شپشک توت ( Pseudaulacaspis pentagona )

شپشک توت ( Pseudaulacaspis pentagona ) 

دانلود نرم افزار آفت کش برای گوشی

در حــال حاضــر شپشک توت ( Pseudaulacaspis pentagona ) مهم‌تريــن آفت خســارت‌زای درختــان كيوي‌فروت کشــور اســت. ایــن شپشک از حشــرات سپردار مــی باشــد کــه در مناطــق گرمســير و معتــدل مرطــوب دنیــا فعــال اســت. ایــن آفت چنــد میزبانه اســت و مهمتریــن میزبــان های آن درختانــی نظيــر هلــو، آلــو، گوجــه، بــادام، زردآلو،گــردو، بيــد، زيتــون، زبــان گنجشــك، گروهــي از درختــان غيــر مثمــر صنعتــي و حتــي گل‌هــاي زينتــي ماننــد شــمعداني و يــاس هســتند. شپشک توت اوليــن بــار در ســال 1343 همــراه بــا قلمه‌هــاي اصــلاح شــده توت از ژاپــن بــه اســتان گيــلان وارد شــد و بــه دلیــل عــدم رعایــت قرنطینــه داخلــی پــس از چنــد ســال بــه ســایر اســتان‌ها منتقــل شــد.


سپر حشره ماده شپشک توت


شکل شناسی

ســپر حشــره مــاده، گــرد ولــي نامنظــم و معمــولا بــه رنــگ پوست گیاه ميزبــان اســت . ماده‌هــا حــدود 2 تــا 2.5  ميلي‌متــر طــول دارنــد. ماده‌هــاي بالــغ روي گيــاه ميزبــان ثابــت هســتند و بــا يــك ســپر حفاظتــي پوشــانده مي‌شــوند. ســپر حشــره نــر دوكــي شــكل اســت. پوســته لاروي حشــره نــر ســفيد رنــگ اســت و در مواقــع آلودگــي شــديد، ماننــد پوشــش ســفيد رنگــي شــاخه و تنــه درخــت را مي‌پوشــاند.  ايــن پوســته‌ها اتصــال كمــي بــه سرشــاخه دارنــد و بــا انــدك فشــار دســت يــا بــاد پراكنــده مي‌شــوند. ايــن وجــه تمايــز بســيار مشــخصي بــراي تفكيــك و شناســايي شپشک سپردار توت از ســاير سپرداران اســت.


آلودگی شدید تنه درخت کیوی فروت به شپشک


زیستشناسی


تخم‌هــای شپشک توت زیــر بــدن حشــره مــاده گذاشــته می‌شــود . نــوزادان 8 تــا 10 روز بعــد از تخم‌گــذاري شــروع بــه خــارج شــدن از تخــم مي‌كننــد کــه پــوره ســن اول نامیــده می‌شــوند . پوره‌هــاي ســن اول بــه دليــل ســبكي وزن، همــراه بــاد پراکنــده مــی شــوند. ایــن پوره‌هــا پــس از 24-48 ســاعت روی گیــاه ميزبــان ثابــت می‌شــوند و خرطوم ظريــف ( استایلت ) خــود را در پوست گیاه وارد كــرده و در همــان محــل ثابــت و بي‌حركــت شــده و شــروع بــه تغذيــه مي‌کننــد. پوره‌هــا پــس از یــک الــی دو روز تغذيــه، پوســت‌اندازي مي‌كننــد. در ايــن حالــت ســن دوم ظاهــر مــی شــود كه فاقــد پــا، چشــم و شــاخك هســتند. در ایــن زمــان پوره‌هــا بــا قــرار گرفتــن زيــر پوســته ســن اول پوره‌گــی، از بنــد آخــر شــكم خــود تارهــاي ســفيد رنگــي ترشــح مي‌كننــد كــه در ســطح پشــتي حشــره بــه هــم متصــل شــده و متراكــم مي‌شــوند وســپر ســن دوم را ايجــاد مي‌كننــد. در سپردار نــر پــس از دو بــار پوســت‌ اندازی، حشــرات نــر و در سپردار مــاده پــس از پوســت‌اندازی، پــوره ســن ســه و حشــره کامــل ظاهــر می‌شــوند.


حشره ماده و تخم شپشک توت

تخم و پوره سن اول متحرک شپشک


شپشك توت در شمال ايران داراي 3-4 نسل در طول سال است. با توجه به شرايط آب و هوايي، نسل اول آن در ارديبهشت‏ماه، نسل دوم در تيرماه، نسل سوم در شهريور ماه و در صورت داشتن پاييز گرم، نسل چهارم در اواخر آبان ‏ماه تشكيل مي‏شود.


خسارت


Pseudaulacaspis pentagona عمومــاً روي شــاخه‌ها و تنــه درخــت مســتقر و بــه نــدرت روي بــرگ و ميــوه مشــاهده مي‌شــود . شپشک توت، بــا فــرو بــردن خرطوم در بآفت گیــاه از شــیره آن نغذیــه می‌کنــد و باعــث ضعــف گیــاه، ریــزش بــرگ و در نهایــت خشــکیدگی آن شــده و در حالــت طغیانــی بــا اســتقرار روی میــوه از بــازار پســندی آن می‌کاهــد.


شپشک روی شاخه کیوی فروت

شپشک روی میوه کیوی فروت


مدیریت آفت Pseudaulacaspis pentagona


عملیات به باغی


فاصلــه کاشــت مناســب: کاشــت متراکــم درخت‌هــای کیوی‌فروت شــرایط مناســب را بــرای فعالیــت شپشک فراهــم می‌کنــد. بنابرایــن از فاصلــه کاشــت کمتــر از 4 در 5 متــر خــودداری شــود.


هــرس مناســب: هــرس زمســتانه بــه شــکلی انجــام شــودکه فاصلــه شــاخه‌ها در طرفين بازوهــای اصلــی درخــت حداقــل 20 تــا 40 ســانتي‌متر از یکدیگــر فاصله داشــته باشــد


فاصله مناسب و هرس درختان کیوی فروت


حــذف شــاخههای آلــوده بــه شپشــك: در هــرس زمســتانه شــاخه‌های آلــوده بــه شپشــك حــذف و از داخــل بــاغ بیــرون بــرده شــود کــه در کاهــش جمعیــت آفت مؤثــر اســت.


رعایــت اصــول صحيـح مصــرف آب: رطوبــت بيــش از حــد در محيــط باغ، شــرایط را بــرای افزایــش جمعیــت شپشک فراهــم می‌کنــد. بنابر ایــن بــا مصــرف درســت میــزان آب مــورد نیــاز و تنظيــم دوره آبیــاری در تابســتان مي‌تــوان از افزايــش جمعيــت آفت جلوگيــري كــرد.


کنترل مکانیکی


پــاک کــردن آفت از روی تنــه و شــاخه‌های درختــان آلــوده بــا اســتفاده از گونــی کنفــی و وســایلی نظیــر آن درکاهــش جمعیــت Pseudaulacaspis pentagona بســیار موثــر اســت. ایــن روش در باغ‌هــای کوچــک امکان‌پذیــر اســت


کنترل مکانیکی شپشک


كنترل بيولوژيك


حفــظ و حمایــت دشــمنان طبیعــی آفت: دو گونــه زنبــور پارازیتوییــد بــه نام‌هــای Prospaltella berlesei و Aphytis proclia بــه عنــوان دشــمنان طبیعــی غالــب روي ايــن آفت در مازنــدران فعاليــت مي‏كننــد. ایــن زنبورهــا در طبيعــت بیشــتر نســل ســوم آفت را کــه در شــهریور مــاه ظاهــر می‌شــوند، از بیــن می‌برنــد . بــرای افزایــش جمعیــت ایــن دشــمنان طبیعــی در بــاغ لازم اســت کــه آنهــا مــورد حمایــت قــرار گیرنــد تــا آفت تحــت کنتــرل‌ باشــد.


در ایــن ارتبــاط شــاخه‌های آلــوده بــه آفت کــه توســط زنبــور پارازیتــه شــده‌اند در فصــل زمســتان هــرس و در بــاغ نگهــداری می‌شــوند تــا زنبورهــا دوره زندگــی خــود را طــی کــرده و خــارج شــوند. ســپس ایــن شــاخه‌ها قبــل از شــروع فعالیــت آفت در اواخــر اردیبهشــت مــاه ســال بعــد، بایــد از بــاغ خــارج و معــدوم شــوند.


شفيره زنبور Prospaltella berlesei پارازيتوئید شپشک توت


كنترل شيميايي


كنتــرل شپشک توت به‌ واســطه داشــتن ســپرحفاظتي ســخت و مومــي و نیــز چنــد میزبانــه بــودن آن بســيار مشــكل اســت. سمپاشــي در باغ‌هــاي بــه شــدت آلــوده، بلافاصلــه پــس از هــرس زمســتانه كيــوي ( از 15 دي تــا 15 بهمــن مــاه ) بــا يكــي از ســموم رایــج همــراه بــا روغــن ولــك بــه ميــزان يــك تــا دو درصــد توصيــه مي‌شــود.


در صورتی‌کــه بــا انجــام مــوارد توصیــه شــده در بــالا جمعیــت شپشک توت در طــول فصل رشــد زیــاد باشــد، لازم اســت سمپاشــی صــورت گیــرد. مناســب‌ترین زمــان کنتــرل شــیمیایی آفت بــا یــک حشــره‌کش مناســب هنگامــی اســت کــه حداکثــر پوره‌هــای ســن یــک از تخــم خــارج شــده و روی شــاخه‌ها حرکــت می‌کننــد.


لازم بــه ذکــر اســت کــه پوره‌هــای ســن یــک شپشک توت در نســل اول، اوایــل خــرداد‌مــاه از تخــم خــارج می‌شــوند. ایــن زمــان مصــادف اســت بــا اوج بــاز شــدن گل‌هــای کیوی فروت کــه نیــاز بــه عمــل گرده‌افشــانی دارنــد. بنابرایــن بــا توجــه بــه ایــن هم‌زمانــی، مبــارزه شــیمیایی بــا آفت در نســل اول توصیــه نمی‌ شــود. لــذا توصیــه مــی شــود مبــارزه شــیمیایی بــا نســل دوم و ســوم شپشک توت بــه صــورت موضعــی و در کانون‌هــای آلــوده انجــام ‌شــود.


دانلود فایل pdf مقاله شپشک توت در کانال تلگرام شرکت


۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای
فیسبوک توییتر گوگل + لینکداین تلگرام واتس اپ کلوب
 
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: عدم امکان کپی مطالب

تماس با ما

برگشت به منوی تماس ها

پشتیبانی واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

کانال تلگرام شرکت

برگشت به منوی تماس ها

پیج اینستاگرام شرکت

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها