کرم به

کرم به
Euzophera bigella Zeller . (Pyralidae)

راهنمای سموم شیمیایی

مشخصات

عرض حشره با بالهای بـاز ۱۶ تـا ۱۹ و طـول آن ۸٫۵  تـا ۹٫۵ میلـی متـر اسـت. بالهای رویی خاکستری رنگ با نوار های عرضی روشن که شـکل و آرایـش آنهـا بـه شناسایی این حشره کمک میکند . تخم بیضوی است و در محـل اتـصال به محل تخم ریزی قدری مسطح میشود. سطح تخم دارای خطهای نامشخص بوده کـه از دو قطب آن میگذرند، رنگ آن سفید شکری است. لارو سن یک نیز پس از خـروج از تخم رنگ سفید شکری دارد . لارو کم کم در سنین بعدی به خاکستری کثیف گراییده و با کرم سیب که رنگ سفید شکری با زمینه ارغوانی است قابل تمایز میباشـد . وضعیت قلابهای پاهای شکمی در لاروهای این حشره دایره ای شـکل کامـل است، در حالی که در لاروهای کرم سیب این قلابها روی یک بیـضی قـرار داشـته و یکطرف این بیضی نیز بدون قلاب میباشد. شفیره به رنگ قهوه ای و به طـول ۸ تـا ۹٫۵  میلیمتر است . شفیره این آفت بر خلاف شفیره های کرم سـیب در بخـش پشتی بندهای دوم تا هفتم شکم عاری از ردیفهای خار هستند.

پروانه کرم به

لارو وشفیره کرم به

زیست شناسی کرم به  Euzophera bigella Zeller 

از آنجا که کرم به Euzophera bigella Zeller دو سیستم تغذیه ای کاملا متفاوت به شکل چـوبخـواری و میوه خواری دارد، لذا تعیین تعداد نسل آن خالی از اشـکال نخواهـد بـود. میـوه خوارهـا قسمتی از سال را به چوب خواری و چوبخوارهـا مـدتی از سـال را بـه میـوه خـواری میگذرانند . آنهایی کـه میـوه خـواری مـیکننـد زمـستان را بـه صـورت لاروهای سن آخر داخل پیله و زیر پوستکهای تنه و شاخه های درختـان بـه و در حـد بسیارکمتر در تنـه و شـاخه هـای درختـان سـیب و گلابـی مـیگذراننـد، گروهـی کـه چــوبخــواری مـیکننــد زمــستان را بــه صــورت لاروهــای ســنین مختلــف در محــل چوب خواری خود در عمق پوست و کامبیوم شاخه ها و تنه به سر می برند. آنهـایی کـه داخل پیله و به شکل لاروهای سن آخر هستند دیاپوز دارند و اگر قبل از شروع سـرما از زیر پوستک ها خارج شـوند و در حـرارت مناسـب قـرار گیرنـد دچـار تلفـات شـدید میگردند و بقیه هم که زنده میمانند پس از یک ماه به شفیره و سـپس حـشره کامـل تبدیل میشوند. هر چقدر زمان خارج کردن این لاروها از زیر پوست دیرتر انجام شود تلفات آنها هم در آخر کار، کمتر میگردد. لاروهایی که فصل سرد را به حالت چوبخواری در سنین مختلف میگذراننـد، در هر فرصتی که شرایط حرارتی مناسب شود تغذیه و کم و بیش رشد میکنند و به عبارت دیگر دیاپوز ندارند. با گرم شدن هوا این لاروها به شفیره و پس از دو هفتـه بـه پروانـه تبدیل میشوند.

آثار خسارت کرم به

خروج پروانه ها در شرایط کرج و اصفهان با اوایل تـا اواسـط فـروردین همزمان است. به عبارت دیگر زودتر از پروانه کرم سیب ظاهر میگردند. لاروهایی که از تخم های این پروانه ها به وجود میآیند به چوبخواری روی می آورنـد و میـوه هـا تـا اویل تابستان از آلودگی به این آفت مصون میمانند. گروه چوب خوار زمستانگذران نیـز تا اوایل تابستان به میوه ها روی نمی آورند. از این زمان به بعد میوه هـا بـه تـدریج آلـوده میشوند. در باغهایی که منحصر به درختـان بـه هـستند نیـز در سراسـر بهـار اثـری از آلودگی به این آفت دیده نمیشود. در سه ماه اول بهار کلیه آلودگی میوه هـا بـه کـرم سیب مربوط است. در باغهای مخلوط و غیر مخلـوط بـه تـدریج جمعیـت کـرم بـه در میوه های به ، بر جمیعیت کرم سیب غالب شده و از آن پیشی میگیرد . در حالت میوه خواری کرم به دو نـسل در سـال دارد، ضـمن ایـن کـه در منـاطق مختلـف میتواند دستخوش تغییرات باشد. تحقیقات در دست انجام نشان مـیدهـد کـه بـیش از یک گونه در باغ های به فعالیت دارند. مشخص شدن تعداد گونه های مذکور و تعیین نام آنها در دست بررسی است. این آفت هر جا که درخت به وجود داشـته باشـد فعالیـت دارد.

 کرم به Euzophera bigella Zeller

کنترل

چوب خواری این آفت روی درختانی صورت میگیرد که قبلا پوست آنها شکافی داشته و یا محل تغذیه چوب خوارهای دیگری بوده است، به هرحال تنها درختانی به این آفت مبتلا میشوند که به نحوی دچار ضعف باشند و درختان سالم از حمله آن در امـان هستند.

در مورد میوه خواری همان طور که قبلا اشاره شـد آلـودگی کـرم بـه در دشـت از اوایل تیر و در کوهستان از حدود اوایل مرداد آغاز مـیگـردد. در ایـن مـورد مـیتـوان مبارزه شیمیایی با آن را با مبارزه شیمیایی با کرم سیب و سایر حشرات زیـان آور رایـج در منطقه تلفیق کرد. دو نسل میوه خواری که کرم به روی میوه دارد با نـسل هـای دوم و سوم کرم سیب ( درنقاطی که کرم سیب سه نسل دارد) مطابقت داشته و سمپاشـیهـا را میتوان علیه کرم به ( Euzophera bigella Zeller ) تنظیم نمود. در مناطق کوهستانی که کرم سیب دو نسل دارد کرم به در حالت میوه خواری تنها یک نسل دارد. در این مورد مبارزه علیه نسل دوم کرم سـیب میتواند در مبارزه با نسل اول میوه خوار به روی درختان سیب موثر باشد. از سموم موثر بر روی آن میتوان به  سموم زیر اشاره کرد :

۱٫ فوزالن(زولون) EC35 % و  ۱٫۵ در هزار
۲٫ آزینفوس متیل(گوزاتیون) EC20% و ۲ درهزار
۳٫ دیازینون  EC60% و ۱ درهزار
۴٫ اتریمفوس(اکامت)  EC50% و ۱در هزار

همچنین میتوانید در این پست به مطالعه کنه قرمز اروپایی بپردازید

کانال شرکت کشاورزی سرافراز هزارمسجد

فیسبوک توییتر گوگل + لینکداین تلگرام واتس اپ کلوب

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: عدم امکان کپی مطالب