الی 7 است.

 

 

آماه سازي زمین

 

 • تهیه بستر مناسب بذر عامل مهمی در عملکرد بالاي آن است.
 • پس از گاورو شدن زمین بایستی اقدام به یک شخم نـسبتاً عمیـق کـرد، سـپس زمـین را دیسک و کودهاي پایه را به زیر خاک برد.

 

 

نیاز کودي

 

 • با توجه به توانایی باقلا در تثبیت نیتروژن، مقـدار 120 کیلـوگرم اوره در هکتـار توصـیه می گردد که نیمی از آن در زمان کاشت و بقیه بـه صـورت سـرک، 45 تـا 50 روز پـس از کاشت استفاده می شود.
 • افزودن 150 کیلوگرم فسفات آمونیوم ضروري بوده که باید قبل از کاشت و در فاصـله دو دیسک وارد خاک کرد.
 • مقدار سولفات پتاسیم مورد نیاز 150 کیلوگرم در هکتار است.

 

 

کاشت

 

 • زمان کاشت اوخر مهر تا اواخر آبان
 • به صورت دستی کشت می گردد.
 • مقدار بذرمصرفی براي هرهکتار بسته به منطقه و اقلیم فرق کرده و معمولاً 150 تـا 200 کیلوگرم درهکتارمی باشد.

 

 

برداشت

 

 • زمان برداشت اواسط اردیبهشت تا اوایل خرداد
 • زمان برداشت پس از زرد شدن برگ ها و تغییر رنگ غلاف ها از رنگ سبز به قهوه اي
 • در زمان برداشت رطوبت باقلا باید حدود 16 درصد باشد.

 

 

عملکرد

 

عملکرد غلاف ده تا پانزده تن در هکتار

 

 

تریتیکاله

 

تریتیکاله (Triticosecale Wittmack ) اولین غله سـاخت دسـت بـشر اسـت کـه در سال 1876 بدست آمده است. این گیاه حاصل تلاقی گندم (Triticum spp) و چـاودار (Secale cereale) می باشد. تریتیکاله از یک سو واجد ویژگی هـاي مطلـوب چـاودار از جمله رشد سریع، مقاومت به سرما و قابلیت تولید در زمین هاي فقیر و کم بـازده و از سـوي دیگر، داراي ویژگی هاي برتـر کیفـی و زراعـی گنـدم مـی باشـد. در آغـاز، هـدف از تولیـد تریتیکاله جهت تغذیه انسان بوده ولی به علت پایین بودن کیفیت نانوایی آرد آن در مقایـسه با گندم، اکنون بیشتر به عنوان یک گیاه علوفـه اي کـشت مـی گـردد. کاشـت تریتیکالـه در مناطق گوناگون دنیا طی چند  دهه اخیر بیانگر تطابق و سازگاري آن در محدوده وسـیعی از شرایط اقلیمی متفاوت می باشد. تریتیکاله پتانسیل سازگاري بـالایی بـه محـدوده وسـیعی از شرایط آب و هوایی دارد و به خوبی تحت شرایط دیم در سراسر جهان رشد مـی کنـد ولـی تحت شرایط آبیاري و حاصلخیزي خاک رشد بهتري دارد. اگرچـه واکـنش تریتیکالـه در سازگاري به محدوده وسیعی از شرایط آب و هوایی مشابه والد مادري خـود گنـدم اسـت، بسیاري از ارقام تریتیکاله متحمل به خاک هاي اسیدي و آلومینیومی در مناطقی کـه تـنش هاي غیر زیستی مثل خشکی، دماي بالا، سطوح pH بالا، شوري، سمیت یا کمبـود عناصـر بسیار شایع (متداول) است، مشابه والد خود چاودار هستند. این گیاه تحمل بسیار زیـادي بـه شوري دارد و بعضی از واریته ها می توانند در مراحل اولیه رشد در تحمل به شوري با گنـدم و جو رقابت کننـد. تریتیکالـه در تحمـل خـاک هـاي اسـیدي از گنـدم بهتـر عمـل کـرده و سازگاري بیشتري دارد. در آزمایشات مقایسه اي مـشخص شـد کـه پتانـسیل عملکـرد مـاده خشک تریتیکاله، مشابه یا بیشتر از دیگر غلات دانه ریز است، به طوري که نتـایج تحقیقـات به عمل آمده روي تریتیکاله نشان داد که این گیاه از نظر میزان علوفه سبز، کاه و دانه بـا جـو قابل قیاس است، در شرایط مناسب محیطی، این گیاه نسبت بـه سـایر غـلات داراي پتانـسیل بالاتري بوده و به عنوان یک غله پیش رو می تواند جهت استفاده دو منظـوره (علوفـه و دانـه) مدنظر باشد.

 

گیاه تریتیکاله

 

کاشت

 

 • 30 مهر الی 30 آبان
 • امکان کاشت به عنوان کشت سوم پس از برداشت محصولاتی مانند راتون، پاچ بـاقلا و سورگوم علوفه اي
 • میزان بذر مصرفی 150 تا 200 کیلوگرم در هکتار
 • فواصل ردیف 20 سانتی متر
 • عمق مطلوب کاشت 2 تا 4 سانتی متر

 

 

نیاز کودي

 

 • اوره 300 کیلوگرم در هکتار
 • فسفات آمونیوم 150 کیلوگرم در هکتار
 • سولفات پتاسیم 150 کیلوگرم در هکتار

 

 

برداشت

 

 • از اهداف اصلی کشت تریتیکاله در اراضی شالیزاري، استفاده از آن به صورت قـصیل و تغذیه دام است. لذا طی چند چین (اواخرآذر، اوایل اسفند و اوایل اردیبهـشت) و قبل از سفت شدن دانه و در مرحله شیري، برداشت آن انجام می شود.
 • برداشت به صورت دانه خشک در اواخر اردیبهشت
 • عملکرد علوفه خشک آن 10 الی 13 تن در هکتار و عملکرد علوفـه تـر آن 40 الـی 50 تن در هکتار
 • عملکرد دانه 3 الی 4 تن در هکتار

 

 

شبدر لاکی

 

شـبدر لاکـی(Trifolium incrantum L) یـا شـبدر کریمـسون، گیـاهی یکـساله و داراي فرم ایستاده است که بیشتر رشد آن در اوایل بهار صورت می گیـرد و از ایـن جهـت می تواند منبع علوفه اي خوبی در اوایل بهار باشد. صفر گیاهی آن صفر درجـه سـانتیگراد و دماي رشد حداکثر آن 30 درجه سانتیگراد گزارش شده است. شبدر لاکی در خـاک هـاي زهکشی شده سـازگاري خـوبی داشـته و بـه علـت زودرس بـودن بـه عنـوان کـود سـبز نیـز می تواند مورد کشت قرار گیرد. رشد بهینـه و تـشکیل گـره هـاي تثبیـت کننـده نیتـروژن در ریشه شبدر لاکی در اسیدیته 7.5-5.5 رخ می دهد. جوانه زنی شبدر لاکی بـه دلیـل بزرگ تـر بودن بذور آن در مقایسـه با دیگر گونـه هاي شبدر بـا سـرعت بیـشتري صـورت مـی گیـرد. شبدر لاکی به محدوده وسیعی از خاک ها و اسیدیته سازگاري دارد. این گیاه در بسیاري از نقاط دنیا در کشت دوگانـه بـا ذرت بـه صـورت مخلـوط کـشت مـی شـود. در منـاطقی بـا بارندگی بین 1100-500 میلی متر، بـه علـت سـازگاري ایـن رقـم بـه انـواع خـاک و رشـد زمستانه بیشتر آن نسبت به شبدر ایرانی، کشت آن توسعه یافته است. بین گونـه هـاي شـبدر، شبدر لاکی و شبدر قرمز بیشترین عملکرد علوفه خشک را تولید می نماینـد. در چنـد سـال اخیر کشت شبدر لاکی به دلیل پتانسیل تولیـد علوفـه مناسـب آن مـورد توجـه قـرار گرفتـه است. یکی از راه هاي اصولی جهت رفع کمبود علوفه، افزایش تنـوع گونـه هـاي شـبدر در مناطق شبدرخیز کشور است. در راستاي این سیاست، مطالعات وسیعی جهـت سـازگاري ومدیریت زراعی گونه هاي دیگر شبدر همچون شبدر لاکی آغاز شده است.

 

شبدر لاکی

 

خاک مورد کشت

 

 • در خاک هاي نسبتاً اسیدي رشد خوبی دارد اما شرایط قلیایی را هم تحمل می کند.
 • کشت شبدر لاکی در خاک هاي سبک وسنگین موفقیت آمیز است.
 • بهترین رشد را در خاک هاي حاصلخیز وزهکشی شده دارد.

 

 

مقاومت به تنش

 

شبدر لاکی نسبت به سرما مقاوم تر از شبدر برسیم و ایرانـی است و همچنین مقـاوم بـه شـرایط غرقـابی، حساس به خشکی و متحمل به شرایط قلیایی است.

 

کاشت

 

قابلیت کشت سوم پس از برداشت محصولاتی مانند راتون، پاچ باقلا و سورگوم علوفه اي

 

عمق کاشت

 

عمق کاشت با توجه با ریز بودن بذر نباید بیشتر از 1-2 سانتیمتر باشد.

 

میزان بذر مصرفی

 

 • میزان بذر مصرفی با توجه به هدف کاشت، نوع خاک، تاریخ کاشت، نحـوه تهیـه بـستر بذر و قوه نامیه متغیر است.
 • براي ایجاد یک مزرعه خوب مقدار 25 الی 30 کیلوگرم بذر در هکتار توصیه می شود.

 

 

نحوه مصرف

 

به صورت علوفه تر (چراي مستقیم در مزارع و مراتع)، علوفه خشک و کود سبز.

 

برداشت

 

 • بهترین زمان برداشت، از اواسط فـروردین کـه گیـاه در اوایـل گلـدهی ( 5-10 درصـد) بوده و بیشترین کیفیت علوفه را داراست.
 • اگر برداشت تا مرحله گلدهی کامل به تأخیر افتد محصول آن افزایش یافته ولـی ارزش غذایی آن کاهش می یابد.
 • در یک چین میتوان 45 تن علوفه تر و8-10 تن علوفه خشک برداشت نمود.

 

 

مطالعه مقاله البرز 1 رقم جدید شبدر لاکی نیز پیشنهاد میگردد

 

شبدر برسیم

 

شبدر برسیم (Trifolium alexandrium L) یکی از گیاهان با پتانسیل نسبتا مناسـب جهت تثبیت نیتروژن محسوب شده که از لحاظ تامین نیاز غذایی دام، کـود سـبز و پوشـش گیاهی داراي اهمیتی ویژه اي می باشد. در دهه هاي اخیر کشت شبدر برسیم بـه علـت رشـد سریع، تعداد چین برداري بالا و تولید علوفه تازه بـا کمیـت و کیفیـت بـسیار مناسـب، مـورد توجه قرار گرفته است. شبدر برسیم براي تغذیه دام از شبدر کریمسون و یونجـه مناسـب تـر بوده و در دام ایجاد نفخ نمی نماید. میزان پروتئین خام علوفه آن 28 الی 30 درصد می باشد. کشت این شبدر سبب تثبیت 100-200 کیلوگرم نیتروژن در هکتار می گردد. براي افـزایش تولید برگ و سیـستم ریـشه اي مناسـب ،کـشت زودتـر شـبدر توصـیه مـی گـردد. مطالعـات بسیاري در زمینه کشت بقولات علوفه اي در نقـاط مختلـف دنیـا و همچنـین داخـل کـشور انجام شده است وگزارشات متنوعی در زمینه اثر مثبت آن بـر گیـاه کـشت شـده در تنـاوب وجود دارد. نتایج مطالعات کشت شبدر بر تولید برنج در شالیزارهاي منطقه گیلان نشان داد که اثر آن بر افزایش عملکرد برنج قابـل ملاحظـه بـوده، بـه نحـوي کـه موجـب 31 درصـد افزایش عملکرد نسبت به تیمارشاهد گردیده است.ارزش اقتصادي کشت شبدر برسیم نیز بیانگر آن است که تولید شبدر در هر هکتار حدود 55 تن علوفه تر می باشد که ایـن مقـدار تقریباً برابر با 1350 کیلوگرم پروتئین خالص که معادل 2250 کیلـوگرم پـودر مـاهی،8900 کیلوگرم جو می باشد.

 

 

شبدر برسیم

 

اهمیت

 

شبدر برسیم به علت دارا بودن خصوصیاتی چون سرعت رشد بالا، تعداد چین بـرداري زیاد، تولید علوفه زیاد در اوایل فصل، امکان مصرف به صورت تر، خـشک وسـیلو، تثبیـت ازت و حاصلخیزي خاک مورد توجه قرار گرفته است.

 

کاشت

 

 • تاریخ کاشت بعد از برداشت برنج در شهریور
 • میزان بذر به روش کـشت بـه گونـه شبدر،حاصـلخیزي خاک، شـرایط محیطـی و عمـق کاشت بستگی دارد.
 • میزان بذر 25 کیلـوگرم (در عملیـات بـدون خـاک ورزي 30 تـا 35 کیلـوگرم) و بـراي تولید بذر 15 تا 20 کیلوگرم
 • عمق کاشت 1-2 سانتی متر
 • روش کاشت ردیفی
 • فواصل کاشت 20-40 سانتی متر

 

 

تاریخ سبز شدن

 

 • زمان سبز شدن در صورت وجود هواي گرم ورطوبت کافی 4 الی 5 روز بعد ازکشت
 • در صورت عدم رطوبت کافی 2 تا 3 بار آبیـاري بـراي جوانـه زنـی و سبزشـدن بایـستی انجام گیرد.

 

 

نیاز کودي

 

 • 100 کیلوگرم در هکتار اوره که یک سوم به عنوان استارتر در شروع کاشت و دو سوم به صورت سرک پس از هر چین
 • 200 کیلوگرم در هکتار فسفات آمونیوم
 • 100 کیلوگرم در هکتار سولفات پتاسیم
 • استفاده از علف کش ترفلان قبل از کاشت و گالانت بعد از کاشت.

 

 

برداشت

 

2 تا 3 ماه بعد از کاشت به مرحله برداشـت مـی رسـد. زمـان برداشـت اوایـل آذر، اوایـل اسفند و اواسط تا اواخر فروردین) 3-4 چین).

 

 

عملکرد

 

عملکرد علوفه 40 الی 50 تن در هکتار و عملکرد علوفه خشک 8 الی 10 تن در هکتار

 

مطالعه پست شبدر برسیم نیز پیشنهاد میگردد.

 

دانلود فایل pdf مقاله کاشت محصول دوم پس از برداشت برنج در کانال تلگرام شرکت

۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۴ از ۵
از مجموع ۳ رای
فیسبوک توییتر گوگل + لینکداین تلگرام واتس اپ کلوب
 
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: عدم امکان کپی مطالب

تماس با ما

برگشت به منوی تماس ها

پشتیبانی واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

کانال تلگرام شرکت

برگشت به منوی تماس ها

پیج اینستاگرام شرکت

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها