نقش مواد آلی در كشاورزی پايدار
2016-10-07
لیسه درختان میوه هسته دار
2016-10-08

سوسک پوست خوار اسکولیت

سوسک پوست خوار اسکولیت یا سوسک پوستخوار میوه
Ruguloscolytus mediterraneus Eggers
(Col., Scolytidae)

راهنمای سموم
مشخصات

حشره کامل کوچک به طول 1.5 تا 2.6 میلیمتر، رنگ آن از قهـوه ای تـا قهـوه ای تیره متغیر است . تخم ها بیضوی و سفید رنگ به طـول حـدود 0.5 میلیمتـر میباشند. لاروها سفید رنگ و بدون پا و خمیده اند.

سوسک پوست خوار اسکولیتخسارت سوسک پوستخوار میوه
زیست شناسی

این آفت سه نسل در سال دارد و زمستان گذرانی آن به صورت لارو در زیر پوسـت درختان است. در شرایط کرج و اوین دو نسل کامل و یک نسل ناقص دارد. بـر اسـاس گزارش رجبی (1355) در قم سه نسل کامل و یک نسل ناقص دارد. تخمها در جوانـب دالان مادری گذاشته میشوند. لاروهای نوزاد پس از خـروج از تخـم در جوانـب دالان مادری و عمود بر آن به حفر دالانهـای لاروی مـیپردازنـد . در اثـر فعالیت حشرات کامل و لاروها آوندهای آبکش قطع شده و رسـیدن شـیره پـرورده بـه ریشه و بافتهای بخش پایینی درخت با مشکل روبه رو میگردد. خروج حشرات کامل نسل اول از اوایل اردیبهشت ماه آغاز میشود. نـسل دوم در ماههای تیر و مرداد (درشرایط منـاطق کوهـستانی) و نـسل سـوم کـه نـاقص اسـت در شهریور ماه فعالیت دارد. این آفت درتمام نقاطی از کشور که درختـان میـوه سردسـیری کشت میشود، به عبارت دیگر از مرطوبترین منطقه مانند گیلان تا خشکترین منـاطق مانند استانهای قم و یزد و از سـردترین تـا گـرمتـرین نقـاط فعالیـت دارد و بـه تمـام درختان میوه سردسیری خانواده گلسرخیان حمله می نماید.

خسارن سوسک پوستخوار میوه روی درخت گیلاس

علایم خسارن سوسک پوستخوار میوه روی زرد آلو

علایم خـسارت اولیـه و محل ورود آفت در درختان دانه دار از جمله سیب به صورت سوراخ های گرد کوچـک روی پوست نمایان است . اما در درختان هـسته دار معمـولا از محـل سوراخ های ورودی مذکور، رشته های صمغ که همان شیره پروده ترواش شده به بیـرون گیاه است به صورت رشته های نازک دیده می شوند . وجود سوراخ های گرد کوچک (ساچمه ای) در این میزبانـان نیز از جمله علایم آلودگی درختان میزبان به این آفت اسـت . امـا شـرایط خاص درختان میوه هسته دار و عکس العمل آنها به هر گونه صدمه مکانیکی به پوست تنه و سرشاخه درخت، که منجر به تراوش شیره نباتی به بیرون و انعقاد آن در مجاورت هوا می گردد، باعث می شود علاوه بر خروج شیره پرورده به خارج و از دسـت رفـتن انرژی گیاه، انسداد آوندی در زیر پوست نیز ایجاد و به این ترتیب خسارت بیشتری بـه گیاه وارد شود. در درختان با عملیات صحیح باغبانی، حمله آفت به سرشاخه ها، ابتدا با مقاومت گیاه به صورت ترشح شیره نباتی روبرو شده و گیاه به اصـطلاح مقاومـت مـی کند . اما با گذشت زمان و تشدید خسارت و وجود کانون آلودگی در کنـار گیاه، کم کم آفت غالب می گردد .

خسارت سوسک پوستخوار روی سر شاخه های آلو

کنترل

You must be logged in to view the hidden contents.
احمد گنج بخش ( مدیره کل سایت )
احمد گنج بخش ( مدیره کل سایت )
کارشناس و فعال بخش کشاورزی ، متولده 1360 هستم... عاشق ورزش و موسیقی و یه گیگ فعال در زمینه های کامپیوتر و وسایل ارتباطی همراه

پاسخ دهید

error: عدم امکان کپی مطالب