کاشت و پرورش آووکادو

کاشت و پرورش آووکادو

دریافت فایل pdf مقاله کاشت و پرورش آووکادو در کانال تلگرام شرکت

تاریخچه

آووکادو بر اساس شواهد باستان شناسی از حدود ده هزار سال پیش به عنوان میوه اي خوراکی در کشور مکزیک مورد استفاده بوده و از همین زمان نیز با گزینشهاي مصنوعی انجام شده به عنوان یکی از اولین درختان اهلی شده جهان مطرح است. بر این اساس، براي درك الگوي اهلی شدن و تکامل درختان میوه بویژه در مناطق با تنوع زیستی بالا آووکادو گونه مهمی محسوب میشود. بررسیها نشان میدهد که جنس آووکادو ( Persea ) از مناطق مرتفع بخش مرکزي و شرقی مکزیک و نواحی مرتفع مجاور آن در گواتمالا منشأ گرفته است. در حال حاضر این محصول بطور گسترده اي در مناطق گرمسیري و نیمه گرمسیري جهان پراکنده شده و در کشورهاي مختلف به روشهاي گوناگونی مورد مصرف قرار میگیرد. تولید جهانی آووکادو حدود 3.5میلیون تن است که حدود بیست درصد آن صادر میشود .

گیاه شناسی آووکادو

آووکادو  ( Persea Americana ) از خانواده برگبو (Lauraceae) میباشد که یکی از قدیمیترین خانواده هاي گیاهان گلدار با حدود 50 جنس و 2500 تا3000 گونه است. اغلب این گیاهان درختان و درختچه هاي همیشه سبز بومی نواحی گرمسیر و نیمه گرمسیر هستند که در بعضی موارد ترکیبات معطري نیز دارند.

جنس ها و گونه هاي مهم

معروفترین جنس خوراکی همان آووکادو (Avocado) یا آگواکیت((Aguacate است که نام علمی آن Persea Mills بوده و گونه هاي تجاري آن Persea gratissima و Persea americana Mills هستند.. میوه در اغلب گونه هاي این جنس ریز وفاقد ارزش اقتصادي است و فقط گونه هاي Persea americana و Persea shiedeana تولید میوه هاي درشت میکنند.در این دو جنس میوه ها آبدار و فیبري میشوند و داراي عطر مطبوعی هستند .

نیازهاي اکولوژیکی آووکادو

نیازهاي اقلیمی آووکادو با ویژگیهاي آب و هوایی خاستگاه آن مطابقت داشته و بطور کلی به عنوان گیاهی نیمه گرمسیري شناخته میشود. بررسیها نشان داده است که نژاد گرمسیري آنتیلین یا وست ایندین در ارتفاع 100 متر بالاتر از سطح دریا رشد و باردهی خوب و کمترین مقدار چربی (حدود 2 تا 5 درصد) را داشته ولی ارقام نیمه گرمسیري گواتمالایی و مکزیکی در ارتفاع 300 متري عملکرد خوبی داشته اند.
مشاهدات نشان میدهد که آووکادو اگرچه خاستگاهی نیمه گرمسیري و گرمسیري دارد، اما از قدرت سازگاري بالایی با شرایط اقلیمی برخوردار بوده و امکان پرورش آن در محدودهاي وسیع در حدفاصل نواحی گرمسیري تا عرض جغرافیایی حدود 30 درجه شمالی و جنوبی وجود دارد.. بدیهی است که بهترین باردهی آووکادو محدود به ناحیه محدودي از این منطقه وسیع است که عملاً بین عرض هاي جغرافیایی 23.5 درجه شمالی و جنوبی قرار دارد. به هر حال یکی از دلایل عمده بالا بودن گسترش جغرافیایی و سازش پذیري این محصول به شرایط اقلیمی را باید تنوع گسترده ژنتیکی آن دانست.
تفاوتهاي نژادهاي آووکادو در تحمل شرایط محیطی توانسته است در خصوصیات محصول تولیدي آنها اثرات بارزي داشته باشد. به عنوان مثال نژادهاي نیمه گرمسیري (مانند نژاد مکزیکی) به دلیل بالاتر بودن تحمل سرمایی از درصد روغن بیشتر ( 9  تا 30 درصد)، قند کمتر و عطر بیشتري نسبت به نژادهاي گرمسیري برخوردارند.  

خاك مناسب آووکادو

آووکادو میتواند در انواع مختلف خاك با منشًا آتشفشانی، لومی شنی و یا آهکی رشد و باردهی خوبی داشته باشد. مقدار  PH مناسب بستر کشت آووکادو حدود 5 تا 7 است. از آنجائی که آووکادو به پوسیدگیهاي ریشه حساسیت زیادي دارد، لذا زهکش مناسب از اهمیت زیادي برخوردار بوده و اگر سطح ایستابی بالاتر از عمق یک متري باشد موجب اضمحلال درخت خواهد شد. آووکادو از نظر تحمل به شوري نیز در گروه درختان حساس طبقه بندي میشود.

بارندگی

اغلب ارقام به تنش آبی و نیز زیادي رطوبت ناشی از زهکشی ضعیف خاك حساس هستند. بارندگی زیاد با داشتن زهکشی مناسب مشکلی ایجاد نمیکند. بطور کلی وجود سطح متوسطی از بارش سالانه که در دامنه  1250 تا 1750 میلیمتر باشد در صورتی که از توزیع مناسبی برخوردار باشد میتواند نیاز آبی آووکادو را برآورده کند.

شرایط خشکی

آووکادو خشک بودن بستر را در دوران گلدهی ترجیح میدهد ولی وقوع بارندگیهاي ملایم و کوتاه مدت نیز در این مرحله نمیتواند سبب بروز لطمه به گل آذینها شود. از آنجایی که ریشه هاي آووکادو کم عمق هستند، خشکی طولانی مدت در زمانهاي بحرانی گلدهی و تشکیل میوه باعث ریزش شدید گل و میوه چه ها خواهد شد. در بین نژادهاي مختلف آووکادو ارقام نژاد West indian و نژاد مکزیکی به ترتیب داراي تحمل بیشتري به بارندگیهاي تابستانی و تنش آبی ( خشکی هوا) هستند.

درجه حرارت

بطورکلی ارقام مختلف آووکادو به غیر از معدودي از جمله رقمهاي نژاد West indian فاقد قدرت سازش بالایی با شرایط گرم و مرطوب هستند. بهترین دما براي رشد این محصول برابر 25 تا 28 درجه سانتیگراد است. گرماي بیش از این حد باعث کاهش فتوسنتز شده و عملکرد کاهش مییابد. مناسبترین رژیم دمایی براي نمو گلها، رشد لوله گرده و نمو جنین در طول روز برابر با 20 تا 35 درجه سانتیگراد و در هنگام شب برابر با 20 درجه سانتیگراد تعیین شده است. اگر در زمان گلدهی دماي هوا در روز کمتر از 17 و شب هنگام کمتر از 12 باشد گلها آسیب دیده درصد تشکیل میوه کاهش شدیدي خواهد داشت. از طرف دیگر اگر در این دوران هواي روز و شب به ترتیب گرم تر از 33 و 28 درجه سانتیگراد شود رشد لوله گرده و نمو جنین تضعیف خواهد شد که سبب کاهش محصول میشود. از نظر رطوبت نسبی نیز باید گفت که آووکادو بویژه در دوره گلدهی و تشکیل میوه طالب هوایی با رطوبت نسبی بالاتر از %50 است.

باد

از آنجایی که شاخه هاي آووکادو ترد و شکننده است لذا وزش باد میتواند خسارت زیادي به این درخت وارد کند، به همین خاطر حضور بادشکن از ضروریات پرورش تجاري این محصول است

ضرورت ایجاد بادشکن در اطراف باغ آووکادو

مشخصات عمومی درخت آووکادو

شکل تاج در درخت آووکادو بر حسب رقم میتواند از استوانه اي و افراشته (مانند انواع بذري و یا رقمهاي Bacon، Edranol و Reed تا پهن و با گسترش عرضی (Fuerte) یا کروي (Hass) در تغییر باشد. ارتفاع درختان بذري در مناطق بومی آن میتواند تا بیش از 30 متر نیز باشد، اما بلندي درختان پیوندي در حدود 15 تا 18 متر است. به منظور تسهیل عملیات باغداري و بویژه کنترل آفات و بیماريها بهتر است ارتفاع درخت را در حد چهار تا پنچ متر نگهداشت. اگرچه آووکادو در گروه همیشه سبزها طبقه بندي میشود اما برخی از ارقام در دوران گلدهی دچار ریزش نسبتاً شدید برگ میشوند که البته پس از مدت کوتاهی شاخه هاي انتهایی این کاهش را جبران میکنند.
برگ آذین (فیلوتاکسی) آووکادو مارپیچی و داراي برگهاي سبز تیره در اندازه هاي متنوع است. بطوري که طول پهنک میتواند از 10 تا 25 سانتیمتر در نوسان باشد شکل برگها ممکن است بیضوي یا تخم مرغی باشد. دوره زمانی پیدایش جستهاي رشدي جدید در آووکادو 30 تا 60 روز است. رشد ریشه در نواحی نیمه گرمسیري در تمام طول سال ادامه دارد. طول دوره جوانی درختان آووکادو از پنج تا ده سال در نوسان است. براي کوتاه کردن این دوره میتوان از عملیات حلقه زنی، پیوند، و یا تهیه نهال از طریق قلمه زنی بهره گرفت

مقایسه درختان تربیت شده و طبیعی آووکادو

گلدهی در آووکادو

گل آذین آووکادو خوشه مرکبی است که از جوانه هاي جانبی شاخه منشأ میگیرد. هر گل آذین شامل تعداد بسیار زیادي گل ریز به رنگ زرد یا سبز رنگ پریده میباشد. اگرچه یک درخت بالغ در هر دوره گلدهی ممکن است حدود یک تا دو میلیون گل تولید کند ولی فقط حدود 500-200 میوه بالغ خواهد داشت  . این حجم وسیع گل در مجموع سبب خروج آب زیادي از درخت میشوند و لذا در دوره گلدهی باید مراقب جلوگیري از بروز تنش خشکی باشیم. گلها دوجنسی و داراي 5 گلبرگ به رنگ سبز کم رنگ مایل به زرد، 12 پرچم (شامل 9 پرچم بارور  و 3 پرچم عقیم) و یک تخمدان تک برچه اي با یک تخمک هستند گلهاي آووکادو توسط زنبورهاي عسل گرده افشانی میشوند. در بخش قاعده اي که پرچم ها مستقر شده اند یک جفت غده ترشحی نکتار وجود دارد که در فاصله هر سه پرچم بطور متناوب قرار گرفته اند، هر پرچم داراي چهار کیسه گرده است که گرده هاي چسبناك را رها میکنند.

گلدهی در آووکادو

گرده افشانی و نحوه تلقیح

اغلب رقمهاي تجاري آووکادو خودبارور هستند. به علت طرز رشد گلها و عدم همزمانی رسیدن دانه گرده و مادگی گلهاي یک درخت نمیتوانند خودشان را تلقیح کنند بلکه بایستی توسط گلهاي درختان دیگر یا مجاور گرده افشانی شوند. باد به تنهائی نمیتواند سبب انتقال دانه گرده شود اما زنبورها میتوانند در انتقال دانه گرده از گلی به گل دیگر بسیار موثر باشند. براي همین منظور لازم است در زمان شکوفایی گلها حداقل دو تا سه کندوي زنبور عسل در هر هکتار از باغ آووکادو مستقر شود. آووکادو عادت گلدهی بینظیري دارد که به دایکوگامی یا پروتوژنی معروف است که سبب دگرگشنی در آن میشود. بر اساس این پدیده، هر یک از رقمهاي موجود در یکی از دو گروه مکمل A یا B قرار میگیرد. این عادت گلدهی به این صورت است که مادگی و گرده ها همزمان بالغ میشوند ولی در یک زمان واحد، در تمام گلهاي یک درخت فقط مادگی فعال بوده و گلهاي درخت همگی نقش ماده را ایفا می کنند اما همین گلها در زمانی دیگر نقش نر داشته و تنها پرچمهاي آنها فعالیت دارد. براساس این وضعیت منحصر به فرد گلها، با توضیح فوق ارقام آووکادو به دو گروه A و B قابل تقسیم هستند. در گروه A اولین شکوفائی گل هنگام صبح بوده و براي بار دوم در بعدازظهر روز بعد گلها باز میشوند. در گروه B اولین شکوفائی بعدازظهر و دومین شکوفائی صبح روز بعد است و بدین ترتیب هر روز صبح تخمدان گروه A میتواند با گرده گروه B تلقیح شود و هنگام بعدازظهر نیز گرده هاي گروه A تخمدانهاي گروه B را تلقیح مینمایند. گلهاي گروه A در هنگام صبح که باز میشوند به عنوان گل ماده عمل کرده این گلها داراي کلاله سفید رنگی هستند در حالی که گلهاي نر بسته هستند . این گلها تقریباً هنگام بعداز ظهر بسته می شوند و مجدداً در بعدازظهر روز بعد براي مدت 3 تا 4 ساعت باز میشوند و این بار در نقش گل نر ظاهر می شوند. گلهاي گروه B بعد از ظهر به عنوان گل ماده باز شده ولی پرچم ها بسته میمانند و این گلها هنگام عصر بسته شده و مجدداً صبح روز بعد به عنوان یک گل نر باز میشوند .
زمان گل دهی آووکادو بسته به نوع رقم متفاوت است. در ارقام مکزیکی گل دهی از اواخر پاییز تـا زمسـتان شروع شده و تا بهار ادامه مییابد. در ارقامی مثل Fuerte و Pinkerton که دورگ بین نژادهاي گواتمـالایی و مکزیکی هستند گلدهی از زمستان آغاز شده و تا اوایل بهار ادامه دارد. زمان آغاز گلدهـی بـراي ارقـام west indian اوایل بهار و در ارقام گواتمالایی اواسط بهار است معمولا گلدهی حدود 2 ماه طول میکشد ولی دوره گل دهی در هواي گرم کوتاهتر و در هواي خنک طولانیتر میشود. گل دهی اغلب به صورت انتهـایی و گـاهی جانبی روي شاخه فصل جاري انجام می شود. برخی زمان گل انگیزي آووکادو را پاییز و عده اي به پـس از پایـان رشد شاخه و فصل تابستان مربوط می داننددر هر صورت بروز تنشهاي سرمایی و خشکی را می تـوان از عوامـل مؤثر در گل انگیزي آووکادو دانست.
در خیلی از کشورها ارقامی به عنوان گرده دهنده باعث افزایش درصد تشکیل میوه میشوند. متعاقب گرده افشانی میزان قابل ملاحظه اي از میوه ها دچار ریزش میشوند که میتواند ناشی از ضعف گرده افشانی و یا رشد رویشی بیش از حد باشد که سبب فقر کربوهیدراتی میوه ها و تشدید رقابت براي جذب مواد بین آنها میشود.

گرده افشانی و نحوه تلقیح گلها

گل آذین آووکادو از نوع خوشه مرکب است که میتواند روي دو نوع از شاخه هاي گل دهنده محدود (Determinate) و یا نامحدود (Indeterminate) بوجود بیاید. در شاخه محدود انتهاي گل آذین به یک گل ختم میشود و لذا رشد رویشی شاخه به گل آذین پایان مییابد اما در گل آذین نامحدود انتهاي گل آذین به یک جوانه رویشی ختم میشود که ادامه رشد شاخه را تضمین میکند .
با عنایت به رفتار خاص گلدهی در آووکادو لازم است براي تولید محصول کافی همواره ارقام این دو تیپ در مجاورت هم قرار داشته باشند تا گرده افشانی و تلقیح مناسب انجام شده و میوه کافی تشکیل شود. در شمال ایران که دو رقم Hass (از تیپ A ) و  Zutano (ازتیپ B  ) فراوانی بالاتري دارند لازم است نقشه کاشت به گونه اي طراحی شود که کارایی گرده افشانی در حداکثر بوده و بتوان محصول فراوانی از این ارقام تجاري برداشت کرد.

انواع گل آذین آووکادو

تیپ گلدهی مهمترین ارقام آووکادو

گیاهشناسی میوه

میوه آووکادو نوعی سته تک بذري است. بذر بسیار درشت، دو لپه اي و تک جنین است که با میانبر گوشتی و ضخیمی پوشیده شده است. ضخامت پوست میوه وابسته به نژاد بوده و میتواند به ضخامت تا 0.65 سانتیمتر هم باشد. سطح پوست میوه داراي 20 تا 30 هزار روزنه است که بسیار کمتر از تعداد روزنه هاي یک برگ است. رنگ پوست میوه هاي رسیده داراي طیف وسیعی است و میتواند از سایه هاي مختلف سبز تا زرد مایل به سبز و از قرمز تا خرمایی مایل به قرمز در نوسان باشد. میانبر (گوشت روغنی) به رنگ زرد مایل به سبز تا زرد روشن و میزان روغن آن معادل 7.8  تا 40.7 درصد وزن میوه است. اگزوکارپ پوسته چرمی روي میوه، مزوکارپ بافت پارانشیمی گوشت میوه و اندوکارپ بذر میوه محسوب میگردد . شکل میوه هم میتواند بر حسب رقم به سه حالت گرد، بیضی و مخروطی تقسیم بندي شود وزن هر میوه آووکادو در زمان برداشت بر حسب رقم، شرایط آب و هوایی و مدیریت باغ از 50 گرم تا 2 کیلوگرم متغیر است .

انواع میوه آووکادو با هسته بزرگ آن

رشد و نمو میوه آووکادو

از زمان تشکیل میوه تا رسیدگی محصول 6 تا 12 ماه طول میکشد. منحنی رشد میوه آووکادو سیگموئید ساده است که به دو مرحله تقسیم سلولی و بزرگ شدن سلولی تقسیم میشود. مرحله تقسیم سلولی در آووکادو غیرمعمول بوده و برعکس سایر درختان میوه تا زمان باقی ماندن میوه روي درخت ادامه پیدا میکند. به همین دلیل عامل اصلی تفاوت اندازه میوه بین ارقام مختلف آووکادو بیش از آنکه به اندازه سلولهاي موجود در میوه مربوط باشد به تعداد سلولها ربط دارد. به عبارت دیگر، میوه رقمی که تعداد سلول بیشتري دارد بزرگتر از رقمی با تعداد سلول کمتر است. در زمان بلوغ تجاري ارتباط آوندي پوشش بذر با گوشت میوه قطع شده و رشد بذر متوقف میگردد . بی بذري در آووکادو به دلیل پدیده استنو سپرموکارپی است. میوه هاي بی بذر ارزش تجاري نداشته و 10 برابر کوچکتر از میوه هاي بذردار هستند . به میوه هاي بی بذر آووکادو اصطلاحاً cukes یا cocktail میگویند .

انواع میوه تلقیح شده و طبیعی اووکادو

مناطق مناسب کشت و پرورش آووکادو

کشورهاي مکزیک، شیلی، جمهوري دومینیکن، اندونزي، آمریکا، کلمبیا، پرو، کنیا، برزیل و چین مهمترین کشورهاي تولیدکننده آووکادو گزارش شده اند. اما کشت آن در نیوزیلند و استرالیا نیز در حال گسترش است. بطورکلی آووکادو بومی مناطق گرم و مرطوب است اما در مناطق نیمه گرمسیري هم به خوبی گسترش دارد. میانگین دما در تابستان نباید از 14 درجه سانتیگراد کمتر باشد و میانگین بارندگی سالانه مورد نیاز آن 750 تا 1250 میلیمتر است. در شرایطی که متوسط بارش سالانه کمتر از 500 میلیمتر باشد بایستی درختان آووکادو را آبیاري نمود .
در ایران مناطق شمالی کشور (بخصوص استان مازندران) براي کشت و کار آووکادو مساعد است اما متأسفانه به رغم ارزش غذایی بالاي این میوه، کشت و پرورش آن در شمال کشور گسترش چندانی پیدا نکرده است.

نژادهاي آووکادو

ارقام تجاري آووکادو از سه نژاد گواتمالایی، مکزیکی و هند غربی (West Indian) منشأ گرفته اند. بخـش عمده رقمهایی که در باغداري پیشرفته مورد استفاده هستند شامل دورگ هایی از دو نژاد گواتمالایی و مکزیکی است. رقم فیورت (Furet) در حال حاضر بهترین رقم در منطقه نیمه گرمسیري کالیفرنیـا و رقـم هـس (Hass) مناسبترین رقم براي آب و هواي نیمه گرمسیري مدیترانه اي خنک میباشد.

نژاد مکزیکی
از مناطق مرتفع کشور مکزیک منشأ گرفته و مقاومترین نژاد به سرماست اما به شوري حساس است. وجود میوه هاي ریز که وزنی کمتر از 250 گرم دارند و در عرض مدت 6 تا 8 ماه پس از گلدهی رسیده میشوند میتواند معرفهاي خوبی براي این نژاد باشد. میوه ها در این نژاد داراي پوستی نازك و صاف و بذري درشت هستند که اتصال ناچیزي در حفره مرکزي میوه دارد. میزان روغن بیش از %30 و بالاتر از تمام نژادهاي دیگر است .

نژاد گواتمالایی
این نژاد بومی اراضی کم ارتفاع آمریکاي مرکزي است. در مناطق گرمسیري رشد کرده و مقاومت آن به سرما کمتر از نژاد مکزیکی است. میوه هاي آن نسبتاً درشت با وزنی بیش از 600 گرم و متصل به دم میوه بلندي هستند. از زمان گلدهی تا رسیدن محصول به 9 تا 12 ماه زمان نیاز دارد. پوست میوه این نژاد ضخیم و شکننده بوده و سطح آن اغلب زگیل مانند است. بذر کوچک و به سختی به گوشت چسبیده است و محتواي روغن آن 8 تا 15 درصد در نوسان است.

نژاد West Indian
بومی مناطق کم ارتفاع آمریکاي مرکزي مانند کلمبیا بوده و مناسب مناطق گرم و مرطوب است. ارقام این نژاد به سرما حساس ولی به شوري خاك مقاوم هستند. میوه در این گروه اندازه اي متوسط با پوستی صاف ولی چرمی و صیقلی دارد. میوه ها به دم میوه هاي بلند متصل است و براي رسیدن کامل از هنگام گلدهی به 9 ماه زمان نیاز دارند. بذرها درشت و به سختی به گوشت چسبیده اند. میزان روغن میوه در حد پایینی بوده و بین 3 تا 10 درصد در نوسان است. مقاومت این نژاد به سرما از سایر نژادها کمتر است.بطورکلی مقاومت به سرما در ارقام مکزیکی بیشتر از رقمهاي دیگر است و از این نظر نژاد West Indian حساسترین رقمها را به خود اختصاص داده اند. بنابراین دورگ هایی مانند Zutano و Bacon به سرما مقاوم تر از رقم گواتمالایی و متداول Hass هستند .

مقایسه صفات برگزیده سه نژاد آووکادو

 

مهمترین ارقام آووکادو

رقمهای متنوعی از ارقام آووکادو در نقاط مختلف جهان وجود دارند که در اینجا به مهمترین ارقام که برخی از آنها در ایران هم وجود دارند پرداخته میشود .

رقم Hass
این رقم به عنوان یک دانهال تصادفی از نژاد گواتمالایی منشأ یافته است و توسط Rudolph Hass در سال 1935 در کالیفرنیا انتخاب شد. کیفیت مناسب و عملکرد بالا سبب انتخاب این رقم گردید. میوه ها داراي اندازه متوسط و گرد بوده بدون گردن و با وزن 140 تا 400 گرم هستند که در هنگام رسیدن به رنگ ارغوانی در می آیند. تیپ گلدهی این رقم به گروهA  تعلق دارد. رقم Hass محبوبترین رقم آووکادو در جهان است که در مناطق نیمه گرمسیري جهان به سرعت در حال توسعه است. هم اکنون در نیوزیلند، کالیفرنیا، شیلی، اسپانیا، استرالیا و آفریقاي جنوبی به ترتیب حدود 96 ، 90، 80، 73، 70 و 30 درصد تولید آووکادو را به خود اختصاص داده است که نشان دهنده پتانسیل بالاي کمی و کیفی این رقم میباشد. این رقم نسبت به رقمFuerte  عملکرد بالاتري دارد و دیررستر است. Hass رقمی زودبارده و با باردهی منظم است اما نگهداري طولانی مدت میوه روي درخت سبب تشدید پدیده سال آوري میگردد.

رقم Fuerte
دورگی از نژادهاي مکزیکی و گواتمالایی است که در سال 1911 در کشور مکزیک توسط Carl Schmidt انتخاب گردید و به دلیل مقاومت بالایی که به سرماي شدید سال 1913 کالیفرنیا نشان داد Fuerte به معنی سخت و مقاوم نامگذاري شد. این رقم بعد از Hass، یکی از محبوبترین ارقام آووکادو در جهان است. این رقم مهمترین رقم آووکادو در آفریقاي جنوبی است. رقم Fuerte از نظر گلدهی تیپ B محسوب میشود. میوه مخروطی شکل با گردن باریک، با وزنی بین200  تا 500 گرم و داراي 18 تا 26 درصد روغن است. این رقم زودرس بوده و به رغم مقاومت متوسطی که به سرما از خود نشان میدهد، به سرمازدگی بهاره حساس بوده و گلها و میوه هاي کوچک آن دچار آسیب خواهند شد. آستانه مقاومت این رقم به سرما منفی 8.2 درجه سانتیگراد می باشد. این رقم براي کاشت در اقلیم نیمه گرمسیري مناسبتر از مناطق گرمسیري است .

رقم Reed
این رقم که احتمالاً یک دورگ گواتمالایی است در سال 1948، توسط James Reed در کالیفرنیا انتخاب گردید. از نظر تیپ گلدهی در گروه A قرار میگیرد. میوه هاي این رقم گرد با اندازه متوسط تا بزرگ و وزن 270 تا 680 گرم است.. این رقم دیررس بوده و عمر انباري آن حدود یک ماه بیشتر از Hass است. زودبارده و عملکرد بالایی دارد و مناسب پرورش در باغهاي پرتراکم است .

رقم Zutano
دورگی از نژاد مکزیکی و گواتمالایی است که در کالیفرنیا انتخاب گردید. از نظر تیپ گلدهی B محسوب میگردد. میوه ها گرد تا مخروطی با اندازه متوسط و وزن 200 تا 400 گرم هستند.. رقمی زودرس بوده و میوه ها پس از رسیدن به مرحله بلوغ انبارمانی کوتاهی دارند. این رقم عملکرد بالا و ثابتی داشته و مقاومت به سرماي آن بالاست. آستانه مقاومت به سرما منفی 3/3 درجه سانتیگراد است. این رقم به عنوان یک پایه مناسب در نهالستانهاي آمریکا و آفریقاي جنوبی نیز استفاده میشود. یک گرده دهنده بسیار خوب براي رقم Hass محسوب میشود و بنابراین توصیه میشود که در ایران نیز از این رقم براي گرده افشانی رقم Hass مورد استفاده قرار بگیرد. این رقم یکی از ارقام کشت شده در شمال ایران میباشد .

رقم Ryan یاSummer Fuerte
دورگی از نژادهاي مکزیکی و گواتمالایی است که در سال 1927 توسط Edward R. Ryan در کالیفرنیا انتخاب گردید. از نظر گلدهی تیپ B است. میوه مخروطی شکل با اندازه متوسط و وزن 250 تا 450 گرم و رقمی دیررس محسوب میشود. در شرایط آب و هوایی خنک محصول کمی تولید میکند در حالی که در مناطق نیمه گرمسیري آفریقاي جنوبی محصول بالایی دارد. این رقم به سرما بسیار مقاوم است .

رقم Bacon
دورگی از نژادهاي مکزیکی و گواتمالایی است که در سال 1928 در کالیفرنیا انتخاب گردید .از نظر گلدهی تیپ B است. میوه این رقم گرد و اندازه آن متوسط تا بزرگ با وزن 170 تا 500 گرم میباشد. این رقم مقاوم به سرما بوده و در مناطق خنک نسبت به رقم Fuerte محصول بالاتري تولید میکند. آستانه مقاومت به سرما 4/4 -درجه سانتیگراد است. این رقم در مناطق مرطوب نیمه گرمسیري حساس به آفات و آنتراکنوز است. Bacon یک گرده دهنده بسیار مناسبی براي Hass محسوب میشود .

رقم  Lamb Hass  
این رقم در سال 1990 تا 1996 از دانهالهاي کشت شده در باغ BobLamb انتخاب گردید. این رقم نسبت به Hass، برتريهاي قابل توجهی از جمله اندازه بزرگتر میوه ، جثه کوچکتر درخت و کیفیت بالاتر میوه میباشد. این رقم مناسب کشت انبوه است و میوه هاي آن کمتر دچار آفتاب سوختگی میشود .

رقمPinkerton 
رقمی گواتمالایی و احتمالاً دورگی از ارقام Hass و Rincon است که در سال 1959 توسط شخصی به نام Pinkerton در کالیفرنیا یافت شد و احتمالا هیبرید Rincon × Hass است. این رقم در سال 1975به عنوان یک رقم نیمه پاکوتاه ثبت گردید. Pinkerton از نظر تیپ گلدهی در گروه A قرار دارد. میوه ها در اقلیم گرم مخروطی شکل بوده اما در آب و هواي معتدله گردن دار میشوند. اندازه میوه متوسط با وزن 230 تا 245 گرم میباشد. این رقم به کندي میرسد که همین امر دلیل انبارمانی طولانی مدت آن نسبت به هر رقم دیگري است . زودبارده و پربار است و مقاومت آن به سرما مشابه ارقام Hass و Reed است. آستانه تحمل سرمایی این رقم منفی 2 درجه سانتیگراد میباشد. این رقم مقاوم به آنتراکنوز بوده و در آفریقاي جنوبی و فلسطین اشغالی کشت و پرورش آن گسترش خوبی دارد .

مهمترین ارقام تجاری آووکادو در جهان

روشهاي ازدیاد آووکادو

آووکادو را میتوان به سه روش کشت بذر، پیوند و قلمه تکثیر کرد. نهالهاي بذري دیر بارآور بوده وکیفیت میوه آنها مثل درخت مادري نخواهد بود.

ازدیاد از طریق بذر
طول عمر بذر آووکادو کوتاه و حداکثر 2 تا 3 هفته است ولی نگهداري بذر در خزه یا ماسه در دماي 5/5 درجه سانتیگراد میتواند طول عمر بذرها را تا 8 ماه افزایش دهد برداشتن پوسته بذر قبل از کشت به بالا رفتن سرعت جوانه زنی کمک خواهد کرد . ضدعفونی بذرها در بستر کاشت با قارچکشهایی مانند تیرام یا کاپتان سبب نابودي قارچ هاي خاکزي خواهد شد. باردهی درختان بذري آووکادو معمولاً پس از 8 تا 10 سال شروع شده و محصول تولیدي نیز اغلب از کیفیت مناسبی برخوردار نیست .

انواع بذر آووکادو در داخل میوه

ازدیاد پیوندي
تکثیر تجاري آووکادو با پیوند جوانه روي نهالهاي بذري انجام میشود. تنوع ژنتیکی نهالهاي بذري در ارتباط با برخی صفات مطلوب مثل مقاومت به پوسیدگی فیتوفترایی ریشه و تحمل به شوري و خاكهاي آهکی میتواند مشکلات عمده اي را در تولید تجاري آووکادو ایجاد نماید. دانهالهاي نژاد West Indian که به عنوان پایه استفاده میشوند به مناطق گرمسیري سازگاري بیشتري دارند در حالی که دانهالهاي نژاد مکزیکی براي رشد در مناطق خنکتر نیمه گرمسیري سازش بیشتري یافته اند. در مناطقی مانند فلسطین اشغالی که تحمل به شوري از اهمیت بیشتري برخوردار باشد معمولاً ارقامی از نژاد West Indian که به شوري و خاكهاي آهکی تحمل بالاتري بالایی دارند به عنوان پایه مورد استفاده قرار میگیرند.
براي تکثیر بذري ابتدا باید بذرها را از میوه هاي سالم و کاملاً رسیده برداشت شده جدا کرد و دقت داشت تا درختان مادري فاقد هرگونه بیماري ویروسی مانند Sun-Blotch باشند. بذرها براي مدت نیم ساعت در آبی با دماي 50 درجه تیمار شده سپس در محلی سایه براي خنک و خشک شدن قرا میگیرند. کشت بذر در گلدانهاي نایلونی پر شده از خاك گندزدایی شده انجام میشود. پایه هایی که روي آنها عملیات پیوند انجام میشود معمولا 4 تا 8 ماهه بوده و بایستی حداقل 6 میلیمتر قطر داشته باشند. معمولاً از پیوندهاي مجاورتی، جانبی و اسکنه براي تکثیر آووکادو استفاده میشود . تهیه شاخه پیوندك در زمستان سال قبل از اجراي پیوند و از شاخه هاي در حال خواب و انتهایی که فاقد جستهاي رشدي باشند انجام میشود. بهتر است طول شاخه پیوندك که از رشدهاي انتهایی درختان سالم تهیه میشود حدود 10 تا 12 سانتیمتر بوده و حداقل 3 جوانه رویشی داشته باشد.
کاشت بذرها در بسترهاي گلدانی باید به گونه اي باشد که که بخش عریضتر بذر در پایین قرار بگیرد. بستر کشت باید از زهکش خوبی برخوردار باشد. عمل پیوند شاخه باید زیر سایبان انجام شود. نهالهاي پیوندي بطور معمول پس از 2 تا 3 سال از اجراي پیوند شاخه محصول میدهند که از نظر اقتصادي و بازگشت سرمایه اهمیت زیادي براي باغداران دارد . معمولترین شیوه هاي پیوند جوانه مورد استفاده براي آووکادو شامل پیوند قاشی و سپري است. در این پیوندها لازم است که پیوندك از قسمت پایین شاخه هاي فصل جاري انتخاب شود .

پیوند جوانه در آووکادو

پیوند اسکنه در آووکادو

 

ازدیاد قلمه اي آووکادو
تکثیر آووکادو از طریق قلمه زنی به دلیل سخت ریشه زایی آن مشکل است. در عین حال باید دانست که قلمه هاي برداشت شده از گیاهان جوان خیلی راحتتر از قلمه هاي درختان مسن ریشه دار میشوند. وجود برگ روي قلمه ها، استفاده از سیستم مه پاش، بکار بردن محلولهاي قارچکش در بستر و همچنین استفاده از ترکیبات ریشه زایی مانند ایندول بوتیریک اسید (IBA) و یا ایندول استیک اسید (IAA) با غلظتهاي حدود چهار تا شش هزارPPM  میتواند سبب تسهیل ریشه دار شدن قلمه هاي آووکادو شود.ریشه زایی قلمه هاي اواخر پاییز یا قلمه هاي زمستانه بهتر از قلمه هاي بهاره و تابستانه است . نتایج تحقیقات انجام شده با قلمه هاي نیمه خشبی برگدار آووکادو نشان داده است که استفاده از غلظت 6000ppm ایندول بوتیریک اسید در سیستم مه پاش میتواند ریشه زایی بالایی را به دنبال داشته باشد. در این تحقیق مشخص شد که پایینترین درصد ریشه زایی مربوط به قلمه هاي خشبی شاهد (بدون تیمار هورمونی) بوده است.
نژاد مکزیکی تقریباً سهل ریشه زا ولی نژاد West Indian کاملاً سخت ریشه زا است و نژادگواتمالایی از این لحاظ در حد واسط این دو قرار میگیرد. برخی پژوهشگران وجود یک لایه اسکلرانشیمی پیوسته را در ساقه ارقام سخت ریشه زاي آووکادو علت عدم سهل ریشه زایی قلمه هاي این ارقام میدانند. پس نوع قلمه، رقم، سن درخت مادري قلمه، غلظت بکار برده شده هورمون و بالاخره ترکیب ماسه و پرلایت بکار رفته در تهیه بستر کاشت در درصد و سرعت ریشه زایی قلمه ها تأثیر دارد. اگر قلمه ها در بهار و تابستان گرفته شده باشند لازم است که بستر کاشت به سیستم مه پاش متناوب مجهز و محل کاشت قلمه ها سایه آفتاب باشد. براي قلمه هاي پائیزه نیز باید از پاگرما استفاده کرد. سال آوري در آووکادو یک مشکل اساسی است و تحت تاثیر عوامل متعددي از جمله رقم، سن درختان، میزان محصول سال قبل، شرایط اقلیمی از جمله تنشهاي محیطی مانند کم آبی در زمان شکوفایی گل ، آفات و بیماريها و مدیریت باغ از جمله تغذیه، آبیاري و هرس میباشد .

قلمه های نیمه خشبی بدون برگ و نیمه خشبی برگدار

مدیریت باغ آووکادو

درختان آووکادو 4 تا 6 سال پس از کشت شروع به باردهی میکنند و در سن 12 تا 14 سالگی به حداکثر باروري می رسند. تراکم کشت از 200 اصله در هکتار در باغداري سنتی تا 2500 اصله در هکتار در باغداري متراکم متغیر است. عمر اقتصادي درختان آووکادو 25 تا 30سال است که البته با مدیریت مناسب تغذیه و آبیاري و همچنین انجام هرس سالیانه قابل افزایش است. در احداث باغ آووکادو به دلیل وضعیت گلدهی و گرده افشانی ارقام کاشته شده باید از هر دو گروه A و B وجود باشد تا در گرده افشانی و تلقیح گل و در نتیجه به میوه نشستن به هم کمک کنند. همچنین لازم است از نهالهاي پیوندي یا قلمه اي استفاده شود تا محصول تولیدي از کیفیت مورد نظر برخوردار بوده و بازارپسندي لازم را داشته باشد. میزان عملکرد متوسط آووکادو 10 تا 20 تن در هکتار است ولی با مدیریت صحیح این میزان را تا 30 تن در هکتار می توان افزایش داد. تهویه در باغ آووکادو بسیار مهم است. در باغهاي با تهویه ضعیف به خصوص در مناطق مرطوب نیمه گرمسیري بیماري پوسیدگی فایتوفترایی (phytophthora) بسیار ویرانگر و مخرب خواهد بود .

برداشت و فیزیولوژي پس از برداشت میوه آووکادو

مهمترین شاخص فیزیولوژي برداشت میوه آووکادو عبارت از درصد ماده خشک و میزان روغن میوه است. البته در برخی کشورها از جمله در آفریقاي جنوبی و مکزیک از محتواي رطوبت گوشت میوه به عنوان شاخص اصلی رسیدن میوه استفاده میشود. به عنوان مثال در مکزیک شاخص رسیده بودن میوه براي رقم Hass رسیدن درصد ماده خشک میوه به حدود 23 درصد است. شاخص میزان روغن وابسته به نوع رقم بوده و میتواند از 18 تا 26 درصد متغیر.باشد.
میوه هاي آووکادو را براي فروش تجاري در مرحله سبز برداشت میکنند و با توجه به طبیعت فرازگرا بودن این میوه میتوان میوه هاي سبز برداشت شده را در معرض گاز اتیلن سبززدایی نمود. میوه آووکادو پس از برداشت به دلیل نارس بودن قابل مصرف نیست. میوه ها هنگام رسیدن و در مرحله اوج تنفسی به سرما حساس بوده اما پس از اوج تنفسی حساسیت کمتري به سرما دارند. گوشت میوه پس از رسیدگی کامل طعم کره داشته و ارزش تغذیه اي بالایی دارد .

تکنولوژي و نگهداري میوه آووکادو

به دلیل اینکه آووکادو جزو میوه هاي گرمسیري و نیمه گرمسیري به شمار میآید نمیتوان آن را در دماي پایین انبار نمود. بهترین دما براي انبارمانی آووکادو دماي 3 تا 7 درجه سانتیگراد و بهترین میزان رطوبت نسبی 85 تا 95 درصد است. البته برخی ارقام مانند Hass را میتوان در دماي 4 تا 5 درجه سانتیگراد به مدت 4 هفته نگهداري کرد و ارقام دیگر آووکادو را میتوان در دماي 6 تا 8 درجه به مدت دو هفته انبار کرد . البته نگهداري طولانی مدت آووکادو در دماي زیر 5 درجه سبب آشکار شدن علایم سرمازدگی می گردد.
آووکادو را میتوان در دماي 7 درجه سانتیگراد در انبار با اتمسفر کنترل شده نیز نگهداري کرد. با تنظیم اکسیژن انبار به میزان 2 درصد و دي اکسید کربن به میزان حداقل 4 درصد میتوان آووکادو را به مدت حداقل 10 هفته نگهداري کرد. براي رساندن میوه آووکادو، میتوان میوه ها را به مدت 1 تا 2 روز در دماي 20 تا 25 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی 95 درصد قرار داد .

ترکیبات شیمیایی میوه آووکادو

آووکادو میوه چرب است و داراي اسیدهاي آمینه مختلف مانند سیستین (Cystine) تریپتوفان (Tryptophane) و تیروسین (Tyrosine) میباشد . در تحقیقات جدیدي که انجام شده وجود چند نوع آنتی بیوتیک در آووکادو ثابت شده است. دانه گیاه دراي مقدار کمی (در حدود 2 درصد) روغن است. این روغن غلیظ و سفت و به رنگ زرد مایل به سبز بوده که داراي بو و طعمی مطبوع است. روغن دانه آووکادو داراي حدود 7 درصد روغن هاي اشباع شده مانند اسید پالمتیک Palmitic و اسید استئاریک (Steraric Acid) ، اسید آراشیدیک (Arachidic Acid)، اسید میریستیک (Myristic Acid) و در حدود 80 درصد روغنهاي اشباع نشده مانند اسید اولئیک ( Oleic Acid ) و اسید لینولئیک  (Linoleic Acid)میباشد .

میزان مواد و ترکیبات موجود در یکصد گرم آووکادو

خواص داروئی و بهداشتی آووکادو

روغن آووکادو داراي ویتامینهاي مختلف مانند P ، C، K، H، E، D، B، A میباشد . بنابراین ارزش غذایی زیادي دارد. آووکادو سرشار از آنتی اکسیدانهایی است که با انواع بیماريها مقابله می کند، تقویت کننده بدن بخصوص معده است و نفخ و گاز معده را از بین میبرد. آووکادو خون ساز است و براي مبتلایان به کم خونی مفید است. چون آووکادو قند و مواد نشاسته اي کمی دارد براي آنهایی که بیماري قند دارند نیز مناسب است. خستگی را برطرف میکند و بیخوابی را درمان میکند زیرا داراي تریپتوفان است .روغن آووکادو ضد رماتیسم است . در زیر به بعضی از خواص آووکادو اشاره می شود.
این میوه سبب تنظیم کار کبد و عملکرد صحیح ریه ها و روده ها میشود. آووکادو منبع ماده معدنی مس میباشد که به تشکیل گلبولهاي قرمز خون کمک می کند در زیر خلاصه اي از فواید این میوه ذکر میگردد.

سلامت چشمها
آووکادو منبع فوقالعاده لوتئین است. این کاروتنوئید مانند یک آنتی اکسیدان عمل میکند و از ابتلا به بیماريهاي مربوط به چشم پیشگیري به عمل میآورد. این میوه همچنین حاوي کاروتنوئیدهاي دیگري مثل گزانتین، آلفا کاروتن و بتا کاروتن و همچنین ویتامین E میباشد. مصرف مواد غذایی حاوي کاروتنوئیدها مانند میوه و سبزیجات به همراه آووکادو (که سرشار از چربیهاي اشباع نشده ي مونو است) باعث میشود که بدن شما بیشترین میزان این مواد مغذي را جذب کند.

کمک به لاغري
نصف آووکادو حاوي 3.4 گرم فیبرهاي حلّال و غیر حلّال است. بدن به این فیبرها نیاز دارد تا عملکرد سیستم گوارش بدن را در شرایط مطلوبی نگه دارد. علاوه بر این، فیبرهاي حلّال اجازه نمی دهند که گلوسیدها با سرعت بالا جذب بدن شوند. براي همین باعث میشوند که مدت زمان طولانیتري احساس سیري داشته و همچنین حاوي اسید اولئیک است که این اسیدهاي چرب وظیفه فعال کردن بخشی از مغز را بر عهده دارد که فرمان احساس سیري را صادر میکند.

کنترل قند خون
آووکادو سرشار از چربیهاي اشباع نشده مونو مفید میباشد و اجازه نمیدهد بعد از صرف غذا میزان گلیسمی خون به یکباره بالا برود. داشتن یک رژیم غذایی سرشار از چربیهاي مفید حتی میتواند حالت مقاومت به انسولین را به هم بزند. متأسفانه وضعیت مقاومت به انسولین باعث تثبیت طولانی مدت گلیسمی میشود که رفته رفته به دیابت منجر میشود. تحقیقات نشان داده است که آووکادو میتواند ترشح هورمون انسولین را مهار کند، بنابراین براي جلوگیري از گرسنگی مفید است.

آووکادو و سلامت قلب
آووکادو سرشار از مواد مغذي و ترکیبات مفید براي قلب میباشد. فولات موجود در آووکادو خطر سکته و ابتلا به بیماريهاي قلبی را کاهش میدهد. آووکادو داراي ماده اي به نام بتاسیتواسترول (beta-sitosterol) میباشد. بتاسیتواسترول یک استرول گیاهی است که به حفظ مقادیر طبیعی کلسترول خون کمک میکند. همانطور که می دانید ویتامین E ، یک آنتی اکسیدان قوي است و به دلیل داشتن همین خاصیت، از تاثیر منفی LDL کلسترول به وسیله رادیکالهاي آزاد جلوگیري می کند. آووکادو از بروز بیماري هاي قلبی جلوگیري میکند.

تامین اسیدفولیک در دوران بارداري
یک فنجان آووکادو، یک چهارم نیاز روزانه بدن به فولات یا همان اسید فولیک را تأمین میکند. این ویتامین خطر ابتلا به ناهنجاريهاي مادرزادي جنین را کاهش میدهد.

زیبائی پوست
آووکادو به دلیل غنی بودن از ویتامین E، براي زیبا سازي پوست مفید است. روغن آووکادو بهترین کرم براي پوست است زیرا به آسانی درپوست نفوذ میکند و به پوست شادابی میدهد. و بالاخره آووکادو بهترین ماسک براي برطرف کردن چین و چروكهاي صورت و جلوگیري از پیدایش آن است

ممانعت از عفونت در بزرگسالان
مطالعات نشان میدهد که مصرف مکمل ویتامین E براي تقویت سیستم ایمنی بدن افراد مسن مفید است. با افزایش سن، میزان مواد مضر در بدن افزایش مییابد که ویتامین E میتواند مقدار آنها را کاهش دهد.آووکادو به دلیل سرشار بودن از ویتامین E ، میتواند نقش یک مکمل را ایفا کند.

نحوه صحیح استخراج بذر از میوه

چگونگی نگهداري و مصرف آووکادو

براي استفاده فوري آووکادوهایی را بخرید که وقتی آنها را فشار میدهید کمی نرم باشند. براي اینکه آووکادوهاي سفت برسند، آنها را براي چند روز، با یک عدد موز در یک پاکت کاغذي قرار دهید.
اگر چه بسیاري از غذاها حاوي ویتامین E هستند، اما ویتامین E موجود در اکثر آنها، در طی عمل پختن از بین میرود. آووکادو این خوبی را دارد که براي خورده شدن، نیاز به هیچ عملی ندارد و به همان شکل خام و تازه مصرف میشود.آووکادوها را پس از شستن از وسط ببرید. بعد یک کارد در وسط آن فرو کنید و آن را بچرخانید تا هسته اش خارج شود ..میتوانید آن را با پوستش سرو کنید، و یا آن را از پوست جدا کرده و براي سوپ یا سالاد استفاده کنید، و یا با آن یک سس درست کنید .آووکادو یک میوه روغنی است و چربیهاي قابل هضم دارد و میتوان با آن یک سس سالم به همراه سبزیجات خام درست کرد.روش دیگر براي تهیه سس این است که آن را پوست کنده و خرد کنید و نمک و کره به آن اضافه کنید. سپس سس حاصل را روي نان بمالید و میل کنید .


توضیحات

  • نویسندگان : عنایت حیاتبخش و مالک قاسمی
  • تهیه شده در : سازمان تحقیقات و آموزش و ترویج کشاورزی ، پژوهشکده مرکبات و میوه های نیمه گرمسیری

فیسبوک توییتر گوگل + لینکداین تلگرام واتس اپ کلوب

17 دیدگاه در “کاشت و پرورش آووکادو

profile avatar

سلام،وقت بخیر
شما تولید کننده نهال آواکادو هستید؟من نهال پیوندی میخوام که تو مازندران جواب بده،دارید؟

سلام خیر . این موارد رو از نهالستانهای معتبر منطقتون پیگیرش باشید.

profile avatar

درود
از مطالب مفید شما نهایت استفاده بلحاظ شناخت این گونه گیاهی را بردم،و دست مریزاد بشما که با حوصله شرحی تقریبا عام و قابل فهم را انجام دادید.سپاسگزارم

profile avatar

باسلام وتشکربابت مطالب بسیارمفید شما
لطفا جهت خریدنهال آووکادو تیپA و Bمنوراهنمایی کنید. من ساری ساکن هستم زمینی که میخوام زیرکشت ببرم یک هکتاره

سلام این مواردو بایستی از طریق بخش باغبانی جهاد کشاورزی منطقتون پیگیرش باشید .

profile avatar

با سلام من چند دانه اووکادو را به روش گفته شده داخل لیوان اب کاشتم یکی از انها خوب ریشه داد داخل گلدان کاشتم خوب هم رشد کرده و برگ داده اما یکی از انها با وجود ریشه دهی وانتقال داخل گلدان هنوز جوانه نزده سوال من اینه 1_ایا لازمه برگهای گیاه را از انتهای ساقه ببرم؟2-_چرا گیاه دومی با وجود ریشه دهی ساقه نمیدهد؟ با تشکر

سلام دلایل زیادی میتونه داشته باشه . بستر متفاوت ، آلودگی بستر ، بیمار شدن ، عدم تعادل غذایی و غیره . در مورد بریدن برگها هم نه نیاز نیست

profile avatar

سلام.. ببخشید داخل شمال کشور جایی هست ک کشت بشه این میوه؟ اگ هست لطفا داخل تلگرام ادرس اون محل رو بهم اطلاع بدین..ممنون میشم

ایدی تلگرام : elyas0kh

سلام این مواردو میتونید از بخش باغبانی جهاد کشاورزی منطقتون پیگیری کنید . کشت آووکادو هنوز چندان عمومی نشده

profile avatar

سلام و خسته نباشید
آیا شما اطلاع دارید که در ایران کشت تجاری این گیاه تا به حال انجام شده است با خیر؟
ممنونم

در مناطق شمالی و برخی از مناطق جنوبی ( مزارع فارس و خوزستان ) استارت ایکار زده شده دوست عزیز

profile avatar

باسلام
چشم میزارمش توخاک انشاالله که سبز بشه …این کودهای ریشه زایی تاثیری داره برای اینکه این دانه ریشه کنه ؟!
باتشکر از زحمات شما
التماس دعا
یاعلی

برا جوانه زدن شرایط دمایی و رطوبت مورد نیازه . شما قبل از گزاشتن داخلخاک تو یه ظرف اب بزارید تا دونه کاملن رطوبت جذب کنه بعد داخل خاک بزارید . استفاده از کودای ریشه زایی بعد از جوانه زدن و در اوایل رشد باید باشه

profile avatar

باعرض سلام وعرض تبریک ولادت امام رضا(علیه السلام)خدمت شما
من خیلی علاقه به کاشت و پرورش گیاهان مختلف رو دارم اگه ممکنه لطف کنین و بفرمایید که چجوری باید بکارم ؟
باید بزارم تو آب تا جوونه بزنه ؟یا مستقیما تو خاک بکارم؟خاکم با کود ورمی مخلوطه.
باتشکر از زحمات شما
التماس دعا

سلام این سوال خیلی کلیه و نمیشه جوابی براش داد . ولی خوب معمولا گیاهانو با همون گذاشتن بذر در خاک و مراقبت ازش میتونید بکارید

profile avatar

باعرض سلام وخداقوت خدمت شما
البته اووکادو رو هم میشه باعسل مصرف کرد و به نظر بنده خوشمزه تره ومفیدتره … دوما آیا امکانش هست دانه آووکادو که در داخلش هست رو بکارم سبز بشه؟!
ممنون
باتشکر از زحمات شما
التماس دعا

سلام کشت بذر آووکادو امکانپذیره اما نهالهایی که ازین طریق ایجاد میشن کیفیت باردهی مطلوبی ندارن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: عدم امکان کپی مطالب