پیله خوار نخود
بررسی زیست شناسی کرم پیله خوار نخود
2016-08-28
زنبور سیاه مغزخوار پسته
زنبور سیاه مغزخوار پسته
2016-08-30

زنبورطلایی مغزخوار پسته

زنبورطلایی مغزخوار پسته

مقدمه

در مرحله لاروی گروههای مختلف راسته بالغشائیان (زنبورهـا)، دو رﮊیـم حشـره خـواری و گیـاه خواری دیده می شود. رﮊیم حشـره خـواری بـه دو صـورت انگلـی و شـکارگری منحصـر بـه زیـر راسـته زنبورهای ساقه دار می باشد که در مرحلـه لاروی از تخـم، لارو، شـفیره و حشـره کامـل حشـرات دیگـر تغذیه می کنند. این زیرراسته که ازنظر مبارزه بیولوﮊیک اهمیت زیادی دارد به دو گروه تقسیم می شود:

  1. گروه زنبورهای نیش دار که ماده ها به جای تخم ریز در انتهای شکم مجهـز بـه نـیش مـی باشـند و برای فلج کردن شکار یا دفاع به کار می رود.
  1. گروه زنبورهای تخم ریزدار، که فعالیـت آنهـا غالبـاﹰ بصـورت انگلـی اسـت و اصـطلاحاﹰ زنبورهـای پارازیت نامیده می شوند. این زنبورها با استفاده از تخمریز مته ای خود، تخم ها را درون بدن میزبان یا درون تخمهای آنها قرارداده و آن هـا را از بـین مـی بـرد. زنبورهـای ایـن گـروه دارای چهـار بـالا خانواده می باشد که بالا خانواده Chalcidoidea به واسطه این کـه زنبورهـای مغزخـوار پسـته درآن قرار دارند، شرح داده می شود:

بالا خانواده Chalcidoidea غنی ترین بالا خانواده از راسته بالغشائیان (زنبورها) می باشد. تـاکنون تعداد زیادی از گونه های این بالاخانواده به عنوان پارازیت از روی آفات مختلف گیـاهی جمـع آوری و شناسایی شده اند. برخی از آنها به عنوان آفت گیاهی مطرح می باشـند. ایـن بـالا خـانواده بیشـترین دامنـه میزبانی را دارد، بطوریکه بیش از 500 خانواده از بندپایان و ۵۲ خانواده گیاهی بعنوان میزبان ایـن زنبورهـا محسوب می شوند و در شرایط طبیعی مساعد دارای ارزش خاصی در برقراری و حفظ تعـادل بیولوﮊیـک آفات می باشند. همچنین در برنامه های مدیریت آفات، زنبورهای این بالاخانواده بـه عنـوان یـک دشـمن طبیعی نسبت به آفت کش ها ترجیح داده می شوند. بطوری که گفتـه شـد ایـن زنبـور هـا عمـدتاﹰ فعالیـت حشره خواری داشته و به عنوان عوامل پارازیت شناسایی شده اند. با وجود این بعضی گونـه هـای آنهـا از خانواده Torymidae و Eurytomidae ماننـد زنبـور طلایـی و زنبـور سـیاه مغزخـوار پسـته کـه در مرحلـه لاروی دارای رﮊیم گیاهخواری می باشند و در داخل میوه زندگی می کنند. این نشریه بـه شـکل شناسـی، دوره زندگی، نحوه خسارت و روش های کنترل این دو آفت می پردازد. در خصوص زنبورهای مغزخوار پسته، با توجه به اینکه زیسـت شناسـی مراحـل رشـدی آفـت در ارتباط با فنولوﮊی و مراحل رشد و نمو درخت و میوه پسته مـی باشـد. بنـابراین مراحـل فنولـوﮊی پسـته از تورم جوانه ها تا برداشت محصول روی رقم قزوینی (کله بزی) به 10 مرحلـه بـه شـرح زیـر تفکیـک شـد (جلیلوند، 1385 و بصیرت 1379 و .(Carane, 1989

مرحله اول = تورم جوانه ها.

مرحله دوم = ظهور سنبله گل های نر.

مرحله سوم= ظهور خوشه گل های ماده، شروع رویش برگ ها، گرده افشانی.

مرحله چهارم = تشکیل خوشه و میوه پسته، ظهور کامل برگ ها، زوال و ریزش گل های نر.

مرحله پنجم = رشد سریع پسته (میوه پسته رشد نموده ولی مغز هنوز رشد نکرده است).

مرحله ششم = رشد فیزیکی پسته کامل شده و مغز در ابتدای مرحله رشدی می باشد.

مرحله هفتم = شروع رشد مغز.

مرحله هشتم = رشد سریع مغز و بزرگ شدن سریع لپه ها.

مرحله نهم = نرم شدن پوست رویی و جدا شدن از پوسته استخوانی

مرحله دهم = رسیدن پسته.

۱– زنبورطلایی مغزخوار پسته

Megastigmus pistaciae Walker (Hymenoptera : Torymidae)

شکل شناسی

حشره بالغ به رنگ زرد فلزی و اندازه ۳ تا ۵ میلی متر، چشم های مرکب قرمز، گونه ها برجسته و شاخکها 14 بندی بوده و تخمریز در مادهها سیاه، بلند و خمیده میباشد (شکل ۱). لاروها ورمی فرم، کمی خمیده و به رنگ سفید کدر که بدن آن از 13 بند تشکیل شده و اندازه لارو کامل ۶ میلیمتر می-باشد (شکل ۲). شفیره شیری رنگ و به اندازه حشره بالغ است که داخل مغز میوه خورده شده تشکیل میشود (شکل ۳) (رجبی، 1338.، تقیزاده و صفوی، 1339 و جلیلوند، 1385).

لارو زنبور طلایی مغزخوار پسته

دوره زندگی

زنبور طلایی مغز خوار پسـته، ۲ نسـل در سـال داشـته و خلاصـه ای از دوره زنـدگی ایـن آفـت در جدول ۱ آمده است. این آفت زمستان را به صورت لارو کامل درون پسته های باقیمانـده روی درخـت یـا کف باغ به حالت دیاپوز میگذراند. پسته هایی که آلوده به لارو زنبـور هسـتند پوسـت چروکیـده و تیـره رنگ دارند ولی پسته های پوک دارای پوست صاف و روشن و بدون چروکیدگی می باشـند (شـکل ۴) . زمان تشکیل شفیره ها حدوداﹰ از هفتـه سـوم اردیبهشـت شـروع و نیمـه دوم خـرداد مـاه پایـان یافتـه و اوج شفیرگی آنها نیمه اول خرداد می باشد. شروع شفیرگی با مرحله ۴ فنولوﮊی پسته همزمان بـوده کـه در آن سنبله گل های نر از بین رفته، برگ ها کامل شده و خوشه و میوه تشکیل گردیـده اسـت (رجبـی، 1338.، تقیزاده و صفوی، 1339.، جلیلوند، 1385 و .( Jarraya and Bernard, 1971 )

علایم خسارت زنبور طلای مغز خوار پسته

ظهور زنبورهای بالغ نسل بهاره

You must be logged in to view the hidden contents.
احمد گنج بخش ( مدیره کل سایت )
احمد گنج بخش ( مدیره کل سایت )
کارشناس و فعال بخش کشاورزی ، متولده 1360 هستم... عاشق ورزش و موسیقی و یه گیگ فعال در زمینه های کامپیوتر و وسایل ارتباطی همراه

پاسخ دهید

error: عدم امکان کپی مطالب