ﻣﺼﺮف ﻛﻮدﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه از ﻧﻴﺘﺮوژن را ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻨﻴﻢ

2 روی به کارگیری نیتروژن در کشاورزی

اداﻣﻪ ي ﺣﻴﺎت ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﻧﻴﺘﺮوژن واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ. اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻣﺎده در اراﺿﻲ ﻛﺸﺎورزي ﺟﻬﺎن در ﻗﺎﻟﺐ ﻛﻮدﻫﺎي‬ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺸﺎورزي، ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺎروري ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻮادﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻴﻠﻴﺎردﻫﺎ ﻧﻔﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد، اﻣﺎ اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺘﻔﺎده‬ي ﺟﻬﺎﻧﻲ از اﻳﻦ ﻣﺎده ﺧﺴﺎرات زﻳﺎدي را ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ زﻣﻴﻦ و ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ وارد ﻛﺮده اﺳﺖ. اﻛﻨﻮن‬اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﻄﺮح ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻓﺮﻣﻮل ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﻲ ﺧﻄﺮي ﺑﺮاي اداﻣﻪ ي اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻴﺘﺮوژن‬ ‫ﻃﺮاﺣﻲ ﻛﺮد؟‬
‫اﻣﺮوزه ﻣﻴﻠﻴﺎردﻫﺎ اﻧﺴﺎن ﺳﺎﻛﻦ زﻣﻴﻦ، اداﻣﻪ ي ﺣﻴﺎت ﺧﻮد را ﻣﺪﻳﻮن ﻛﺸﻒ ﺗﺎرﻳﺨﻲ داﻧﺸﻤﻨﺪ آﻟﻤﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم‬ﻓﺮﻳﺘﺰ ﻫﺎﺑﺮ ﻣﻲ داﻧﻨﺪ. او در ﺳﺎل 1909 ﻣﺆﻓﻖ ﺑﻪ اراﺋﻪ ي ﺷﻴﻮه اي ﻣﻮﺛﺮ در ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮔﺎز ﻧﻴﺘﺮوژن ﺑﻪ آﻣﻮﻧﻴﺎك‬ﺷﺪ. آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻣﺎده ي ﻓﻌﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از آن ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻮدﻫﺎي ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺟﻬﺖ ﻣﺼﺎرف ﻛﺸﺎورزي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ‬ﺷﻮد. ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ دو دﻫﻪ از آن ﻛﺸﻒ ﺗﺎرﻳﺨﻲ، اﻧﻔﺠﺎر ﺑﺰرﮔﻲ در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﺸﺎورزي و ﻏﺬاﻳﻲ ﺟﻬﺎن روي داد‬و اﻳﻦ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪ آﻟﻤﺎﻧﻲ دﻳﮕﺮي ﺑﻪ ﻧﺎم ﻛﺎرل ﺑﻮش راﻫﻲ ﺑﺮاي ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از اﻳﺪه ي ﻫﺎﺑﺮ در اﺑﻌﺎد‬
‫ﺻﻨﻌﺘﻲ اراﺋﻪ ﻛﺮد. اﻣﺮوز ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﻗﺮن از آﻏﺎز داﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﻧﻴﺘﺮوژن در ﺻﻨﻌﺖ ﻛﺸﺎورزي ﻣﻲ ﮔﺬرد‬و در اﻳﻦ رﻫﮕﺬر ﮔﺮﭼﻪ ﺗﺤﻮل ﺑﺰرگ و داﻣﻨﻪ داري در ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻏﺬاي ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ آن ﻫﺎ ﺻﻮرت‬ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل اﻧﺒﻮﻫﻲ از اراﺿﻲ ﻧﺎﺑﺎرور و ﺿﻌﻴﻒ ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻌﺪ و ﺑﺎرورﻛﺸﺎورزي، ﺗﺒﺪﻳﻞ‬ﺷﺪه اﻧﺪ، اﻣﺎ اﻳﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ روي ﺳﻜﻪ اﺳﺖ. در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ روﻧﻖ ﻛﺸﺎورزي ﺟﻬﺎن در ﻳﻚ ﻗﺮن ‫ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ي زﻳﺎدي ﺑﺮاي ﺟﺎﻣﻌﻪ ي اﻧﺴﺎﻧﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.‬
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺣﺠﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ از ﻧﻴﺘﺮوژن واﻛﻨﺶ ﭘﺬﻳﺮي ﻛﻪ ﺑﺸﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﻮدﺳﺎزي‬ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، ﺻﺮﻓﺎ در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﻤﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﺑﻠﻜﻪ در اداﻣﻪ ي اﻳﻦ ﭼﺮﺧﻪ ، وارد اﺗﻤﺴﻔﺮ زﻣﻴﻦ،‬رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد و در ﺷﻜﻞ و ﺷﻤﺎﻳﻞ ﻳﻚ آﻻﻳﻨﺪه ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ. داﻧﺸﻤﻨﺪان از ﻣﺪت ﻫﺎ ﻗﺒﻞ‬و ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﺘﻮﺟﻪ ي اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﻴﺘﺮوژن واﻛﻨﺶ ﭘﺬﻳﺮي ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ي‬اﻧﺴﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد(ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺣﺠﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ از ﻧﻴﺘﺮوژن در اﺗﻤﺴﻔﺮ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻏﻴﺮ‬واﻛﻨﺶ ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ و از اﻳﻦ رو ﺑﺮاي ﺑﻴﺸﺘﺮ ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي زﻧﺪه ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻴﺴﺖ)در ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﻜﻮﻓﻪ ﺟﻠﺒﻚ‬ﻫﺎي ﻣﻀﺮ ﺑﺮاي ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻧﻘﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ دارﻧﺪ. اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ آﺑﻲ ﺟﻬﺎن رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﻛﺮده و‬ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﺠﺎد ﺳﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ رﺳﻴﺪن ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺑﻪ اﻋﻤﺎق آب و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﻞ ﻧﺸﺪن اﻛﺴﻴﮋن در آن و در‬ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻣﺼﺮف اﻧﺪك اﻛﺴﻴﮋن ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه در آب، ﭘﺪﻳﺪآورﻧﺪه ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮده ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﻲ‬ﺷﻮﻧﺪ. ﮔﺬﺷﺘﻪ از آن ﻧﻴﺘﺮوژن واﻛﻨﺶ ﭘﺬﻳﺮ ﺳﻬﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻧﻴﺰ در آﻟﻮدﮔﻲ ازن دارد. اﻣﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺟﺪﻳﺪ‬داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ اﻳﻦ ﻣﺎده در وارد آﻣﺪن ﻟﻄﻤﺎت ﺟﺪي ﺑﻪ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﻳﻲ داﺷﺘﻪ و ﺣﺘﻲ‬ﻣﻲ ﺗﻮان آن را ﻳﻜﻲ از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺆﺛﺮ در ﮔﺮﻣﺎﻳﺶ زﻣﻴﻦ ﻋﻨﻮان ﻛﺮد. اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﺘﻮﺟﻪ‬ﺷﺪه اﻧﺪ اﻳﻦ ﮔﺎز ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ زﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎز اﺑﺘﻼي اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﺳﺨﺖ ﺷﻮد.‬
‫اﻣﺮوز ﺑﺸﺮ ﺣﺠﻢ ﺧﻴﺮه ﻛﻨﻨﺪه اي از ﻧﻴﺘﺮوژن واﻛﻨﺶ ﭘﺬﻳﺮ را ﺗﻮﻟﻴﺪ و رواﻧﻪ ي ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻴﻜﻨﺪ و در ﺳﺎل‬ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ روﻧﺪ ﺳﺮﻋﺖ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻳﻜﻲ از ﻋﻠﻞ اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻋﺖ، ﺗﻤﺎﻳﻞ‬ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻣﺎده در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻮﺧﺖ ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻮدﻫﺎي ﻣﺮﻏﻮب‬ﻛﺸﺎورزي و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﻠﻮﻓﻪ و ﻏﺬاي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي دام و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﺷﺖ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ. در‬ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ از ﺟﻬﺎن ﻧﻈﻴﺮ آﻣﺮﻳﻜﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ و آﺳﻴﺎ اﻳﻦ ﺿﻌﻴﺖ وﺧﺎﻣﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي دارد. در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺠﻢ‬ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ از ﺳﻮﺧﺖ ﻫﺎي ﻓﺴﻴﻠﻲ ﺳﻮزاﻧﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد(ﻛﻪ ﺧﻮد در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﺘﺮوژن واﻛﻨﺶ ﭘﺬﻳﺮ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ) ﻛﻪ‬ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﺒﻮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺨﺼﻮص، اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻮدﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ‬ ﻣﺎده ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در ﺣﺎل اﻓﺰاﻳﺶ و ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮ اﺳﺖ.از اﻳﻦ رو ﺟﺎي ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﺠﺒﻲ ﻧﺪارد اﮔﺮ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮﻳﻢ‬ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮده آﺑﻲ ﺟﻬﺎن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺸﻜﻼت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻧﻴﺘﺮوژن ﻛﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ‬ ‫اروﭘﺎ ﻳﺎ آﻣﺮﻳﻜﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻣﺤﺪود ﻣﻲ ﺷﺪ، اﻛﻨﻮن در ﮔﻮﺷﻪ و ﻛﻨﺎر ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻲ ﺧﻮرد.‬
‫اﻣﺎ در ﻫﻤﻴﻦ زﻣﺎن ﻛﻮدﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ روش ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، اﺑﺰار راﻫﺒﺮدي در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻣﻮاد‬ﻏﺬاﻳﻲ در ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻓﻘﻴﺮ و ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻛﺸﺎورزي آﻓﺮﻳﻘﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ آﻳﻨﺪ. از اﻳﻦ رو ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻴﻦ‬اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭘﻴﺪا ﻛﺮدن راه ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻛﻮدﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از‬روش ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺒﻌﺎت ﻣﻨﻔﻲ آن را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ. اﻳﻦ راه ﺣﻞ ﻫﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ آﺳﺎن ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ دور از‬ ‫دﺳﺘﺮس ﻧﻴﺰ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.‬
‫ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻧﻴﺘﺮوژن در ﻗﺎﻟﺐ ﻛﻮد ﻣﺮﻏﻮب ﺑﻪ اراﺿﻲ ﺗﺤﺖ ﻛﺸﺖ ذرت ﻳﺎ ﻋﻠﻔﺰارﻫﺎ اﻓﺰوده ﻣﻲ ﺷﻮد، واﻛﻨﺶ‬ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺳﺎده اي از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺎك و ﻃﺒﻴﻌﺖ اراﺋﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد: ﮔﻴﺎﻫﺎن رﺷﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ. ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل‬در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻳﻦ واﻛﻨﺶ ﻫﺎ ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺗﺮ و در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮارد ﻧﻴﺰ ﻧﮕﺮان ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ. رودﺧﺎﻧﻪ‬اي ﻛﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ از اﻳﻦ ﻣﺎده را در ﺧﻮد دارد ﺑﺎ ﻋﺒﻮر از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺮ ﻓﺮاز و ﻧﺸﻴﺐ راﻫﻲ اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻣﻲ‬ﺷﻮد و ﻃﻮﻟﻲ ﻧﻤﻲ ﻛﺸﺪ ﻛﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻴﻜﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﻮاره ﺣﺠﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ از اﻛﺴﻴﮋن اﻗﻴﺎﻧﻮس را‬ ﺼﺮف ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، رﺷﺪ و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺧﻴﺮه ﻛﻨﻨﺪه اي ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ در ﻧﻬﺎﻳﺖ اﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﻴﺪاﻳﺶ و ﮔﺴﺘﺮش‬ ‫ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮده ي اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد.‬
‫ﻳﻜﻲ از ﺷﻴﻮه ﻫﺎي ﻣﺆﺛﺮ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺼﺮف ﻛﻮدﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻧﻴﺘﺮوژن، ﺗﺨﻤﻴﻦ دﻗﻴﻖ ﻣﻴﺰان ﻣﻮرد‬ﻧﻴﺎز اﺳﺖ. ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ اﺳﺘﻔﺎده ي ﺑﻲ روﻳﻪ و ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﺿﺮوري از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻠﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺒﻌﺎت‬زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻣﻮاد اﺳﺖ. ﻛﺸﺎورزان ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ي ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻳﺎب‬ﺟﻬﺎﻧﻲ(‪ (GPS‬ﻧﻘﺸﻪ ي دﻗﻴﻘﻲ از اراﺿﻲ ﻛﺸﺎورزي در اﺧﺘﻴﺎر داﺷﺘﻪ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت دﻗﻴﻘﻲ در ﺧﺼﻮص ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ‬ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﻛﻮد و وﺳﻌﺖ زﻣﻴﻦ ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻫﻢ ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوري ﻫﺎي‬ﻧﻮﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ. ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﻛﻮدﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﭘﻴﺶ از ﻛﺸﺖ ﺑﻬﺎره(ﺑﻪ ﺟﺎي اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻫﺎ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ)ﻳﻜﻲ از ﺷﻴﻮه ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻛﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪ اﻣﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار اﺳﺖ.‬
‫ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﺸﻜﻠﻲ ﻛﻪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ زﻣﻴﻦ ﺑﺎ ﻧﻴﺘﺮوژن دارد، در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﻫﻤﻴﺸﮕﻲ دﻳﮕﺮ ﻳﻌﻨﻲ دي ‬اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺗﺮ اﺳﺖ. ﺷﺎﻳﺪ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺑﺎﺷﺪ روزي را ﺗﺼﻮر ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺮژي در زﻣﻴﻦ ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده‬از ﺳﻮﺧﺖ ﻫﺎي ﻓﺴﻴﻠﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﮔﺎز دي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ، اﻣﺎ اﻳﻦ اﻣﻜﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد ﻛﻪ دﻧﻴﺎي‬ﻋﺎري از ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻴﺘﺮوژن واﻛﻨﺶ ﭘﺬﻳﺮ را ﻣﺘﺼﻮر ﺷﻮﻳﻢ. از ﭼﻨﺪﻳﻦ دﻫﻪ ي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻛﻮدﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ‬ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻣﺎده وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و در آﻳﻨﺪه ﻧﻴﺰ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ، ﭼﻮن ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﺻﻨﻌﺖ‬ﻛﺸﺎورزي و ﺻﻨﺎﻳﻊ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آن ﺑﺪون اﻳﻦ ﻣﻮاد ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر اﺳﺖ. اﻣﺎ ﻳﻚ ﺣﻘﻴﻘﺖ دﻳﮕﺮ را ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺪﻧﻈﺮ‬ﻗﺮار داد: اﮔﺮ روﻧﺪ ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي اﻳﻦ ﻣﺎده ﺑﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﻓﻌﻠﻲ اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ(ﻛﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد در‬ﺳﺎل ﻫﺎي آﻳﻨﺪه اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ) ﺑﺎﻳﺪ رزوزي را ﻣﺘﺼﻮر ﺷﺪ ﻛﻪ اﺛﺮات ﻣﺨﺮب آن ﺳﺎﻳﻪ ي ﺳﻨﮕﻴﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﺰاﻳﺎي‬ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي اﻳﻦ ﻣﺎده ﺑﻴﻔﻜﻨﺪ. آﻣﻮزش ﺑﻪ ﻛﺸﺎورزان ﻳﻜﻲ از ﺑﻨﻴﺎدي ﺗﺮﻳﻦ اﻗﺪاﻣﺎت اﺳﺖ. آن ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ درك ﻛﻨﻨﺪ‬ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده ي ﻛﻤﺘﺮ از اﻳﻦ ﻛﻮدﻫﺎ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺒﻌﺎت ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮاي زﻣﻴﻦ ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي ﺷﺎن ﻧﺪارد.‬
فیسبوک توییتر گوگل + لینکداین تلگرام واتس اپ کلوب

1 دیدگاه در “‫ﻣﺼﺮف ﻛﻮدﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه از ﻧﻴﺘﺮوژن را ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻨﻴﻢ

🙂 سلام.برای اطلاعات مفیدی که میدی ممنونم.موفق باشی مهندس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • خانه
  • زراعت
  • ‫ﻣﺼﺮف ﻛﻮدﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه از ﻧﻴﺘﺮوژن را ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻨﻴﻢ
error: عدم امکان کپی مطالب