زنبورطلایی مغزخوار پسته
زنبورطلایی مغزخوار پسته
2016-08-30
بذر‌خوار تاغ
بذر‌خوار تاغ
2016-08-30

زنبور سیاه مغزخوار پسته

زنبور سیاه مغزخوار پسته

مقدمه

در مرحله لاروی گروههای مختلف راسته بالغشائیان (زنبورهـا)، دو رﮊیـم حشـره خـواری و گیـاه خواری دیده می شود. رﮊیم حشـره خـواری بـه دو صـورت انگلـی و شـکارگری منحصـر بـه زیـر راسـته زنبورهای ساقه دار می باشد که در مرحلـه لاروی از تخـم، لارو، شـفیره و حشـره کامـل حشـرات دیگـر تغذیه می کنند. این زیرراسته که ازنظر مبارزه بیولوﮊیک اهمیت زیادی دارد به دو گروه تقسیم می شود:

  1. گروه زنبورهای نیش دار که ماده ها به جای تخم ریز در انتهای شکم مجهـز بـه نـیش مـی باشـند و برای فلج کردن شکار یا دفاع به کار می رود.
  1. گروه زنبورهای تخم ریزدار، که فعالیـت آنهـا غالبـاﹰ بصـورت انگلـی اسـت و اصـطلاحاﹰ زنبورهـای پارازیت نامیده می شوند. این زنبورها با استفاده از تخمریز مته ای خود، تخم ها را درون بدن میزبان یا درون تخمهای آنها قرارداده و آن هـا را از بـین مـی بـرد. زنبورهـای ایـن گـروه دارای چهـار بـالا خانواده می باشد که بالا خانواده Chalcidoidea به واسطه این کـه زنبورهـای مغزخـوار پسـته درآن قرار دارند، شرح داده می شود:

بالا خانواده Chalcidoidea غنی ترین بالا خانواده از راسته بالغشائیان (زنبورها) می باشد. تـاکنون تعداد زیادی از گونه های این بالاخانواده به عنوان پارازیت از روی آفات مختلف گیـاهی جمـع آوری و شناسایی شده اند. برخی از آنها به عنوان آفت گیاهی مطرح می باشـند. ایـن بـالا خـانواده بیشـترین دامنـه میزبانی را دارد، بطوریکه بیش از 500 خانواده از بندپایان و ۵۲ خانواده گیاهی بعنوان میزبان ایـن زنبورهـا محسوب می شوند و در شرایط طبیعی مساعد دارای ارزش خاصی در برقراری و حفظ تعـادل بیولوﮊیـک آفات می باشند. همچنین در برنامه های مدیریت آفات، زنبورهای این بالاخانواده بـه عنـوان یـک دشـمن طبیعی نسبت به آفت کش ها ترجیح داده می شوند. بطوری که گفتـه شـد ایـن زنبـور هـا عمـدتاﹰ فعالیـت حشره خواری داشته و به عنوان عوامل پارازیت شناسایی شده اند. با وجود این بعضی گونـه هـای آنهـا از خانواده Torymidae و Eurytomidae ماننـد زنبـور طلایـی و زنبـور سـیاه مغزخـوار پسـته کـه در مرحلـه لاروی دارای رﮊیم گیاهخواری می باشند و در داخل میوه زندگی می کنند. این نشریه بـه شـکل شناسـی، دوره زندگی، نحوه خسارت و روش های کنترل این دو آفت می پردازد. در خصوص زنبورهای مغزخوار پسته، با توجه به اینکه زیسـت شناسـی مراحـل رشـدی آفـت در ارتباط با فنولوﮊی و مراحل رشد و نمو درخت و میوه پسته مـی باشـد. بنـابراین مراحـل فنولـوﮊی پسـته از تورم جوانه ها تا برداشت محصول روی رقم قزوینی (کله بزی) به 10 مرحلـه بـه شـرح زیـر تفکیـک شـد (جلیلوند، 1385 و بصیرت 1379 و .(Carane, 1989

مرحله اول = تورم جوانه ها.

مرحله دوم = ظهور سنبله گل های نر.

مرحله سوم= ظهور خوشه گل های ماده، شروع رویش برگ ها، گرده افشانی.

مرحله چهارم = تشکیل خوشه و میوه پسته، ظهور کامل برگ ها، زوال و ریزش گل های نر.

مرحله پنجم = رشد سریع پسته (میوه پسته رشد نموده ولی مغز هنوز رشد نکرده است).

مرحله ششم = رشد فیزیکی پسته کامل شده و مغز در ابتدای مرحله رشدی می باشد.

مرحله هفتم = شروع رشد مغز.

مرحله هشتم = رشد سریع مغز و بزرگ شدن سریع لپه ها.

مرحله نهم = نرم شدن پوست رویی و جدا شدن از پوسته استخوانی

مرحله دهم = رسیدن پسته.

زنبور سیاه مغزخوار پسته

Eurytoma plotnikovi Nikolskaya (Hymenoptera: Eurytomidae)

شکل شناسی

حشره کامل ماده به طول 4.5-۴ میلی متر، رنگ عمومی بدن قهوه ای مایل به قرمز، سرسـیاه رنـگ، قفس سینه و شکم دارای لکه های سـیاه اسـت. پاهـا، رگبالهـا، بنـد اول شـاخک و قسـمتی از بنـد دوم شاخک زرد رنگ است . حشره کامل نر، کوچکتر از ماده و بطول ٤ میلیمتر است. رنـگ عمومی بدن سیاه، دارای پاهای زرد و پـیش ران در قاعـده تقریبـاﹰ سـیاه اسـت. رنـگ شـاخک سـیاه و مفصلهای آن شکل خاصی داشته و در انتها باریک میشوند . تخم بـه رنـگ سـفید، تقریبـا تخم مرغی شکل و کشیده به طول0.5و قطر0.19 میلی متر که در انتها دارای رشته باریکی است . لارو کامل بطول ۸-۶ میلی متر، فاقد پا، کرمی شکل و سفید رنگ میباشد. بدن لارو قوسیشکل و دارای ١٣ حلقه که در دو انتها باریک میشود . آرواره لارو به رنگ قهوه ای تیره و دارای دو دندانه است. شفیره این حشره شبیه حشره کامل میباشد که به وسیله لایه شفافی پوشیده شده است. رنگ شفیره در ابتدا سفید براق که به تدریج به رنـگ قهـوه ای مایـل بـه قرمـز درمـیآیـد.

زنبور سیاه مغز خوار پسته

تخم زنبور سیاه مغز خوار پستهلارو زنبور سیاه مغز خوار پسته

شفیره زنبور سیاه مغز خوار پسته

دوره زندگی

You must be logged in to view the hidden contents.
احمد گنج بخش ( مدیره کل سایت )
احمد گنج بخش ( مدیره کل سایت )
کارشناس و فعال بخش کشاورزی ، متولده 1360 هستم... عاشق ورزش و موسیقی و یه گیگ فعال در زمینه های کامپیوتر و وسایل ارتباطی همراه

پاسخ دهید

error: عدم امکان کپی مطالب